Home > Mu Ar Deidhinn > An Sgioba

An Sgioba

Tha dreuchd soirbheachail is eugsamhail air a bhith aig Sìm Hart, Stiùiriche Gnothachais is Leasachaidh, anns na h-ealainean o chionn deich air fhichead bliadhna. Agus e na cheumnaiche bho Oilthigh Ghlaschu, Cholaiste Rìoghail a’ Chiùil agus Sgoil-tèatair Old Vic Bhristol, the Sìm air a bhith ag obair mar sheinneadair clasaigeach, mar chluicheadair, mar stiùiriche-ciùil agus mar thidsear-seinn le buidhnean mòra cultarail san RA leithid Opera Alba, Rep Dhùn Deagh, Taigh-cluiche Rìoghail an Lyceum, RADA agus oilthighean an Naoimh Mairead, Obar Dheathain is Dhùn Èideann. Mua tàinig e gu Taigh Chearsabhagh, bha Sìm mar stiùiriche-ealain aig Beothalachd Phupaidean Alba, an sàs ann am pupaidean, tèatar lèirsinneach is beothalachd gu nàiseanta is gu h-eadar-nàiseanta air a’ chuid as motha tron dà fhèis nàiseanta aig a’ bhuidhinn, Fèis MANIPULATE agus Fèis Beothalachd Phupaidean

Thàinig Anndra MacFhionghainEalainean agus FilmUibhist,  gu Taigh Chearsabhagh an toiseach gus  film-aithriseachd com-pàirteachaidh Passing Places – The Real Outer Hebrides a riochdachadh ann an 2000. Thàinig e à Glaschu a dh’fhuireach ann an Uibhist an uair sin, phòs e Uibhisteach, agus tha e air a bhith a’ gleidheadh prògram nan ealain aig Taigh Chearsabhagh bho 2003, a’ cur an làthair brod thaisbeanaidhean is ùine air mhuinntireas a’ ceangal ris a’ phoball agus a’ sealltainn gu sònraichte air cultar is àrainneachd Uibhist. Uidh air n-uidh, tha e air na comasan aig Taigh Chearsabhagh mu riochdachadh ìomhaighean gluasadach, a’ cur FilmUibhist air bhog ann an 2013 agus a’ riochdachadh na h-aithriseachd Ghàidhlig An Dotair Mòr, a choisinn cliù mhòr, am measg mòran phròiseactan eile

Norman MacLeod

Rugadh Tormod MacLeòidDualchas, Reic agus Obrachaidhean, ann an Loch nam Madadh ann an Uibhist a Tuath ann an 1959. agus chaidh oideachadh ann an Sgoil-bheag Loch nam Madadh, Sgoil-mhòr Cheann a’ Bhàigh agus Sgoil-mhòr Phort Rìgh. An dèidh dha an sgoil fhàgail chaidh e gu Colaiste-ealain Gray ann an Obar Dheathain far an tug e a-mach Dioplòma ann an Ealain is Dealbhadh. An dèidh caochladh obraichean, blastadh ag obair airson Companaidh-driligidh agus Tuathanachas-èisg, thill e a dh’Uibhist aig toiseach nan 1990an agus bha e an sàs ann an cur Taigh Chearsabhagh air bhonn le caochladh dhaoine eile. Tha e air a bhith ag obair a-nis ann an caochladh dhreuchdan do dh’Urras Thaigh Chearsabhagh bho 1994. Rè na h-ùine sin, bha e cuideachd na bhall air comataidh aig Comhairle nan Ealain fad sia bliadhna.

Susannah Bolton, Oifigear Gàidhlig & Conaltraidh

Amelia Lane, Neach-cuideachaidh Rianachd & Conaltraidh

Kathleen DingwallBùth, Oifis a’ Phuist, Luchd-ceannaich agus Neach-cuideachaidh Chunntasan

Teàrlach FrisealObair-ghleidhidh Thogalaichean

Iain GòrdanRianachd ionmhasail

Sonja Kenter-Rossi, Cumail nan leabhraichean

Mòrag DhòmhnallachNeach-glanaidh

Hannah NicDhùghaillIar-stiùiriche an Taighe-bhidhe

Mairead NicDhùghaillStiùiriche an Taighe-bhidhe

Alison NicAonghais Neach-cuideachaidh, Bùth, Oifis a’ Phuist agus Luchd-ceannaich

Erin NicIlleathainNeach-frithealaidh

Holly Moffat-Hardy Neach-cuideachaidh, Bùth, Oifis a’ Phuist agus Luchd-ceannaich

Faodaidh sibh brath a chur dhan luchd-obrach leis an fhoirm chonaltraidh againn

Coinnichidh am Bòrd-stiùiridh gach dà mhìos. Tha sinn air ar dòigh gu bheil bòrd-stiùiridh cho làidir againn, le buill bho na buidhnean-stèidheachaidh againn, Comann Ealain Uibhist agus Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath, cho math ri fìor-eòlaichean ann an ceòl, na h-ealain lèirsinneach, eachdraidh nan ealain, ailtireachd, einnseanaireadh-togalach, craoladh, agus cànan is cultar na Gàidhlig.

Bòrd Luchd-stiùiridh

Tha an luchd-stiùiridh againn a’ toirt tòrr eòlais is fiosrachaidh ann an roinnean cultarail agus gnìomhachais chruthachail agus cànan is cultar na Gàidhlig do Thaigh Chearsabhagh, a bharrachd air teòmachd dhreuchdail ann an lagh, cunntasachd, ann am margaideachd agus sna meadhanan agus an leithid. Còmhla, tha iad a’ cur cruth air slighe ro-innleachdail Thaigh Chearsabhagh, cho math ri bhith a’ stiùireadh soirbheachadh is seasmhachd na buidhne.

Dh’fhàs Catrìona Black suas ann an Loch nam Madadh agus tha i air a’ chuid as motha den bheatha-obrach aice a chur seachad ann an Uibhist a Tuath. Bha i a’ teagasg gus o chionn ghoirid agus mar neach-labhairt Gàidhlig bho dhùthchas tha ùidh mhòr aice sa chànan cho math ris a’ chultar is an dualchas ionadail.

Is i Sarah Burry-Hayes Co-òrdanaiche Taighean-tasgaidh nan Oilthighean ann an Alba (UMIS) agus tha i air a bhith ag obair fad cha mhòr còig air fhichead bliadhna mar neach-conaltraidh dreuchdail ann an dreuchdan ann an caochladh roinnean. O chionn còig bliadhna deug tha i air a bhith ag obair ann an roinn nan taighean-tasgaidh ann an Alba, agus 13 bliadhna aig Gailearaidhean Taighean-tasgaidh na h-Alba – a’ Bhuidheann-leasachaidh Nàiseanta ann an Alba do thaighean-tasgaidh – nam measg, agus tha i na neach-coiteachaidh dealasach airson buaidh is cuideam taighean-tasgaidh is dualchas na h-Alba. Mar chur-seachad, th i an sàs ann an dealbhadh air an taobh a-staigh agus irisean-bidhe, a’ fuaigheal no, nas trice, a’ gabhail cùram ri pàiste beag.

Tha Josie Gaitens na co-òrdanaiche ealainean, na sgrìobhadair agus na neach-ciùil a bhios a’ cur seachad na h-ùine eadar Innis Tìle agus na h-Eileanan. Tha i air a bhith ag obair roimhe seo do bhuidhnean leithid Fèis Rois, Ceanglaichean Ceilteach agus Buidheann-ealain Òigridh na Gàidhealtachd. Tha i dealasach mu chur ri cothrom air na h-ealainean agus cruthachadh cheanglaichean eadar coimhearsnachdan ann an Alba agus thall thairis.

Is e Eàirdsidh MacIlleathain Iar-stiùiriche an Fhoghlaim aig Sabhal Mòr Ostaig, Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig. Tha e an sàs ann an Ionnsachadh is Teagasg agus ann am Barantachd Càileachd agus tachartasan leasachaidh Ghàidhlig sna coimhearsnachdan air feadh na Gàidhealtachd is nan Eilean.

Tha Aonghas Mac an Aba na innleadair-thogalach/structarail, air a bhith ag obair ri comhairleachadh mu innleadaireachd leis an aon bhuidheann, an dà chuid san RA agus thall thairis, bho thug e a-mach ceum ann an 1974 gus an leig e dheth a dhreuchd ann an 2011. Tha an t-eòlas a th’ aige air pròiseactan-leasachaidh a’ bualadh air cha mhòr a h-uile roinn, a’ gabhail a-steach mòran phròiseactan sna h-Eileanan Siar, Ospadal Bharraigh is Uibhist, Ath-leasachadh Acarsaid Loch Baghasdail agus caochladh phròiseactan air oighreachd an airm nam measg. Tha na daoine dham buin e air taobh athar às an Eilean Sgitheanach agus air taobh a mhàthar à Uibhist a Tuath, far an deach e fhèin is an teaghlach a dh’fhuireach ann an 1994.

A ‘chompanaidh

Tha Taigh Chearsabhagh na chompanaidh earranta le barantas (SC147689), ga chorpachadh fo Achd nan Companaidhean agus fo na cumhaichean ann am Meòrachan is ann an Artaigilean na Companaidh. Tha Taigh Chearsabhagh na charthannas Albannach air a chlàradh (SC022145). Tha na cunntasan bliadhnail againn gan sgrùdadh le Chiene & Tait, Cunntasairean-cairte, Inbhir Nis.