Taigh Chearsabhagh a’ deas: Àite Ur airson Taisbeanainn agus Bùithtean-Obrach Ealain

Bidh Taigh Chearsabhagh a fosgladh Taigh Chearsabhagh  a’ Deas ann an Loch Baghasdail air 13 den Dàmhair. Bidh sinn a’ tòiseachadh clasaichean clann an asgaidh bho 12:30f – 1:30f (aois 5 – 7) agus an dàrna clas airson clann aois 8+ bho 2:00f gu 3:00f

Cuir fios tugainn ma tha sibh ag iarraidh tighinn. Tha na clasaichean seo an ASGAIDH agus tha sinn an dòchas gu faic sinn ann sibh!

Cuir post dealain gu [email protected] airson barrachd fiosrachadh agus airson d ‘ainm a chuir sìos.

Bidh fiosrachadh mu clasaichean oidhche inbheach a tighinn a mach a dh’aithghearr…