Home > Bloga > Caibideal 10

Print of an image of a red coloured cat with the word "love" and hearts.

Caibideal 10

’S e mìos thrang a bha sa Ghearran anns na stiùideothan.

Chuir Rosie Blake air adhart bùth-obrach aon-chlò-bhualadh.  Sheall mi dhith mar a chleachdas tu True Grain an àite clàran stàilinn.  Bha mise riamh a’ cleachdadh True Grain airson aon-chlò-bhualadh agus tha mi ga fhaighinn fada nas comasach seach na clàran stàilinn – agus cuideachd chan àbhaist gu meirg e.  Tha mi a’ smaoineachadh gun do dh’atharraich mi inntinn Rosie!

Dealbh air Rosie Blake is rolair na làimh.

Agus an uair sin bha Latha Naomh Bhaileintin ann, is fìor thoigh leam a bhith a’ dèanamh cairt airson seo!

Ruith mi fhèin dian-sheisean tòiseachaidh aon-ri-aon san t-Seòmar Dhòrcha – seo rud a ghabhas a chur air dòigh airson an Àite-obrach Clò-bhualaidh no an t-Seòmair Dhorcha agus bidh e a rèir fheumalachdan an duine fhèin.

An tachartas as inntinniche – PLANGAIDEAN ÙRA airson na beairt-clò – ’s e Beart-chlò bhreàgha Harry Rochat leud 21” a th’ againn.  Bha an leasachadh seo gu mòr a dhìth, bha na seann phlangaidean a’ tòiseachadh ri sracadh dìreach le bhith ga chleachdadh gu h-àbhaisteach.

Dealbh den bheairt-clò is plangaidean ùra oirre.

Ma tha ùidh aig duine sam bith pàirt a ghabhail ann an dian-chùrsa bogaidh – ann an Clò-bhualadh no Dealbhadaireachd Analogach, thoiribh sùil air an duilleig seo airson Ionnsachadh agus Mothachadh Fiadhachd.

Agus mu dheireadh, dìreach airson a chur nur cuimhne gu bheil agaibh gu 10 Sultain 2023 airson fios a chur gu nicola@taigh-chearsabhagh.org ma tha sibh gus pàirt a ghabhail ann an Iomlaid Clò-bhualaidh 20:20.  Feumaidh na pìosan clò-bhualaidh a bhith deiseil ro 1 Samhain 2023.  Airson tuilleadh fios: https://www.2020printexchange.com/

Tha Deb Hill air buidheann Clò-bhualadairean na h-Alba a thòiseachadh agus tha mise nam bhall.  Leigidh mi fhaicinn dhuibh dè tha tachairt leis a’ bhuidhinn, agus tha sibh làn di-beathte fios a chur gu Deb Hill sibh fhèin cuideachd ma tha sibh ag iarraidh ballrachd.

Còir-deilbhe: Nicola Neate.