Às an Tobar – Uist Book Festival: Donald S Murray & Doug Robertson


  • Date
  • Event Types Arts, Literature, Visual Arts

Fèill Leabhraichean Uibhist/Uist Book Festival

19 – 25 den t-Samhain, 2018, air feadh Uibhist/19 – 25 of November, 2018, across Uist.

Fèill ùr a’ comharrachadh litreachas Uibhist. Am measg nan tachartasan air feadh na seachdain, bidh farpais sgrìobhaidh, seiseanan ùghdair, òraidean, bogaidhean leabhair agus bùthan-obrach sna sgoiltean agus sa choimhearsnachd.

A new festival for Uist’s literature during Book Week Scotland. Author sessions, a writing competition, lectures, book launches and workshops in schools and in the community.

Donald S Murray & Doug Robertson headlining and launching ‘Birdfall’ their new book, complemented by readings by local poet Pauline Prior-Pitt and an Open Mic Session.

Taigh Chearsabhagh – Cafe – Saturday 24 November – 7:30pm-9pm, (doors open 7pm)

FREE – Booking via phone – 01870 603970