DihAoine 7th An Dùbhlachd 2018

Nach fhada on a sgrìobh mi an seo! Tha mi duilich mun a sin, ach tha leisgeul math agam. Air no, tha mise a’ smaointinn gu bheil. Ged as ann o chionn còrr is dà mhìos a dh’fhoillsich mi am bloga mu dheireadh, bha mi an sàs ann an sgioba na fuaime air an fhilmeadh […]

Leugh barrachd

DiLuain 1st An Dàmhair 2018

‘S cinnteach gum b’ e Ciaradh na h-Oidhche, leth-dhealbh-chluich is leth-chèilidh san t-seann nòs, gràinne-mullaich na dà sheachdaine chaidh seachad. Chaidh a chur air dòigh mar phàirt de Bhlas, is chaidh mi suas thar a’ chabhsair ga fhaicinn ann an Talla Naomh Pheadair air oidhche Luain. Bha e aighearach, togarrach is èibhinn, agus cha bu […]

Leugh barrachd

DihAoine 14th An t-Sultain 2018

Chuir mi eòlas air tuilleadh dhen eilean air an t-seachdain-sa, leis gun tug mi sgrìob fhada air an rothair a-null a Loch Portain air DiCiadain, is an uair sin air DiHaoine chaidh mi a-mach air Loch Euphort ann an canù. Bha òrain a’ sìor-bhualadh nam chlaigeann fad an t-siubhail san dà àite, m.e. Rathad Ùr […]

Leugh barrachd

DiarDaoin 6th An t-Sultain 2018

An t-seachdain-sa lean mi orm ag obair air a’ phròiseact-bhideo mun Iolaire. Ach chaidh an obair ud a bhreacadh ‘s a phàirteachadh le beagan tachartasan a chum sinn aig Taigh Chearsabhagh. An toiseach bha an taisbeanadh sònraichte den fhilm Pikadero. Chòrd e rium glan. Bha am film air fad a’ dol air adhart air a […]

Leugh barrachd

DiLuain 3rd An t-Sultain 2018

Chanainn gun robh an t-seachdain-sa rud beag na bu sàmhaiche ‘s na b’ fhoiseile na a’ chiad tè, ach chan e droch-thachartas a tha sin idir. An toiseach fhuair mi cothrom sùil a thoirt air filmeadh a bha a’ dol an seo aig Taigh Chearsabhagh airson prògram BBC Alba, feuch an ionnsaichinn rudeigin. Ar leam […]

Leugh barrachd

DihAoine 24th An Lùnastal 2018

‘S mise Sgàire Uallas, is tha mi dìreach air a’ chiad seachdain agam a chur seachad an seo aig Taigh Chearsabhagh, nam neach-trèanaidh film is ealain lèirsinnich airson na bliadhna. Mar sin, saoileam gum b’ fhiach mìneachadh a thoirt seachad, an dà chuid mu mo dheidhinn fhìn agus mu dheidhinn na bhios mi a’ dèanamh […]

Leugh barrachd