Home > Mu Ar Deidhinn > An Sgioba

An Sgioba

Susannah Bolton, Manaidsear Gàidhlig & Conaltraidh

Eilidh NicIain, Cuidiche-conaltraidh Gàidhlig

Sorcha Monk, Riochdaire Cruthachail

Nicola Neate, Co-òrdanaiche + Teicneòlaiche Bùth-obrach a’ Chlò + an t-Seòmair Dhorcha

Alex Brown, Leasaiche-Ciùil

Kathleen DingwallNeach-taic Bùth, Oifis a’ Phuist, Aghaidh an Taighe + Cùnntas

Teàrlach FrisealObair-ghleidhidh Thogalaichean

Sonja Kenter-Rossi, Manaidsear an Ionmhais

Mòrag DhòmhnallachNeach-glanaidh

Hannah NicDhùghaillLeas Neach-stiùiridh Cafaidh

Mairead NicDhùghaillNeach-stiùiridh Cafaidh

Anndra MacFhionghain, Manaidsear nan Ealain agus Stiùiriche FilmUibhist

Fiona NicÌosaig, Neach-Cruthachadh Susbaint Choimhearsnachd MG ALBA

Tormod MacLeòid, Manaidsear Obrachaidhean

Alison NicAonghaisNeach-taic Bùtha, Oifis a’ Phuist + a’ Phobaill

Max Swinton, Neach-taic Bùtha, Oifis a’ Phuist + a’ Phobaill

Faodaidh sibh brath a chur dhan luchd-obrach leis an fhoirm chonaltraidh againn.

Bòrd Luchd-stiùiridh

Tha an luchd-stiùiridh againn a’ toirt tòrr eòlais is fiosrachaidh ann an roinnean cultarail agus gnìomhachais chruthachail agus cànan is cultar na Gàidhlig do Thaigh Chearsabhagh, a bharrachd air teòmachd dhreuchdail ann an lagh, cunntasachd, ann am margaideachd agus sna meadhanan agus an leithid. Còmhla, tha iad a’ cur cruth air slighe ro-innleachdail Thaigh Chearsabhagh, cho math ri bhith a’ stiùireadh soirbheachadh is seasmhachd na buidhne.

Catrìona Black 

Alex Currie

Geoff Daniel

Keith Dawson

John Kippin

Aonghas Mac an Aba 

Anna-Wendy Stevenson

A’ Chompanaidh

Tha Taigh Chearsabhagh na chompanaidh earranta le barantas (SC147689), ga chorpachadh fo Achd nan Companaidhean agus fo na cumhaichean ann am Meòrachan is ann an Artaigilean na Companaidh. Tha Taigh Chearsabhagh na charthannas Albannach air a chlàradh (SC022145). Tha na cunntasan bliadhnail againn gan sgrùdadh le Chiene & Tait, Cunntasairean-cairte, Inbhir Nis.

Leughaibh aithris Urras Thaigh Chearsabhaigh air Fair Work First.