Cothroman

Taigh Chearsabhagh  – Obair Teiripiche Ealain 

Tha Taigh Chearsabhagh a’ sireadh Teiripiche Ealain barantaiche agus clàraichte airson obair ùr. Bidh thu a’ cuideachadh inbhich agus clann a bhith a’ dèiligeadh le cùisean faireachail, giùlain, no feumalachdan taic a bharrachd mar aonranachdas, ro-dhèidhealachd, no dìth misneachd. Tha seo mar phàirt den obair againn air soirbheas coimhearsnachd.

Tha obair ann an dòighean diofrach le daoine ann an suidheachaidhean diofrach mar phàirt den obair seo. Bidh agad ri àrainneachd thèarainte a chruthachadh a leigeas le daoine togail air an fhèin-mhothachadh agus a’ mhisneachd aca.

Obraichidh tu leis gach aois – clann, òigridh, inbhich agus seann daoine. Dh’fhaoidte gum bi farsaingeachd dhuilgheadasan aig ur luchd-cleachdaidh, mar trioblaidean faireachail, giùlain, slàinte-inntinn, ionnsachaidh, ciorramachd, seargadh-inntinn no droch-chàradh gun leighis.

Bithear a’ coimhead gu sònraichte ri bhith tabhainn taic ri:

 • Foghlam (bun-sgoil, àrd-sgoil)
 • Ionnsachadh inbheach
 • Seirbheisean Ro-dhèidhealachd
 • Euslaintich seargadh-inntinn (le taic luchd-ealain)
 • Buidhnean coimhearsnachd

Bidh thu ag obair aghaidh-ri-aghaidh no ann am buidhnean, a rèir feumalachdan an duine. Ann am buidheann, bithear a’ brosnachadh dhaoine gu bhith a’ togail cleamhnas tron ealain agus a’ cuideachadh le bhith ag obair tro dhealbhan agus am mìneachaidhean.

Bidh thu mar phàirt de sgioba aig Taigh Chearsabhagh, a’ gabhail a-steach a’ Cheannaird agus Oifigear Foghlaim & For-ruigheachd, Manaisdear Ealain agus an lìonra de luchd-ealain againn. Dh’fhaodadh gun obraich thu còmhla ri proifeiseantaich eile a’ gabhail a-steach luchd-obrach meidigeach agus slàinte agus tìdsearan.

 

Riatanach:

 • Eòlas slàinte-inntinn
 • Teisteanasan buntainneach
 • Clàraichte le buidheann phroifeiseanta iomchaidh (HCPC)
 • Math ann an sgioba, le deagh chonaltradh
 • Conaltradh barraichte, le sgilean eagrachaidh agus manaidseadh ùine.
 • Cead-dràibhidh glan

 

Buannachdail

 • Eòlas le bhith ag obair còmhla ri clann agus òigridh
 • Sgilean Gàidhlig

Tabhainnidh sinn:

 • Làn-taice bho sgioba ioma-cuspaireil
 • Stiùireadh clionaigeach bitheanta
 • Coinneamhan agus taic bho cho-obraichean
 • Cothroman leasachaidh
 • Taic agus cothroman rannsachaidh

 

’S e obair làn-ùine a tha seo (35 uair san t-seachdain), agus dh’fhaoidte gum bi cothrom air a’ chùmhnant aon-bhliadhna a shìneadh. Tha an obair stèidhichte ann an Uibhist, le feum air siubhal eadar an Ceann a Deas agus a Tuath. Thèid astar-mhìltean a phàigheadh agus bidh tuarastal eadar £22,500 agus £25,000, a rèir eòlais.

Tha an obair seo ga maoineachadh tro Mhaoin Choimhearsnachdan Àrd-amasach, le taic bho Mhaoin Structarail Eòrpach.

Cuiribh CV agus litir gu [email protected] – ceann-latha dùnaidh 30mh den t-Samhain, le ullachadh cùrsa san Dùbhlachd agus tòiseachadh air clasaichean san Fhaoilleach.

 

Taigh Chearsabhagh – Neach-oide Sgilean Didseatach 

Tha Taigh Chearsabhagh a’ sireadh neach-oide sgilean didseatach airson obair ùr. Bidh thu ag obair còmhla ri inbhich, òigridh agus buidhnean dhaoine a’ toirt dhaibh sgilean didseatach a’ leigeil leotha ionnsachadh, fàs nam misneachd agus a bhith air am fèin-bhrosnachadh. Tha seo mar phàirt den obair againn air soirbheas coimhearsnachd.

Feumaidh tu goireasan teagaisg ullachadh (’s dòcha stèidhte air IP CodeClan agus modalan eile) agus sin a dhèanamh iomchaidh do chlann (bho aois Bun-sgoile), òigridh agus inbhich. Obraichidh tu le gach aois. Bidh sinn a’ tabhainn chùrsaichean sònraichte agus seiseanan ionnsachaidh a’ gabhail a-steach –

 • Còdadh do chlann
 • Sgilean còdaidh bunaiteach
 • Sgilean-lìn (html, CSS, msaa)
 • Dealbhadh UI
 • Ealain dhidseatach

Tha e nar n-amas, mar phàirt den phròiseact, gum bi apps eadar-ghnìomhach, taisbeanaidhean no obraichean-ealain gan cruthachadh thar na bliadhna do Thaigh Chearsabhagh agus buidhnean eile.

Bithear a’ coimhead gu sònraichte ri bhith tabhainn sgilean aig ìre fhreagarrach do:

 • Sgoilearan bun-sgoil agus àrd-sgoil ann an Uibhist, le Còdadh do Chlann, agus do dh’òigridh
 • Buidhnean inbhich – pàrantan le ùidh an teicneolas, Còdadh do dh’Inbhich
 • Daoine gun obair – còdadh bunaiteach, leasachadh còdaidh
 • Cruthachalachd dhidseatach – eadar-lìn, eadar-aghaidh, atharrachadh dhealbhan do luchd-ealain

Bidh thu ag obair còmhla ri buidhnean, agus mar phàirt den obair bidh thu a’ toirt taic do dhaoine misneachd a bhith aca a rèir na h-ìre freagarraich.

Thoir an aire – chan e obair a tha seo a tha a-mach air sgilean computair bunaiteach (brabhsair/post-d, msaa)

Bidh thu mar phàirt de sgioba aig Taigh Chearsabhagh, a’ gabhail a-steach a’ Cheannaird agus Oifigear Foghlaim & For-ruigheachd. Dh’fhaodadh gun obraich thu còmhla ri proifeiseantaich eile a’ gabhail a-steach luchd-ealain agus tìdsearan.

 

Riatanach:

 • Sgilean didseatach a’ gabhail a-steach –
  • Còdadh bunaiteach
  • Dealbhadh (eadar-lìn, eadar-aghaidh, msaa)
  • HTML agus CSS
 • Eòlas òraidiche agus teagaisg, do bhuidhnean agus aoisean eadar-dhealaichte mas urrainn
 • Eòlas no teisteanas proifeasanta a tha buntainneach (teicneòlas no na h-ealain nam buannachd)
 • Cuideigin a dh’obraicheas air an ceann fhèin, le comasan fèin-stiùiridh
 • Conaltradh barraichte, le sgilean eagrachaidh agus manaidseadh ùine.
 • Cead-draibhidh glan

Buannachdail:

 • Sgilean didseatach a bharrachd (beò-dhealbhadh, iar-riochdachadh, dealbhadh eadar-ghnìomhach)
 • Sgilean Gàidhlig, no ùidh air a h-ionnsachadh.

Tabhainnidh sinn:

 • Cùmhnant aon-bhliadhna le cothrom air sìneadh
 • Sgioba chuideachail
 • Cothrom air leasachadh – ’s dòcha a’ gabhail a-steach trèanadh le Codeclan

’S e obair làn-ùine a tha seo (35 uair san t-seachdain), agus dh’fhaoidte gum bi cothrom air a’ chùmhnant aon-bhliadhna a shìneadh. Tha an obair stèidhichte ann an Uibhist, le feum air siubhal eadar an Ceann a Deas agus a Tuath. Thèid astar-mhìltean a phàigheadh agus bidh tuarastal eadar £22,500 agus £25,000, a rèir eòlais.

Tha an obair seo ga maoineachadh tro Mhaoin Choimhearsnachdan Àrd-amasach, le taic bho Mhaoin Structarail Eòrpach.

Cuiribh CV agus litir gu [email protected] – ceann-latha dùnaidh 23mh den t-Samhain, le ullachadh cùrsa san Dùbhlachd agus tòiseachadh air clasaichean san Fhaoilleach.