Opportunities & Vacancies

TAIGH CHEARSABHAGH MUSEUM & ARTS CENTRE

Ceann-latha nan iarrtasan – Diluain 21 Sultain, 12.00f /
Deadline for applications – Monday 21 September, 12.00pm

Tha e mar phrìomh amas na dreuchd ùir seo – a th’ air a maoineachadh le Bòrd na Gàidhlig – gun tèid iomairtean is prògraman a shònrachadh, a chur an cèill is a liubhairt a bhios a’ daingneachadh an dealais agus na taic a tha Taigh Chearsabhagh a’ toirt seachad don chànan, na h-ealain, an dualchas agus a’ chultar. Thèid adhartas san dreuchd a thomhas a-rèir leasachadh is stèidheachadh dreach Plana Gàidhlig na buidhne.

Bidh an t-Oifigear Gàidhlig ag obair gu dlùth le luchd-obrach is bòrd stiùiridh Thaigh Chearsabhagh agus leis a’ choimhearsnachd agus na com-pàirtichean againn airson prògram inntinneach, freagarrach is seasmhach a dhealbhadh a bhrosnaicheas a’ Ghàidhlig agus cleachdadh a’ chànain ann am beatha, cultar is dualchas nan eileanan.

Tuarastal – £22,500 pro rata fad 2.5 latha san t-seachdain, agus cùmhnant stèidhichte fad dà bhliadhna.

Agallamhan – FEASGAR DICIADAIN 30 SULTAIN. Thèid na h-agallamhan a chumail air an làraich no air-loidhne a-rèir COVID-19 agus suidheachadh an neach-tagraidh.

Tha an tuilleadh fiosrachaidh aig – Sìm Hart, Stiùiriche Gnìomhachais is Leasachaidh,
[email protected]

The prime objective of this new post – funded by Bòrd na Gàidhlig –  is to identify, articulate and deliver practical initiatives and programmes which will embed further Taigh Chearsabhagh’s core commitment to and advocacy of Gaelic language, arts, heritage and culture. An important indicator of progress and success will be the post holder’s further development and implementation of the organisation’s draft Gaelic Plan.

The Gaelic Officer will work closely with Taigh Chearsabhagh’s staff, board of directors, the community we serve and the many partners we collaborate with to create an ambitious, relevant and sustainable programme of activities and opportunities which promote a meaningful engagement with and successful promotion of Gaelic and its important place in the identity and texture of islands life, culture and heritage.

Salary – £22,500 pro rata for 2.5 days per week, with a fixed term contract of two years. Flexible working is available.

Interviews – WEDNESDAY 30 SEPTEMBER, afternoon and/or early evening. Depending on Covid-19 and applicant’s circumstances, interviews will be either face to face or online.

For further information, please contact – Simon Hart, Director of Business & Development,

[email protected]