Home > Cothroman

Cothroman

Làn-Thìde Leus na Gnàth-Shìde: ÀS ÙR! Coimisean neach-ealain

5 x comiseanan ri fhaighinn, eadar am Màrt is an Cèitean 2022. Cìsean: 1 x £2,000, 4 x £800 + cosgaisean.

Le taic bhon phrìomh sgioba Beàrnan-Brìde, tha sinn a’ coimhead airson Riochdaire Mar phàirt de chom-pàirteachas Leus Gnàth-shìde nan Eilean Siar, tha Taigh Chearsabhagh, ann an co-obrachadh ri Ceòlas, agus Cothrom, ag iarraidh luchd-ealain a choimiseanadh gus co-obrachadh ri coimhearsnachdan is gnìomhachasan ionadail gus deuchainnean a chumail ri stuth-sgudail – fiodh, plastaig, glainne is obair-aodaich – gus sgilean is modhan a leasachadh agus cleachdaidhean a th’ ann an-dràsta a shoillseachadh agus cleachdadh ’dèan a’ chùis agus càirich’ a neartachadh (gus rudan bho fheum a sheachnadh) a th’ air a bhith ann agus a tha fhathast bitheanta anns na h-eileanan.

OBAIR-FHIODHA

Bu mhath leinn aon neach-cruthachaidh/-ealain ri obair-fhiodha fhastadh gus caochladh bhuidhnean-obrach a lìbhrigeadh ann an Uibhist a Tuath, ann am Beinn nam Fadhla, ann an Uibhist a Deas agus ann am Barraigh.

Bidh e mar amas aig a’ phròiseact seo sgilean timcheall air obair-fhiodha, ùrachadh, càradh is ath-chuairteachadh a leasachadh, a’ cruthachadh mhodhan-obrach agus sheòrsaichean gus sgudal fiodha a chleachdadh le àirneis a ghabhas ath-chuairteachadh gus am faodar pròiseactan seasmhach a leasachadh san àm ri teachd a dh’fhaodas muinntir an àite na sgilean a fhuair iad a chleachdadh ag obair le goireasan coitcheann anns an goireasan ‘bothagan nan coimhearsnachdan’ a th’ ann an-dràsta agus a tha san amharc air feadh Uibhist agus Bharraigh.

Thèid am pròiseact seo a chumail eadar am Màrt is an Cèitean 2022. Tha sinn an dùil gun tèid suas ri 4 buidhnean-obrach a lìbhrigeadh aig an àm seo ann an Uibhist agus ann am Barraigh. Tha cìs neach-ealain de £2,000 ann, la maoineachadh a bharrachd gus cosgaisean-siubhail is cosgaisean-fuirich a phàigheadh agus cothrom air stuthan.

PLASTAIG/CLÒIMH/GLAINNE/OBAIR-AODAICH

Tha sinn cuideachd ag iarraidh ceangal ri 4 neach-ealain (a’ fuireach gu h-ionadail) gus ùine a chur seachad an urra air deuchainn a dhèanamh leis an stuth air ainmeachadh gu h-àrd, a’ rannsachadh sgudal no stuth a tha gu bhith bho fheum air a bheil cothrom gu h-ionadail, a’ cruthachadh mhodhan is sheòrsaichean freagarrach gus sgudal ath-chleachdadh, ath-chuairteachadh agus sreath bhuidhnean-obrach a lìbhrigeadh gus na toraidhean a sgaoileadh air feadh Uibhist.

Thèid na h-amannan seo air mhuinntireas a chumail eadar am Màirt is an Cèitean 2022. Tha sinn an dùil ceithir dhiubh a bhuileachadh le cìs neach-ealain de £800 an urra.Tha sinn an dùil gun tèid aon bhuidheann-obrach an urra a lìbhrigeadh le gach neach-ealain. Bidh sporan airson siubhal is stuthan ann do gach muinntireas.

Bidh cothrom ann do luchd-ealain agus do dhaoine eile an sàs anns a’ phròiseact cur ri taisbeanadh den t-saothair a’ dol air adhart sa Ghiblean/sa Chèitean 2022 ann an Taigh-tasgaidh is Ionad-ealain Thaigh Chearsabhagh.

Moladh – mar a thathar ga chur a-steach

Tha cuireadh ann a-nis do luchd-ealain/-cruthachaidh le ùidh molaidhean mun chothrom seo a chur a-steach. Sna molaidhean, bu chòir gum biodh giorrachadh (2 dhuilleig air a’ char as fhaide) mun phròiseact, leis na nithean a leanas:

  • Beachd a’ phròiseict
  • Stuthan
  • Modh-obrach – ciamar a thèid am pròiseact a lìbhrigeadh?
  • Clàr-ama agus clachan-mìle rin lìbhrigeadh
  • Giorrachadh sgrìobhte (1 duilleag air a’ char as fhaide) air eòlas is fiosrachadh a’ buntainn ris a’ phròiseact seo. Tha thu di-beathte ceanglaichean sam bith ri film no meadhanan a nochdas eòlas buntainneach a chur ris.. 

Ceann-là deireannach gus molaidhean a chur a-steach: 5f 28 Faoilleach 2022

Conaltradh airson ceistean sam bith gu: [email protected]

Luchd-obrach a dhìth sa Chafaidh.

Obair pàirt-ùine, le fòrladh bliadhnail, £9.50 gach uair-obrach

Tha sinn a’ sireadh cuideigin a tha èasgaidh agus dìcheallach airson tighinn air bòrd sgioba Cafe Taigh Chearsabhagh. Bi sibh forail agus càirdeil le dòigh aigneach nuair a bhios sibh a’ dèiligeadh ri custamairean. Bi sibh air leth comasach air obrachadh mar pàirt de sgioba.

Ma tha ùidh agaibh anns an obair seo, nach cur sibh Cunntas-Beatha gu [email protected] le litir goirid ag innse nuair a ’s urrainn duibh tòiseachadh.