Home > Cothroman

Cothroman

URRASAIREAN ÙRA Bu mhath leinn urrasair ùr no dhà fhastadh airson a dhol dhan Bhòrd againn, gus taic a thoirt do leasachadh a bharrachd air amasan ro-innleachdail Taigh Chearsabhagh an-dràsta agus san àm ri teachd.


Teicniche Bùth-Obrach Clò is Seòmair-Dhorcha

  • 10 uairean gach seachdain / £7,800 sa bhliadhna aig £15.00 san uair
  • Ceann-latha nan iarrtasan: 12u meadhan-latha 13 Ògmhios 2022

Seo cothrom mìorbhaileach dol le sgioba Thaigh Chearsabhagh mar a’ chiad teicniche ann am bùth-obrach a’ chlò is san t-seòmar-dhorcha.

Bidh ruith èifeachdach nan goireasan an urra ris a’ chiad teicniche tiomnaichte ann am bùth-obrach a’ chlò agus san t-seòmar-dhorcha aig Taigh Chearsabhagh. Bidh an neach anns a’ phost a’ cumail àiteachan rianail is sgiobalta, a’ dearbhadh gu bheil na h-ìrean as àirde de ghleidheadh uidheam, solar stuth agus chur-seachadan gan lìbhrigeadh gu cunbhalach is gu h-èifeachdach.

Cruthaichidh an neach anns a’ phost àrainneachd fhàilteachail is thaiceil don luchd-chleachdaidh uile, ullamh gus taic a thoirt agus duilgheadasan fhuasgladh agus taic bus ri bus a thoirt a rèir an t-suidheachaidh.

Ag obair le taic bho Stiùiriche Gnothachais is Leasachaidh Thaigh Chearsabhagh, Manaidsear nan Ealain, luchd-conaltraidh agus luchd-obrach eile, tòisichidh an neach anns a’ phost cuideachd air àite a thòiseachadh gus na goireasan againn agus barrachd cleachdaidh dhiubh, buidhnean-obrach a chur air dòigh is a ruith, a’ cuideachadh gus muinntireas agus prògraman sgoiltean-samhraidh le luchd-clò aig an taigh is thall thairis a chruthachaidh, ag obair air deasachadh-clò, agus a’ sònrachadh bheachdan, thaisbeanaidhean agus thursan a dh’fhaodar nochdadh ann an taighean-taisbeanaidh Thaigh Chearsabhagh a chruthachadh.

Thairis air an dà bhliadhna a tha romhainn, mar chuid de phrògram Sunnd Eileanan Cruthachail Na h-Eileanan Againn – An Gnothach Againn – cuiridh Taigh Chearsabhagh crìoch air togail an àite ùir faisg air pàirc-charbadan an ionaid, far am bi bùth-obrach clò is seòmar-dorcha nas motha. Seach mar a tha na goireasan a th’ againn an-dràsta, bidh cothrom làn air an h-àiteachan seo.   

A rèir an t-suidheachaidh seo, eadar seo agus fosgladh an togalaich ùir ann an 2024, tha comas nach beag ann don neach anns a’ phost an dreuchd agus an ìomhaigh air a leasachadh barrachd le bhith, mar eisimpleir, ag obair le luchd-ealain às na h-Eileanan agus a’ tadhal air co-dheasachadh. Bheir an leithid de thionnsgnaidhean cothroman cuideachd dhan neach anns a’ phost teachd a-steach na h-obrach a mheudachadh.

Feuch an leugh thu am paca obrach airson tuilleadh fiosrachaidh mun dreuchd agus mar a nì thu tagradh.