Home > Àrainneachd > Clasaichean Gàidhlig ann an Taigh Chearsabhagh

Clasaichean Gàidhlig ann an Taigh Chearsabhagh

A’tòiseachadh Diciadain 21mh den Mhàirt fad 5 seachdainean

Luchd-tòiseachaidh 2-3 ’s eadar-mheadhonaich 3-4 /
£25

Thigibh ’s ionnsaich Gàidhlig ann an clas càirdeil ’s neo-fhoirmeil.