Home > Mu Ar Deidhinn > NEACH-CUMAIL LEABHRAICHEAN

NEACH-CUMAIL LEABHRAICHEAN

Bu mhath leinn neach-cumail leabhraichean a bhios ga b(h)rosnachadh fhèinfhastadh gu pàirt-ùineach gus cunntasan Taigh-tasgaidh is Ionad-ealain ThaighChearsabhagh a làimhseachadh bho là gu là, a’ dèanamh cinnteach gu bheil na h-ionmhasan cruinn agus air an rianachd gu h-èifeachdach.

A’ buntainn ris an dreuchd seo tha:

Cumail Leabhraichean agus Rian air Creideas: Uallach airson nan dleastanasan uile an lùib cumail leabhraichean a’ cleachdadh Quickbooks Online, nam measg:
A’ clàradh nan tar-ghnìomhan ionmhasail uile
A’ cumail leabhraichean-cunntais na companaidh
A’ sgaoileadh fhàirdealan-reic, a’ cumail suas leabhar-cunntais nan reic agus a’ cumail sùil air fèichearan
A’ cur pàigheadh nam fàirdealan-ceannaich air dòigh agus gan cur a-mach sa phost
A’ cruthachadh tilleadh VAT (le cuideachadh air an taobh a-muigh air Group Return)
• A’ rèiteachadh nan cunntas-riaghlaidh uile
A’ cumail sùil air sruth an airgid agus a’ dèanamh cinnteach gu bheil maoin gu leòr ann daonnan airson nam pàighidhean a tha air fàire
Ag ullachadh clàr nam maoin suidhichte aig deireadh na bliadhna agus a’ postadh irisean an ìsleachaidh
• A’ cuideachadh Stiùiriche a’ Ghnìomhachais is an Leasachaidh le ullachadh nan cunntas-rianachd ràitheil agus aig deireadh na bliadhna
Ag ullachadh fiosrachadh a bhios a dhìth air luchd-breithneachaidh neo-eisimeileach nan cunntas bliadhnail
A’ toirt seachad taic rianachd is chlèireachail san oifis a rèir mar a bhios feum
Dleastanasan cumail leabhraichean a bharrachd air an sònrachadh leis an luchd-stiùiridh
A’ cumail suas mion-airgead

Rola-pàighidh agus Peinnseanan
• Dèan ceangal ri luchd-solair rola-pàighidh air an taobh a-muigh air an rola-phàighidh mhìosail
Thoir pàigheadh lom tuarastail dhan luchd-obrach
A’ toirt a’ phàighidh a tha a dhìth do Choimiseanairean Teachd-a-steach A Mòrachd ann an deagh-àm
Fiosrachadh mun rola-phàighidh mhìosail a chur ann an siostam Quickbooks

Riatanach
Air a bhith ag obair a’ cumail leabhraichean fad 3 bliadhna air a’ char as giorra.
A bhith eòlach air a bhith a’ gabhail ceannais nad aonar air ionmhasan buidhne bho là gu là – carthannas gu sònraichte.
Teòma air IT gu h-àraidh Microsoft Office agus duilleagan-clèithe.
Comas fiosrachadh ionmhasail a thoirt mar thaic ri togail-airgid agus rianachd thabhairtearan.
Comas a bhith ag obair air sgioba beag agus deònach cuideachadh ann an raon farsaing de dhleastanasan an taobh a-muigh tuairisgeul fhoirmeil na h-obrach: tha dealas agus deòin a bhith ag ionnsachadh riatanach

Ion-mhiannaichte
Tuigse air feumalachdan a thaobh cunntasan is aithisgean bhuidhnean-carthannais.
Comas beagan sgrùdaidh ionmhasail a dhèanamh, gus claonaidhean a chomharrachadh agus ceistean a fhreagairt.
Comas cunntasan, buidseatan, ro-aithrisean agus aithisgean a tha cruinn is mionaideach a chur ri chèile do dh’fharsaingeachdluchd-cleachdaidh, a rèir chlàran-ama.
Eòlas air Quickbooks Online

Buadhan Pearsanta
Eagraichte, rianail is mionaideach.
Goireasach, a’ gabhail tlachd à uallach, dealas agad mu chàileachd, comasach air breitheanas slàn.
Rùn a thaobh co-ionannachd chothroman.
Sàr-sgilean conaltraidh.

Tuarastal £20,000, co-ionann ri £12,00 a rèir trì là san t-seachdain.

Cothrom tro dheasbad air uairean-obrach sùbailte agus obair bhon taigh.
Ceann-latha deireannach nan iarrtasan: Dihaoine 30 Dàmhair. Agallamhan: Dimàirt 3 Samhain. Là-tòiseachaidh: bho Dhiluain 16 Samhain a-mach.

Gus iarrtas a dhèanamh, cuir CV agus litir ag innse dhuinn carson a bhiodh tu freagarrach airson na h-obrach seo gu: recruitment@taigh-chearsabhagh.org Thèid gach iarrtas aithneachadh.