Mar dèidhinn

’S e an t-ionad airson ealain agus dualchas ann an Uibhist a th’ ann an Taigh Chearsabhagh. Fad na bliadhna, bidh taisbeanaidhean ealain lèirsinnich, tachartasan bàrdachd agus litreachais, ceòl beò tradaiseanta agus fèilltean beaga. Thig taisbeanaidhean ealain cho-aimsireil a tha aithnichte air feadh an t-saoghail ann; tha taigh-tasgaidh a choisinn duaisean ann; agus, bidh sinn ag obair còmhla ri luchd-ealain, luchd-acadaimigeach agus luchd-sgrìobhaidh gu h-ionadail agus gu h-eadar-nàiseanta.

Bidh sinn ag obair ann am compàirteachas ri Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean (air cùrsaichean agus ceuman ann an ealain fhìnealta) agus ri Sabhal Mòr Ostaig, a’ tabhainn cunntais de chùrsaichean mar Ghàidhlig. ’S e buidheann shònraichte a th’ annainn suidhichte ann an sgìre air leth. Tha sinn nar dachaigh do leasachadh nan ealan, dualchais agus eaconamaidh Uibhist a Tuath, agus bidh obair an Ionaid a’ riochdachadh an àite – a’ choimhearsnachd Ghàidhealach agus cànan is cultar na Gàidhlig.

Tha stèidh Taigh Chearsabhagh air creag an cois Loch nam Madadh (ainm nan sgeirean aig beul an locha). ’S e buidheann a th’ annainn aig a bheil aire air a’ choimhearsnachd, a’ tabhainn prògram brosnachail measgaichte de chultar fad na bliadhna do mhuinntir Uibhist agus luchd-tadhail. Tha sinn moiteil den chliù againn mar chala-phort do luchd-tadhail agus luchd-ealain.

’S e Loch nam Madadh am prìomh shlighe a-steach do dh’Uibhist a Tuath, agus tha an t-ionad air a shuidheachadh an cois Ionad Sònraichte Glèidhteachais (SAC). ’S e an fhairge agus an iarmailt an dà fheart as follaisiche nar n-àrainneachd, agus bidh iad a’ toirt buaidh dhìreach air beatha chultarail agus ealanta an seo. Air am brosnachadh leis an t-suidheachadh eileanach, tha taisbeanaidhean agus tachartasan beòthail tarraingeach ann fad na bliadhna.

Tha sinn moiteil gur e buidheann fhosgailte a th’ annainn, a’ cur luach air tabhartasan an luchd-obrach, an luchd-èisteachd agus nan coimhearsnachdan ann a bhith a’ cur ris an ionaid. Tha iomadachd agus cothromachd aig cridhe nan amasan againn.