Home > Mu Ar Deidhinn > An Sgioba

An Sgioba

Susannah Bolton, Manaidsear Gàidhlig & Conaltraidh

Amelia Lane, Neach-taic Rianachd & Conaltraidh

Eilidh NicIain, Cuidiche-conaltraidh Gàidhlig

Sorcha Monk, Riochdaire Cruthachail Ùr

Nicola Neate, Co-òrdanaiche Bùth-obrach a’ Chlò + an t-Seòmair Dhorcha

Catriona NicAonghais, Prìomh Leasaiche-Ealain

Alex Brown, Leasaiche-ciùil

Kathleen DingwallNeach-taic Bùth, Oifis a’ Phuist, Aghaidh an Taighe + Cùnntas

Teàrlach FrisealObair-ghleidhidh Thogalaichean

Sonja Kenter-Rossi, Manaidsear an Ionmhais

Mòrag DhòmhnallachNeach-glanaidh

Hannah NicDhùghaillLeas-stiùiriche a’ Chafaidh

Mairead NicDhùghaillStiùiriche a’ Chafaidh

Anndra MacFhionghain, Manaidsear nan Ealain agus Stiùiriche FilmUibhist

Tormod MacLeòid, Manaidsear Obrachaidhean

Kathrhona Lawson, Neach-obrach Cafaidh

Alison NicAonghais Neach-taic Bùtha, Oifis a’ Phuist + a’ Phobaill

Iain GòrdanRianachd ionmhasail

Faodaidh sibh brath a chur dhan luchd-obrach leis an fhoirm chonaltraidh againn

Coinnichidh am Bòrd-stiùiridh gach dà mhìos. Tha sinn air ar dòigh gu bheil bòrd-stiùiridh cho làidir againn, le buill bho na buidhnean-stèidheachaidh againn, Comann Ealain Uibhist agus Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath, cho math ri fìor-eòlaichean ann an ceòl, na h-ealain lèirsinneach, eachdraidh nan ealain, ailtireachd, einnseanaireadh-togalach, craoladh, agus cànan is cultar na Gàidhlig.

Bòrd Luchd-stiùiridh

Tha an luchd-stiùiridh againn a’ toirt tòrr eòlais is fiosrachaidh ann an roinnean cultarail agus gnìomhachais chruthachail agus cànan is cultar na Gàidhlig do Thaigh Chearsabhagh, a bharrachd air teòmachd dhreuchdail ann an lagh, cunntasachd, ann am margaideachd agus sna meadhanan agus an leithid. Còmhla, tha iad a’ cur cruth air slighe ro-innleachdail Thaigh Chearsabhagh, cho math ri bhith a’ stiùireadh soirbheachadh is seasmhachd na buidhne.

Catrìona Black 

Sarah Burry-Hayes 

Alex Currie

Geoff Daniel

Keith Dawson

Joyce Gilbert

John Kippin

Eàirdsidh MacIlleathain 

Aonghas Mac an Aba 

Anna-Wendy Stevenson

A’ Chompanaidh

Tha Taigh Chearsabhagh na chompanaidh earranta le barantas (SC147689), ga chorpachadh fo Achd nan Companaidhean agus fo na cumhaichean ann am Meòrachan is ann an Artaigilean na Companaidh. Tha Taigh Chearsabhagh na charthannas Albannach air a chlàradh (SC022145). Tha na cunntasan bliadhnail againn gan sgrùdadh le Chiene & Tait, Cunntasairean-cairte, Inbhir Nis.