Home > FilmUibhist > FAODAIL | FOUND

FAODAIL | FOUND

TASGLANN FHILM INNSE GALL

Thòisich prògram didsitich FAODAIL | FOUND san Dùbhlachd 2018 nuair a rinn sinn iomairt Crowdfunder airson a’ chruinneachadh fhilmichean Super8 aig Anna Dhòmhnallach, Cnoc na Lùib, a chur gu cruth didseatach.  Nochd seo stuth-aithriseach mìorbhaileach airson eachdraidh ìomhaigh ghluasadach ann an Innse Gall bho na 1970an agus tràth sna 1980an, a’ clàradh croitearachd, pròiseactan sgoile, eachdraidh nàdair ionadail, agus beatha nan eilean san fharsaingeachd.

Ann an 2012, chaidh an cruinneachadh chlàraidhean aig Anne agus Bill Scott air Beàrnaraigh anns na 1960an agus 1970an a chur gu chruth didseatach.  Chaidh an tasglann iongantach seo air beatha air eilean Bheàrnaraigh a chlàradh le teaghlach Scott, a bha càirdeach do Dhòmhnall Ailig MacIllip (Splash), nuair a bha iad air saor-làithean air an eilean gach bliadhna, thairis air fichead bliadhna.  

B’ e an tasglann seo a bha air cùlaibh am film aithriseach DÙTHCHAS | HOME, a riochdaich UistFilm.  Tha am film a-nis air a dhol air adhart is duaisean a bhuannachd agus e air a shealltainn ann an taighean-deilbh air feadh Alba, a’ Chuimrigh, Sasainn, Èirinn a Tuath, a’ Bhreatainn Bhig, a’ Ghearmailt, Ameirega, agus ann an taisbeanaidhean sònraichte ann an Astràilia – sa bhaile far an do thogadh Gloria NicIllip.

MAOIN THASGLAINN FAODAIL

Tha UistFilm air iomairt ùr a thòiseachadh airson taic-airgid a thogail, a chuireas gu cruth didseatach measgachadh de chruinneachaidhean film 8mm eile a tha air ùr nochdadh – còrr is 12,000 troigh, no 9 uairean a thìde gu h-iomlan.

Tha an iomairt Crowdfunder ag amas air £10,000 a thogail airson na h-obrach seo.  Nam bu toigh leibh taic a chur ris an iomairt, tadhalaibh air: gofundme Didseatachadh Tasglann FAODAIL

Na lùib, tha na cruinneachaidhean a leanas rin cuir gu cruth didseatach:

  • Seallaidhean òigridh is teaghlaich ann an Uibhist a Tuath, bho Cathleen Russell (NicAsgailll).  Dh’fhaodadh gum biodh barrachd chlàraidhean an seo air banais Gloria & Splash aig Taigh-òsta Newton, a bha an teaghlach aig Cathleen a’ ruith. 
  • Filmichean aig Jimmy Munro, air Hiort aig deireadh na 1960an fhad ’s a bha e ag obair air stèidh an MOD a bha ga thogail an sin, agus air beatha timcheall Loch nam Madadh, le mathan Hercules na lùib cuideachd. 
  • Barrachd de na clàraidhean aig Anna Chnoc na Lùib, air Uibhist a Tuath sna 1970an, airson cuir ris a’ chruinneachadh anabarrach a chaidh a dhèanamh didseatach ann an 2018. 
  • Clàraidhean à Canada agus Alba, le athair an tè seanchaidh agus beul-aithris, Margaret Bennett.
  • Saor-làithean teaghlaich MhicCoinnich ann an Àrd Heisgeir, bho 1966-68, le clàraidhean air teaghlach MhicLeòid, croitearachd, tughadh, iasgach bhreac, fàs daffodils agus measgachadh de sheallaidhean air Uibhist is Barraigh.

Chì sibh bhideo air a’ phròiseact an seo: https://vimeo.com/taigh/faodail2024

’S urrainn dhuibh adhartas UistFilm a leantainn air Facebook agus Instagram.

MU DHEIDHINN FAODAIL | FOUND

Tha FAODAIL | FOUND ag amas air fhilmichean dhidseatach a thoirt am follais don mhòr-shluagh agus ann an toglaichean air feadh Innse Gall, a’ toirt cothrom do dhaoine, taighean-tasgaidh nan eilean, sgoiltean, leabharlannan, Comainn Eachdraidh agus ionadan dualchais is ealain, clàraidhean bho thasglainn fhilmichean a chleachdadh.  Bidh tachartasan sgrineadh poblach a’ taisbeanadh nam filmichean do luchd-amhairc fharsaingeachd, airson fiosrachaidh mhionaideach a chruinneachadh, agus cuimhneachain air na h-amannan agus sgìrean a tha a’ nochdadh sna filmichean.  Tha an tuilleadh co-theacsa seo dha-rìreabh luachmhor do dh’eachdraidh shòisealta Innse Gall sna ginealaich ri thighinn.

A bheil seann fhilmichean bhon dachaigh agaibh sa phreasa, air Innse Gall?

Gu cho fada ri 1979, ’s e glè bheag, ma bha sgath idir, de na h-ìomhaighean gluasadach a chaidh an cruthachadh ann no timcheall air Innse Gall a bha air an dèanamh bho shealladh duine sam bith eile ach daoine bhon taobh a-muigh.  Aig a’ char a b’ fheàrr, chruthaich an cion seallaidh is cànain dhùthchasaich seo dealbh aineolach, agus gu tric romansach no le fearas-mhòr, air beatha nan eilean.

Tha sinn ag obair gus na th’ ann de thasglainn fhilm a chaidh an dèanamh ann, no mu, Innse Gall a thoirt còmhla, a’ cruthachadh phròiseactan fhilm ùra bho thùsan thasglainn, airson ath-mhìneachaidh a thoirt air tasglainn ìomhaighean ghluasadach, bho shealladh eileanaich na h-ama.