Home > Naidheachdan > Taigh Chearsabhagh a’ deas: Àite Ur airson Taisbeanainn agus Bùithtean-Obrach Ealain

Taigh Chearsabhagh a’ deas: Àite Ur airson Taisbeanainn agus Bùithtean-Obrach Ealain

Bidh Taigh Chearsabhagh a fosgladh Taigh Chearsabhagh  a’ Deas ann an Loch Baghasdail air 13 den Dàmhair. Bidh sinn a’ tòiseachadh clasaichean clann an asgaidh bho 12:30f – 1:30f (aois 5 – 7) agus an dàrna clas airson clann aois 8+ bho 2:00f gu 3:00f

Cuir fios tugainn ma tha sibh ag iarraidh tighinn. Tha na clasaichean seo an ASGAIDH agus tha sinn an dòchas gu faic sinn ann sibh!

Cuir post dealain gu fiona@taigh-chearsabhagh.org airson barrachd fiosrachadh agus airson d ‘ainm a chuir sìos.

Bidh fiosrachadh mu clasaichean oidhche inbheach a tighinn a mach a dh’aithghearr…