Home > Bloga > Caibideal 13: Dealbhadh air copair le Ferric Chloride

Photo of a black and white print made of different shapes and markings, with timings written on it.

Caibideal 13: Dealbhadh air copair le Ferric Chloride

Chaidh a’ mhìos seo a chosg a’ dèanamh dheuchainnean – mòran taing do Janet Beck airson sealltainn cuid de na toraidhean aice.

Bha cleachdadh stad Lascaux aigriolaig neo-thogsaigeach agus stuth bleithe Big, air copair liòmhte, beagan na bu duilghe na bhathar an dùil. Bha beagan dhuilgheadasan aig Janet is an stuth-bleithe Big a’ togail bhon mheatailt aice nuair a bha i ga thoirt a-mach às an Ferric Chloride. Thachair seo a-rithist nuair a chaidh an aquatint acriolaig air.

Mu dheireadh thall, an dèidh corra oidhirp, cumail air, agus le taic bhuam fhèin – thòisich Janet air obrachadh a-mach ciamar a ghabhadh smachd a chumail air meadhanan acriolaig.

Tha clò-bhualadh neo-thogsaigeach eadar-dhealaichte bho dhòighean thraidiseanta; tha feum air foighidinn agus ionnsachadh as ùr – Tha na modhan-obrach sin fìor mhath airson clò-bhualadh agus cha dèan iad cron ort!

Deagh naidheachd – tha còig chlò-bhualadairean a-nis air an ainm a chur sìos airson an Iomlaid Clò-bhualaidh 20:20! Chan urrainn dhomh feitheamh gus an obair fhaicinn. Cuimhnichibh gur e pàipear 20 x 20 cm a tha a dhìth, agus 25 clò-bhualadh.

Thoiribh sùil air duilleag Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an Seòmar Dorcha nam bu toigh leibh seisean a dhèanamh anns na stiùidiothan seo aig Taigh Chearsabhagh.