Plana Gaidhlig

Chuir Bòrd na Gàidhlig fàilte air an naidheachd gu bheil Taigh Chearsabhagh gu bhith a’ deisealachadh Plana Gàidhlig airson a’ bhuidhinn. Thuirt Brian Ó hEadhra, an t-Oifigear Ealain is Cultair aig Bòrd na Gàidhlig, “Tha iomadh ùghdarras poblach air feadh Alba mu thràth air planaichean Gàidhlig a dheisealachadh no tha iad ag obair air planaichean agus tha e na adhbhar misneachd mhòir dhuinn gu bheil buidheann mar Thaigh Chearsabhagh air plana Gàidhlig a dhèanamh a tha air a dheagh dhealbh agus a tha air a dhèanamh gu saor-thoileach.

“Tha eachdraidh làidir air a bhith aig Taigh Chearsabhagh bhon tàinig am buidheann gu bith ann an 1993 ann a bhith a’ cur taic ris a’ Ghàidhlig agus tha sinn fìor thoilichte fhaicinn gu bheil iad air an ceum seo a ghabhail leis a’ Phlana Ghàidhlig aca.”