Home > Cothroman

Cothroman


Leas-ghlanadair 

Maireannach | £12 san uair | 33 x 3.5 uair gach latha, gach bliadhna 

Tha sinn a’ lorg chuideigin a bharrachd airson clàr-ama an luchd-obrach glanaidh, a’ cuideachadh gus Taigh Chearsabhagh a chumail a’ coimhead cho math sa ghabhas agus sàbhailte.  ’S e dreuchd mhaireannach a tha seo, airson cuideachadh nuair a tha luchd-obrach air saor-làithean.  Tha an dreuchd a’ gabhail a-steach obrachadh air Disathairne mar latha àbhaisteach.  Dh’fhaodadh gun tèid iarraidh oirbh corra uair a bhith ag obair air an oidhche agus air Là na Sàbaid mar phàirt den obair seo.

Bidh e an urra don neach-obrach:

– Glanadh gach àite poblach agus àite rianachd taobh a-staigh na h-àrainn, aig deireadh gach latha a tha Taigh Chearsabhagh fosgailte.

– Cumail ri na riaghailtean is stiùireadh slàinte is sàbhailteach às ùire ann an lìbhrigeadh na h-obrach, a’ glanadh chun na h-ìre as àirde.

– Aithris a thoirt gu sgiobalta don Mhanaidsear Obrachaidhean ma lorgar easbhaidh no cunnart sam bith fhad ’s a tha iad a’ lìbhrigeadh na h-obrach.

– A bhith an làthair aig coinneamhan agus trèanadh luchd-obrach far a bheil sin a dhìth.

– Dleastanasan sam bith eile a tha riatanach a thaobh feumalachdan Thaigh Chearsabhaigh agus air an stiùireadh agus aontaichte leis a’ Mhanaidsear Obrachaidhean. 

Sgilean, teisteanasan agus eòlas riatanach:

– Bhiodh eòlas phroifeiseanta air glanadh na chuideachadh ach idir riatanach. 

– Sgilean làidir ann an èisteachd is conaltradh.

– Comasan dearbhte ann a bhith ag obair gu h-èifeachdach gun stiùireadh agus le fèin-bhrosnachadh.

– Fìrinnteachd agus earbsachd ann a bhith a’ coileanadh dhleastanasan. 

– Comas agus miann ìrean àrd a chur an gnìomh gu h-èifeachdach agus gu cunbhalach.

– Ris an uair a thaobh làthaireachd.

Gus tagradh a chur a-steach airson sgioba Thaigh Chearsabhaigh, cuiribh post-d le litir is Cunntas-beatha gu taigh@taigh-chearsabhagh.org leis a’ cheann-cuspair “Leas-ghlanadair”, no ma ’s fheàrr leibh, cuiribh thugainn bhideo no clàradh fuaim.  Chan eil ceann-là ann air a shon ach bu toigh leinn nan cuireadh sibh fios thugainn cho luath ’s as urrainn.


Luchd-Cruthachail na Gàidhlig 

Neo-Cheangailte | Ràtaichean Aonadh Luchd-ealain na h-Alba

Tha sinn a’ lorg luchd-ealain, sgrìobhadairean, luchd-ciùil, no duine sam bith a tha cruthachail, le Gàidhlig, agus aig a bheil ùidh ann am bùthan-obrach a chumail. 

Tha sinn a’ beachdachadh air rudan spòrsail far am bi fàilte air a h-uile duine. Tha feum againn oirbhse airson seo a thoirt gu buil, agus nam bu toigh leibh obrachadh le Taigh Chearsabhagh air feasgar clò-bualaidh, neo deireadh-sheachdain seinn is bàrdachd, no rud sam bith den leithid, cuiribh fios thugainn! 

Bidh sinn a’ pàigheadh aig ìrean SAU airson daoine ag obair air an ceann fhèin, agus cosgaisean siubhail is stuthan.  Gheibh sibh taic bho sgioba Thaigh Chearsabhagh ma bhios sin feumail. ’S urrainn dhuinn cuideachadh le sgilean teagaisg neo goireasan cànain. 

Cuiribh thugainn aon duilleag, neo film goirid an àite sgrìobhadh, ma ’s e sin as fheàrr leibh, le fios mur deidhinn fhèin, an obair chruthachail agaibh, agus beachd air a’ bhùth-obrach a b’fheàrr leibh.  ’S urrainn dhuibh a sgrìobhadh sa Ghàidhlig no sa Bheurla ma thogras sibh, chan eil cuideam sam bith air a sin, is faodaidh sibh cuideachd ceanglaichean làrach-lìn sam bith a chur thugainn.

Cuiribh seo gu susannah@taigh-chearsabhagh.org Beachdachaidh sinn air gach litir is gach film agus gheibh sibh freagairt.