Tasglann nan tachartasan

1 2

Leis mar a tha glasadh-sluaigh a’ choròna-bhìorais a’ leantail bidh an t-Urras a’ cumail Coinneamh Choitcheann Bhliadhnail air Zoom Dimàirt 26mh dhen Chèitean aig 6.30f Tha fàilte ro na h-uile. Cuiribh brath gu [email protected] ro Dhiciadain 20mh dhen Chèitean gus ùidh a chlàradh agus ceangal-lìn dhan choinneamh fhaighinn. CUIDEACHD  Gairm airson Urrasairean Ùra ’S e ionad […]

Leugh barrachd

    Taigh Chearsabhagh Gailearaidh 2 21 An t-Sultain – 26 An Dàmhair Tachartas Fhosglaidh: Suipeir Coimhearsnachd 20 An t-Sultain, 7:30f. Tha fàilte oirbh soitheach beag biadh a thoirt leibh airson riarachadh mar pàirt de suipeir potluck airson a’ choimhearsnachd. Share thisFacebookTwitterPinterestEmail

Leugh barrachd

                                     Tha mi ag itealaich os cionn Uibhist a Tuath air an fheasgar, anmoch san t-Samhain. Tha smaointinn air an laighe air raon-adhair Bheinn nam Fadhla a’ cur rudeigin de dh’iomagain orm. Nochdaidh a chlisgeadh fodham, tron sgòth […]

Leugh barrachd

                                  Tha mi a’ tadhal air Beàrnaraigh na Hearadh feuch ciamar a tha togail an stiùideo ùir againn a’ tighinn air adhart, is e na eaglais Thelford ath-nuadhaichte. Tha an sealladh na annas dhomh is mi a’ dràibheadh suas […]

Leugh barrachd

Fèis ùr rè geamhradh 2018 – 2019: Tha sinn glè thoilichte Fèis Dùbhlachd a chur air bhonn aig Taigh Chearsabhagh, tron tèid prògram ùr a lìbhrigeadh gus a’ choimhearsnachd ionadail a thoirt còmhla aig tachartasan is gnìomhachdan a chomharraicheas cultar is àrainneachd shònraichte an eilein an àm a’ gheamhraidh. Gu ruige seo, bha na tachartasan […]

Leugh barrachd

Bi an UAA a’ taisbeanadh obraichean beag anns an café aig Taigh Chearasbhagh bhon 24 t-samhain. Tha gach obair beag air a dhèanamh airson suidheadh am broin ceas CD Bi an taisbean anns a cafe gu 5 Am Faoilleach. Share thisFacebookTwitterPinterestEmail

Leugh barrachd

On a fhuair e cliù an toiseach mar fhear de na peantairean figearach as adhartaiche a cheumnaich à Sgoil Ealain Ghlaschu ann am meadhan nan 80an, tha Currie a’ dèiligeadh gun stad ri ceistean sòiseo-eaconomaigeach a bhruidhneas rinn uile tro mheadhan peanta, guail-fhiodha, is intaglio. Le bhith a’ toirt urram do na sàr-pheantairean figearach a […]

Leugh barrachd

Latha de còmhradh, leubhadh, taisbeanainn fiolam agus dèanadas a toirt còmhlaidh sgrìobhadairean, luchd-ealain agus luchd-fiolam. Bidh Gareth Edwards os cuinn an latha – ‘S e sgrìobhadair, deasaiche, riochdaire fiolam agus tachartas, agus neach-tasgaidh frith-heangal fiolam aig Whitechapel Gallery bonntaichte ri Lunnainn a th’ ann. 10:30m – 12:30f: Bùth Obrach Sgrìobhadh le bàrd Tara Bergin (chan […]

Leugh barrachd

Na caillibh taisbeanadh sònraichte seo a’ chiad làn-fhilme le Ben Sharrock. Gun chomas aca air imrich à taigh am pàrantan leis an èiginn eaconomaigich sa bheil an Spàinn, tha e duilich do chàraid òg an dàimh a thoirt gu buil. Mar as èiginniche a dh’fhàsas an gnothach dhaibh, agus gun airgead a phàigheadh prìs an […]

Leugh barrachd

Mòran taing do luchd-leantainn RUNRIG gu lèir a bha aig an Dannsa Mu Dheireadh ann an Struighlea air DiHaoine is DiSathairne, agus a thriall an t-astar a dh’Uibhist a Tuath airson sùil a thoirt air tasglann RUNRIG am broinn Taigh-tasgaidh is Ionad Ealain Taigh Chearsabhagh. Abair tachartas sònraichte is dìreach mìorbhuileach a bh’ ann. Cha […]

Leugh barrachd

Gabhaidh a’ cho-fharpais-sgrìobhaidh fhosgailte an cois na fèille seo ri duine sam bith a tha a’ fuireach ann an Uibhist neo am Beinn na Faoghla, air neo a chuireas a-steach tagradh/aidhean stèidhichte air feartan soisio-eaconomaigeach, eachdraidheil, neo cruth-tìreil nan eileanan seo; is tha i fosgailte do sgrìobhadairean eòlasach agus tùsail maraon. Bidh ìrean fa leth […]

Leugh barrachd

Air sàilleabh astarachadh sòisealta, tha sinn cuir dàil air clasaichean agus bùth-obraichean. Tha sinn ag obrachadh gu trang air dòighean ùra airson an obair againn a’ dhèanadh. Cùmaibh sùil a-mach!   Gach DiSathairne bi neach-ealain proifeiseanta a’ teagasg aig gach Club DiSathairne. Bi deagh chothrom aig a’ chlann ionnsachadh sgillean ùra agus a’ dèanamh rudan […]

Leugh barrachd

Film agus taisbeanadh fuaim ùr air a stèidheachadh le The Wapping Project is iad a’ cluich le ceistean a thaobh cruthachadh chrìochan. Dè th’ ann an crìochan? Ciamar a thathar gan cruthachadh? Dè a’ bhuaidh an lùib an cruthachaidh? Cò bhios a’ tarraing chrìochan? Dè thathar a’ meòrachadh air nuair a thathar gan tarraing? Ann […]

Leugh barrachd

Anns an Iuchar, bidh sinn a’ taisbeanadh taghadh de sheann fhilmichean a rèir prògram leantainneach ann an Gaileiridh 1. Gu ruige 1979, cha deach mòran film gluasadach stèidhichte sna h-Eileanan an Iar a dhèanamh bho thaobh muinntir nan eilean. Cha robh sealladh no cànan dùthchasach an lùib film sam bith agus air sàillibh sin b’ […]

Leugh barrachd

‘A’ tàthaich a’ chladaich seo, tha mi mothachail gur dòcha gum bi uair ann nach faicear an coltas anns na speuran agus mun fhairge, is gum bi an t-iasg agus an t-eun air triall.’ Earrann às ‘Na Steàrnagan’ ’S e co-obrachadh ealain is bàrdachd eadar Dòmhnall S. Moireach agus Dùghlas MacDhonnchaidh a th’ ann am […]

Leugh barrachd

Stàladh sholas a tha eadar-ghnìomach is sònraichte don ionad le Pekka Niittyvirta & Timo Aho   Le bhith a’ cleachdadh mhothaichearan, tha an stàladh a’ beantainn ri atharrachadh na tìde-mara; cuirear thuige e le muir-làin. Bidh an obair seo na comharra lèirsinneach air an àrdachadh a tha ri teachd air ìre na mara. Bheir an […]

Leugh barrachd

’S e neach-ealain lèirsinneach à Alba a th’ ann an Ellis O’Connor, a tha a’ fuireach ann an Uibhist a Tuath. ’S e freagairt a th’ anns na peantaidhean air a’ chiad gheamhradh a chuir Ellis seachad san eilean, ’s i a’ falbh am measg nan siantan iargalta a tha tric a’ bàrcadh air an […]

Leugh barrachd

UK / 2016 Stiùir. Mike Day     81 mion / BBFC Cert. 12A Tiocaidean air an doras a-mhàin. £8 a’ gabhail a-steach VAT / £6 lasachadh. Ro-ghlèidheadh ga mholadh leis an àireamh chuibhrichte de shuidheachain. Post-d [email protected] A’ leantail air sreath de dhuaisean eadar-nàiseanta an leithid DOC NYC Grand Jury Prize, Hotdocs Emerging International Filmmaker […]

Leugh barrachd

DihAoine 6 an Giblean Brian Ó hEadhra + Fiona NicCoinnich 4-5f Bùth-obrach Òrain an-asgaidh & fosgailte do gach aois. 7:30f Cuirm. Dithis chliùiteach le òrain Ghàidhlig seann is ùra. £8 le VAT/£6 lasachadh/fo aois 16. Tiocaidean air an doras.         DiSathairne 7 an Giblean Tormod Ceanadach & Mairead Bennet 12-1:30f Snìomh Snàith – […]

Leugh barrachd

Tha sinn a’ siubhal cuideigin èasgaidh a thigeadh an lùib sgioba TC. Cuideigin a choimheadadh air an obair seo mar chothrom leasachaidh; cuideigin a tha aoigheil, dìcheallach, sgairteil agus a tha titheach air bèicearachd agus biadh math às an sgìre a th’ air a dheagh thaisbeanadh. Lorgar barrachd fiosrachaidh mun obair ann am Pasgan Tagraidh […]

Leugh barrachd
1 2