Dualchas

Cruinneachaidhean & Tasglann Coimhearsnaichd

Tha beartas de dh’eachdraidh follaiseach an Uibhist a Tuath, mar a tha ann an iomadh eilean eile ann an Innse Gall. Tha e soilleir gun robh an dùthaich mar dhachaigh do dh’iomadh ginnealach thairis air na linntean, bho Bharpa Langais gu na taighean-tughaidh a tha rim faicinn fhathast air feadh an eilean. Tha criomagan den dòigh-beatha a bh’ ann a’ tighinn am follais leis mar a tha a ghaoth agus a mhuir a’ toirt buaidh air oir-thìm na machrach air taobh an iar Uibhist a Tuath.

Tha coimhearsnachdan air an eilean anns an latha an-diugh ag obair gu trang gus an dreach-tìre nàdarra agus cultarach agus a Ghàidhlig a dhion agus a ghlèidheadh. Tha na dealbhan, nithean agus sgeulachdan a tha ceangailte ri beatha làitheil ann an Uibhist a Tuath an-diugh a toirt dhuinn eachdraidh shòisealta air dòigh-beatha anns na h-eileanan.

Tha Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath a cuir taic ri iomadh tachartas dhualchais ann an Taigh Chearsabhagh a’ sealltainn eachdraidh agus cultar an àite fhèin.

Tha dualchas agus eachdraidh na choimhearnsachd air an riochdachadh leis na chruinnich Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath de nithean bhon naoidheamh agus am ficheadamh linn deug ann an Uibhist a Tuath. Tha an Morning Star, bàta a thogadh ann an Griomasaigh, cuideachd leis a’ Chomann Eachdraidh.

Bho chionn goirid ghabh buidhean leasachaidh os-làimh Sgoil Chairinis airson bliadhna. Tha iad am beachd airgead fhaighinn gus an gluais iad na chaidh a chruinneachadh à stòr na Comhairle ann an Tòrlum.

A bharrachd air an sin, tha mu 3500 dealbh aig Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath. Tha a chuid as motha dhe na dealbhan air an cumail ann an Taigh Chearsabhagh far a bheil iad rim faicinn saor an asgaidh. Cuideachd tha Tasglann Runrig le iomhaighean a’ sealltainn eachdraidh a chòmhlain bho 1973 chun an latha an-diugh.