An Sgioba

Sìm HartStiùiriche Gnothachais is Leasachaidh, o chionn deich air fhichead bliadhna air a bhith an sàs ann an iomadh dreuchd shoirbheachail anns na h-ealainean. Thug Sìm a-mach ceum à Oilthigh Ghlaschu, Colaiste Rìoghail a’ Chiùil agus Sgoil Thèatair an Old Vic ann am Bristol agus tha e air a bhith ag obair na sheinneadair clasaigeach, na chleasaiche, na stiùiriche-ciùil agus na fhear-teagaisg seinn ann am buidhnean mòra cultarail san RA leithid Opara na h-Alba, Buidheann-chluiche Dhùn Deagh, Taigh-cluiche Rìoghail an Lyceum, RADA agus oilthighean an Naoimh Mairead, Obar Dheathain agus Dhùn Èideann.

Mus tàinig e gu Taigh Chearsabhagh, bha Sìm na stiùiriche-ealain aig Beothachadh Phùpaidean Alba, ri pùbaidean, tèatar lèirsinneach agus beothachadh air feadh na rìoghachd agus thall thairis, gu h-àraidh aig dà fhèis nàiseanta na buidhne, Fèis MANIPULATE agus Fèis Beothachadh Phùpaidean.

Andy MacFhionghainAndy MacFhionghain, Ealain & FilmUibhist, a chaidh an sàs ann an Taigh Chearsabhagh gus Passing Places – The Real Outer Hebrides, film aithriseach, a dhèanamh ann an 2000. Ghluais e à Glaschu a dh’Uibhist, phòs e tè Uibhisteach, agus tha e air a bhith a’ stiùireadh prògram ealain Taigh Chearsabhagh bho 2003, a’ toirt gu bith taisbeanaidhean àrd-chàileachd le aire air a’ choimhearsnachd, còmhla ri greisean-mhuinntireis fa chomhair cultar is àrainneachd Uibhist. Thar nam bliadhnaichean, tha e air cur ri comasan cruthachadh film aig Taigh Chearsabhagh, a’ stèidheachadh UistFilm ann an 2013 agus a’ dèanamh an fhilm aithrisiche An Dotair Mòr, am measg eile.

Tormod MacLeòidTormod MacLeòid, Dualchas, Reic & Gnothaichean, a rugadh ann an Loch nam Madadh ann an 1959. Chaidh e gu bun-sgoile a’ bhaile, àrd-sgoile Phaibeil agus àrd-sgoile Phort Ruighe. Thug e a-mach ceum ann an Ealain is Dealbhadh bho Sgoil Gray (Obar Dheathain). An dèidh dha bhith ann an grunn dhreuchdan, a’ gabhail a-steach blastadh do chompanaidh drilidh agus air tuathanas èisg, thill e a dh’Uibhist tràth sna 1990an agus bha e an lùib stèidheachadh Taigh Chearsabhagh còmhla ri deannan eile. Tha dleastanasan eadar-dhealaichte air a bhith aige ann an Taigh Chearsabhagh bho 1994, cho math ri bhith na bhall de chomataidh Comhairle Ealain na h-Alba fad sia bliadhna.

Alison NicAonghais

Kathleen Dingwall

Pamela NicAsgaill

Sgioba Ghoireasan

Teàrlach Friseal

Mòrag Dhòmhnallach

Faodaidh sibh brath a chur dhan luchd-obrach leis an fhoirm chonaltraidh againn

 

Coinnichidh am Bòrd-stiùiridh gach dà mhìos. Tha sinn air ar dòigh gu bheil bòrd-stiùiridh cho làidir againn, le buill bho na buidhnean-stèidheachaidh againn, Comann Ealain Uibhist agus Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath, cho math ri fìor-eòlaichean ann an ceòl, na h-ealain lèirsinneach, eachdraidh nan ealain, ailtireachd, einnseanaireadh-togalach, craoladh, agus cànan is cultar na Gàidhlig.

Bòrd Urrasairean Taigh Chearsabhagh

An t-Oll Keith Mac an t-Saoir (Cathraiche a’ tighinn an dreuchd), na neach-ealain agus na sheann Cheannard Roinn nan Ealain aig Oilthigh Northumbria, le còrr is 30 bliadhna de dh’eòlas ag obair sna h-ealain lèirsinneach agus thaisbeanta, agus roinnean Foghlam Adhartach.

Eairdsidh MacGillEathain, na Iar-Stiùiriche an Fhoghlaim aig Sabhal Mòr Ostaig, an t-ionad nàiseanta airson cànan is cultar na Gàidhlig. Tha uallach air a thaobh Ionnsachadh is Teagaisg agus deagh-ghnè aig a’ Cholaisde, cho math ri bhith an sàs ann an farsaingeachd de dh’iomairtean leasachadh coimhearsnachd air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eileanan.

Màiri Mhoireastan, na ball èasgaidh den chomataidh aig CEUT, agus na saor-thoileach leotha. Tha eòlas aice ann am Foghlam Adhartach agus bha i na h-Àrd-Òraidiche sa chuspair Cànan ann am Foghlam. Cuideachd, tha eòlas aice air cothroman co-ionannachd, foghlam àrd-sgoile agus leasachadh coimhearsnachd agus i ag obair pàirt-ùine aig Cothrom.

 Hazel Nic a’ Ghobhainn, na Oifigear Pròiseict agus na h-oide croitearachd còmhla ri LCC, a’ leasachadh làithreachd agus solar LCC ann an Uibhist. Tha BA aice ann an Ealain Shaor agus MSc ann an Manaidseadh na h-Àrainneachd, agus bha i ag obair na h-oifigear coimhearsnachd aig an RSPB.

Bòrd-stiùiridh a’ tighinn an dreuchd

Anna-Wendy Stephenson ceòladair agus sgrìobhaiche-ciùil le eòlas coileanta de bhith ag obair gach cuid san eilean agus air feadh an t-saoghail sna h-ealainean agus am foghlam. Thàinig Anna-Wendy a dh’Uibhist ann an 2006 gus teagasg air HNC ann an ceòl aig Colaisde a’ Chaisteil. Chaidh i na stiùiriche prògraim air a’ cheum ùr BA (Urr) Ceòl Gnàthaiche aig Oilthigh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean, a’ gabhail uallach airson leasachadh, dealbhadh curraicealaim, rianachd a’ phrògraim a tha air a lìbhrigeadh air feadh na h-Alba. Air aon de na ciad thursan aice a dh’Uibhist ann an 2002, chluich i aig Taigh Chearsabhagh, agus ghabh i ùidh sna cothroman a bh’ ann airson compàirteachas agus fàs.

Pàdruig Moireasdan fo-cheumnach, ceòladair proifeiseanta, Tosgaire Òg na Gàidhlig 2017. Tha Pàdruig dealasach mu bhith cruthachadh chothroman do dhaoine òga gus tilleadh agus fuireach ann an Uibhist, agus tha e air a’ chuid as motha de ùine a chur seachad ann an gnìomhan ealain is dualchais. Tha Taigh Chearsabhagh glè chudromach mar phàirt de dhualchas an eilein, am beachd Phàdruig, ’s sin a’ brosnachadh dhaoine fuireach an seo.

 Mairead NicIllinnein Craoladair/Dealbhadair le eòlas 25 bliadhna, ag obair do dhiofar bhuidhnean (BBC, Channel 4, Uist Film agus Radio nan Gàidheal). Cheumnaich i bhon chùrsa UHI, NC Art and Design, aig Taigh Chearsabhagh. Tha i gu sònraichte a’ coimhead ri aire a thogail do chànan, cultar is eachdraidh na Gàidhlig, cho math ri bhith a’ neartachadh an àite a th’ aig Taigh Chearsabhagh ann a bhith a’ cur air adhart leasachadh nan Ealain Ghàidhlig.

Aonghas Mac an Aba einnseanair-togalach/structaran agus e aig aon chompanaidh-comhairle, ag obair san RA agus thall fairis, bho cheumnaich e an 1974 gus an do leig e dheth a dhreuchd ann an 2011. Cha mhòr nach eil eòlas aige anns gach roinn, a’ gabhail a-steach grunnan phròiseactan sna h-eileanan an leithid Ospadail Uibhist is Bharraigh, Leasachadh Cala Loch Baghasdail, agus air raon nan ròcaidean. Buinidh teaghlach athar ris an Eilean Sgitheanach, agus teaghlach a mhàthar ri Uibhist a Tuath, far an tàinig e fhèin ’s a theaghlach a dh’fhuireach ann an 1994.

Murchadh Dòmhnallach Ollamh Emeritus de dh’Eachdraidh nan Ealain Albannach aig Oilthigh Dhùn Dè. Sgrìobh e leabhar san t-sreath Ealain an t-Saoghail a th’ aig Thames and Hudson, Scottish Art. Bha e roimhe na dheasaiche air an Edinburgh Review. Tha ùidh rannsachaidh aige ann an ealain na Gàidhealtachd (còmhla ri cho-obraichean aig Sabhal Mòr Ostaig), agus san àrainneachd chultarach a bh’ aig na daoine an sàs san Ath-bheòthachadh Cheilteach agus an eag-eòlaiche Patrick Geddes, fa chomhair ath-bheòthachaidhean co-dhàimheil sna h-Innseachan agus ann an Iapan. Tha ùidh mhòr aige ann an Oisean Sheumais MhicMhuirich mar thoiseach an Ath-bheòthachaidh Cheiltich. Còmhla ri Eric Shanes ann an 2013, lorg e an obair chaillte le J M W Turner mu Oisean bho 1802. Chaidh a shuidheachadh mar bhall urramach de dh’Acadamaidh Rìoghail Albannach nan Ealain agus na h-Ailtireachd ann an 2009, agus mar fhear-cuideachd urramach de Chomann Eòlas Litreachas na h-Alba ann an 2016.

Sìne Stiùbhart – manaidsear le eòlas mòr ann a bhith ag obair ann an grunn phròiseactan (san treas roinn sa mhòr-chuid) thar an fhichead bliadhna a dh’fhalbh. Tha Sìne na Manaidsear air Comhairle Bhuidhnean Saor-thoileach Uibhist agus na Cathraiche air Fòram Treas-roinn Innse Gall. Tha i na Cathraiche air Comhairle Choimhearsnachd Uibhist a Tuath, na stiùiriche air Ùrachadh Uibhist agus i cuideachd air a dhol air Bòrd-stiùiridh Taigh Chearsabhagh, às leth Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath. Tha ùidh mhòr aice ann an clàradh agus rannsachadh eachdraidh agus dualchas nan eileanan, le ùine mhòr an sàs an CEUT. Tha sùil aice ri bhith ag adhartachadh agus a’ leasachadh na dàimh a th’ eadar an Comann Eachdraidh agus na h-ealain aig Taigh Chearsabhagh.

Catherine Yeatman – Cathraiche air Comann Ealain Uibhist, neach-ealain agus ailtire. Ghluais Catherine a dh’Uibhist ann an 2015 gus an cùrsa BA Fine Art a ghabhail aig LCC UHI, stèidhichte aig Taigh Chearsabhagh. Bidh Catherine ag obair air a cuid ealain fhèin agus tha i na h-ailtire bharantaichte le còrr is 25 bliadhna de dh’eòlas ag obair air pròiseactan mòra na roinne phoblaich.

 Stiùireadh Ionmhais: tha aonta cùmhnantail aig TC ri Sabhail Mòr Ostaig airson rianachd ionmhasail, agus Iain Gòrdanach, Stiùiriche Ionmhais aig SMO, a’ lìbhrigeadh sheirbheisean cunntasachd mar a leanas:

  • A’ taiceadh agus a’ trèanadh Oifigear Ionmhais TC agus an luchd-obrach iomchaidh.
  • A’ gabhail ceannas air na cunntasan rianachd gach cairteal.
  • Cunntachail dhan Bhòrd, le làithreachd aig TC co-dhiù gach dà mhìos.
  • A’ gabhail ceannas air na buidseadan bliadhnail agus a’ sgrùdadh coileanadh gnìomhach mu choinneamh bhuidseadan.
  • A’ dèanamh ceangal ri Campbell Stewart MacLennan air gnothaichean cunntasachd mar a tha riatanach agus a’ crìochnachadh nam figearan bliadhnail airson sgrùdadh.
  • A’ gabhail ceannas air riatanasan Rùnaire na Companaidh agus a’ dèanamh cinnteach gu bheileas a’ faidhleadh ann an co-rèir ri OSCR agus CH.

Thèid na cunntasan bliadhnail againn a sgrùdadh le Campbell Stewart MacLennan & Co. An t-Eilean Sgitheanach.