Às an Tobar/Uist Book Festival – Poetry Evening


  • Date

Fèill Leabhraichean Uibhist/Uist Book Festival

19 – 25 den t-Samhain, 2018, air feadh Uibhist.

19 – 25 of November, 2018, across Uist.

Fèill ùr a’ comharrachadh litreachas Uibhist. Am measg nan tachartasan air feadh na seachdain, bidh farpais sgrìobhaidh, seiseanan ùghdair, òraidean, bogaidhean leabhair agus bùthan-obrach sna sgoiltean agus sa choimhearsnachd.

A new festival for Uist’s literature during Book Week Scotland. Author sessions, a writing competition, lectures, book launches and workshops in schools and in the community.

Launch of Uist Writing Group’s pamphlet Deeds and Words and new pamphlets from Kirsty O’Connor and Simon Morgan

Taigh Chearsabhagh – Thursday 22 November

7:30pm-9pm, (doors open 7pm)

FREE – Booking via phone – 01870 603970