Opportunities & Vacancies

OIFIGEAR GÀIDHLIG

Mòran taing don a h-uile duine a tha air iarrtas a chur thugainn cheana. Tha mi air an sanas a thoirt air falbh an-dràsta a chionn is gun do rinn mi mearachd anns na riaghailtean is cumhaichean. Tha mi an dòchas gun gabh sibh mo leisgeul. Sgaoilidh Taigh Chearsabhagh an sanas-obrach a-rithist an-earar.

GAELIC OFFICER 

Thank you to everyone who has already responded to this opportunity, I appreciate your enthusiasm. I have temporarily withdrawn the advertisement because I made a mistake with the post’s terms and conditions. I apologise sincerely for this. Taigh Chearsabhagh will re-post this job advert in the next two days.

Simon Hart, Director of Business & Development

Sìm Hart, Stiùiriche Gnìomhachais is Leasachaidh