Fadail | FOUND – Tasglann Film Innse Gall

Suas gu 1979, b’ e glè bheag den fhilm a chaidh a chlàradh ann an Innse Gall, no mu dheidhinn nan eileanan, air a dhèanamh bho shealladh eileanach, no leis na Gàidheil fhèin. Bha gainnead den lèirsinn seo a’ fàgail gun robh dealbh aineolach, gu tric romànsach no magach, air a riochdachadh de bheatha nan eilean.

Tha sin a’ leasachadh pròiseact ann an co-bhonn ri Museum nan Eilean, Tasglann nan Dealbhan Gluasadach aig Leabharlann Nàiseanta na h-Alba agus Comainn Eachdraidh na sgìre, gus gach film tasgaichte a bh’ air a dhèanamh ann an Innse Gall, neo mu dheidhinn nan Eilean Siar, a chruinneachadh.

A bheil seann fhilmichean de bheatha nan Eilean agad aig an taigh?

’S e an t-amas gum bi tasglann film Innse Gall ri fhaighinn don t-sluagh air làrach-lìn, cho math ri làraichean sna h-eileanan ann an taighean-tasgaidh, sgoiltean, leabharlainn, Comainn Eachdraidh agus ionadan ealain is dualchais.

Bidh Fadail | FOUND a’ cur air dòigh seallaidhean poblach, tachartasan seanchais agus pròiseactan filmichean ùra, le bhith a’ cleachdadh, agus ag ath-riochdachadh, tùsan fhilmichean tasgaichte gus sealladh nan eileanach an latha an-diugh a shealltainn.