Opportunities & Vacancies

 

Oifigear Gàidhlig Mheadhanan is Thachartasan Cruthachail

 

Tha Taigh Chearsabhagh ag iarraidh Oifigear Gàidhlig Mheadhanan is Thachartasan Cruthachail fhastadh los gum bi ar conaltraidhean uile anns a’ Ghàidhlig, agus airson sreathan thachartasan Gàidhlig a chur air dòigh le beum sònraichte air ceòl agus litreachas.

 

Bidh an dreuchd seo làn-ùine agus bidh an tuarastal air sgèile tuarastail eadar £20,000-23,000, a rèir meud ro-eòlais.

 

An lùib na dreuchd feumar ar conaltraidhean is ar postaichean Gàidhlig air meadhanan eug-samhail a stiùireadh, agus obair còmhla ris an oifigear-fhoghlaim agus -fhor-ruigheachd againn gus dràma is sgrìobhadh Gàidhlig a leasachadh agus buidheann-sgrìobhaidh Ghàidhlig a stèidheachadh do dh’inbhich, le ion-chur bhon bhuidhinn-sgrìobhaidh a tha againn an-dràsta.

 

Bidh na h-amasan is na builean mar a leanas –

 • Trì postaichean-bloga air na h-ealain Ghàidhlig san t-seachdain, (le taic bhon sgioba)
 • Postaichean-Facebook làitheil air na h-ealain Ghàidhlig
 • Buidheann litreachais Ghàidhlig a chruinnicheas gach dàrnacha mìos
 • Dà phrògram de bhùithtean-obrach anns na bun-sgoiltean air sgrìobhadh (dràma) sa Ghàidhlig
 • Bùth-obrach dràma gach mìos san àrd-sgoil, le taic bhon phròiseact ‘Àite Cruthachail’ a tha le Taigh Chearsabhagh
 • Co-obrachadh le FilmUibhist, roinn-fhilme Taigh Chearsabhagh, agus leis an Neach-trèanaidh Ghàidhlig a tha againn, gus aon riochdachadh fhilmeadh
 • Taic a chumail ri Manaidsear Tachartasan a’ Gheamhraidh gus prògram bliadhnail Taigh-Chiùil a phlanachadh agus fhoillseachadh
 • Co-obrachadh le com-pàirtichean gus Fèill-Leabhraichean Uibhist (Às an Tobar/Wellspring) a chur air dòigh a-rithist ann an geamhradh 2019

 

Tha an dreuchd-sa mar phàirt den dòigh againn air amasan is builean a’ Phlana Ghàidhlig againn a choileanadh, nam measg sin tha;

 

 • Faicsinneachd na Gàidhlig a mheudachadh tro na seirbhisean againn
 • Cunbhalachd is faotainneachd na Gàidhlig a leasachadh
 • Cleachdadh, ionnsachadh, agus aithne na Gàidhlig a leudachadh san àite-obrach
 • Inbhe na Gàidhlig àrdachadh
 • Ionnsachadh na Gàidhlig a bhrosnachadh
 • Leudachadh cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh
 • Gàidhlig a chur aig cridhe a h-uile conaltraidh againn
 • Pròiseachtan cruthachail fhosgladh anns a’ Ghàidhlig
 • Cosnadh a sholarachadh ann an dreuchd le beum air a’ Ghàidhlig

 

 

Cuiribh cunntas-beatha agus litir-chòmhdaich gu [email protected] ’S e an 14mh den Mhàrt aig 5f as ceann-ùine do thagraidhean.

 

          Taigh Chearsabhagh logo

 

 

Taigh Chearsabhagh – Digital Skills Tutor NEW ADVERT

 

Taigh Chearsabhagh seek to recruit a digital skills tutor for an exciting new role. You’ll work with adults,  children and groups of people to teach digital skills and help people learn, grow confident and become empowered. This is part of our focus on community wellbeing.

You will need to develop course material (some may be based on CodeClan IP and models) and tailor it for children (from Primary age), young people and adults. You’ll work with people of all ages. We will offer tailored courses and learning sessions covering –

 • Coding for kids
 • Basic coding skills
 • Web skills (html, CSS etc)
 • UI design
 • Digital arts

We plan, as part of the project to identify projects – interactive apps, displays or artworks that can be produced over a year for Taigh Chearsabhagh but also for partner organisations.

There will be a focus on providing appropriate levels of skills to:

 • Primary and Secondary schools from North to South Uist, with our coding for kids, and young people
 • adult groups – tech savvy parents, coding skills for adults
 • people currently not in employment – basic coding, coding development,
 • Digital creativity – web, interface, image manipulation for artists

You’ll work with groups, and part of your role will be to support people to become confident to the appropriate level of skills.

Please note – this role is not focused on offering basic computer skills (using a browser/email etc).

You will work with other team members at Taigh Chearsabhagh including our CEO and our Education & Outreach Officer. You may also work with external professionals including artists and teachers.

Essential:

 • Digital skills covering –
  • Basic coding
  • Design (web, interface, etc)
 • Lecturing or teaching experience, preferably to diverse groups and ages
 • A relevant degree or professional qualifications/experience (technology and arts would be a plus)
 • A self-starter, with ability to lead the project
 • You’ll need excellent communication, organisational and time management skills.
 • Clean driving licence

Beneficial

 • Additional digital skills (animation, post production, interactive design)
 • Gaelic language skills or willing to learn.

In return we offer:

 • A one year contract with potential to extend
 • A supportive team
 • Development potential – including potential training with Codeclan

This is a full time post (35 hours per week), and initially a 1 year contract with the potential to extend. The post is based in Uist and will require travel between North Uist, South Uist and Benbecula. Mileage will be paid and the salary will be between £22,500 and £ 25,000 depending on experience.

This post is funded through the Aspiring Communities Fund with support from European Structural Funds.

Please send CV and covering letter to [email protected]  or [email protected]   – closing date Friday 22nd February.