Cruinneachadh an Taigh-tasgaidh

Cruinneachadh is Tasgadh na Coimhearsnachd

Bho chaidh Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath a stèidheachadh aig deireadh nan 1980an, tha a’ bhuidheann air a bhith an sàs gu gnìomhach ann an trusadh dhealbhan, eachdraidh ann an labhairt agus sgrìobhainnean a nochdas eachdraidh shòisealta Uibhist a Tuath.

Spàl.

Nithean

Ann an cruinneachadh nan nithean aig Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath tha còrr is 1000 ball-ealain a riochdaicheas dualchas is cultar nan coimhearsnachdan ann an Uibhist a Tuath, a’ tighinn air a’ chuid as motha bhon 19mh linn agus bhon 20mh linn. Tha na buill seo a’ nochdadh gu cumhachdach, agus aig amannan gu tiamhaidh, beatha shòisealta, dhachaigheil, eaconamach, chultarail agus beatha a’ chreideimh ann an Uibhist a Tuath.

Ìomhaighean

Tha cruinneachadh farsaing de dhealbhan aig Taigh Chearsabhagh anns a bheil còrr is 3500 priont is trìd-shoillseachan, copaidh de na dealbhan tùsail air a’ chuid as motha. Tha a’ chuid as motha de na h-ìomhaighean seo gan cumail ann an leabhraichean-dhealbhan aig Taigh Chearsabhagh air am faodar am poball sealltainn air an socair, le ullachadh.

Thathar a’ gabhail le buidheachas mòr ri leasachaidhean air a’ chruinneachadh seo a’ fàs gu seasmhach. Tha an Comann ag iarraidh cumail air a’ cur ri neart nan cuspairean den chlàr lèirsinneach choileanta seo de shaoghal an eilein, gu h-àraidh ìomhaighean a’ buntainn ris na cuspairean a leanas – Feachdan an airm agus àm-cogaidh; Croitearachd is àiteachas; Ciùird; Beatha an taighe is an teaghlaich; Foghlam agus an òige; A’ mhuir, obair is cur-seachadan na mara; Beatha phearsanta is shòisealta; Malairt is reic.

Faodar ceistean mu Chruinneachaidhean a’ Chomainn a chur  le bhith a’ lìonadh foirm a’ chonaltraidh againn, air neo le bhith a’ cur fios gu Taigh Chearsabhagh: 01870 603970.

Bheir sùil air taghadh de nithean agus dealbhan.

Search Results

No results were found. Please try a different search.