Home > Na h-Ealainean

Na h-Ealainean

Tha èic-eòlas is cultar air leth eileanan Uibhist mar shuidheachadh far am faod sinn prògram cruthachail gu math sònraichte a thairgse le faireachdainn air leth dhan àite.

Agus, air a shuidheachadh ann an Loch nam Madadh, an caladh as motha a-steach gu Uibhist a Tuath, tha Taigh Chearsabhagh ri cladach àrainn-mhara shònraichte ghlèidhteachais. Tha a’ mhuir, na speuran, an solas agus an t-sìde nan eileamaidean cumhachdach de dh’àrainneachd charrach a’ Chuain Siar far a bheil a’ choimhearsnachd againn a’ fuireach is ag obair, a’ toirt buaidh gu dìreach cuideachd air beatha chruthachail is chultarail an ionaid-ealain agus an luchd-ealain a bhios ga chleachdadh.

Ealain-stàlaidh LINES: Niittyvirta/Aho

Mar a tha mòran eileanan ìseal eile, tha na h-Eileanan Siar beul ri atharrachadh do-lùbtha na gnàth-shìde, an sàs gach là mar-thà ann an toraidhean na sìde agus a’ bhuaidh a bheir iad air àrainnean agus dòighean-beatha a tha cugallach.

Le fianais làidir den bhagairt a’ dol am meud fad na tìde a bheir ìrean na mara ag èirigh gus a bheil i an ìre mhath air leac an dorais againn, tha cur ri mothachadh agus brosnachadh deasbaid is ghnìomhan brìgheil mun èiginn a tha tighinn oirnn uile nam pàirt bunaiteach cudromach de dh’ìomhaigh is de chur-seachadan Taigh Chearsabhagh. Tha am fòcas seo a’ sgrùdadh nan ceanglaichean aig ealain, cultar agus nàdar ris a’ phoilitigs an lùib atharrachadh na gnàth-shìde agus seasmhachd.

Le taisbeanaidhean air cuspairean sònraichte – far a bheil cothromachadh bharraichte de dh’ealain an là an-diugh à Alba agus thall thairis le luchd-ealain is luchd-ciùird a tha stèidhichte sna h-eileanan – muinntireas, rannsachadh, coimiseanaidhean, tachartasan agus prògraman poblach, tha Taigh Chearsabhagh a’ cruthachadh prògram ealainean a tha tarraingeach, beothail is farsaing agus a bheir seachad cothroman airson beachdachadh, cruthachadh agus gnìomhan.

Tha Taigh Chearsabhagh air leth am measg ionadan-ealain an là an-diugh seach gu bheil e a’ tairgse, tro UHI Innse Gall, an dà chuid Teisteanas  Nàiseanta ann an Ealain is Dealbhadh agus a cùrsa làn ceithir bliadhna ann an Ealain Fhìnealta, a tha stèidhichte aig an ionad le chèile.