Bàrdachd & Litreachas

’S iad àrainneachd Uibhist agus dualchas làidir bàrdachd na Gàidhlig a bhios a’ toirt stèidh do bhàrdachd agus sgrìobhadh cruthachail ann an Taigh Chearsabhagh. Tha Feasgaran Bàrdachd agus Buidheann nan Sgrìobhadairean gan cur air dòigh le cunntas beag de dhìorrasaich an leithid Pauline Prior-Pitt, leis a bheil 5 leabhraichean bàrdachd agus a bhios a’ leughadh a cuid bàrdachd aig fèilltean air feadh na rìoghachd agus nas fhaide thall.

Feasgar Bàrdachd nan Diardaoin Deireannach

Bidh feasgaran bàrdachd tron gheamhradh gan cumail air an Diardaoin mu dheireadh sa mhìos aig 7:30f. Gach mìos, bidh aoigh ùr a’ leughadh phìosan air cuspair sònraichte neo a bha sgrìobhte le aon bhàrd.

Tha fàilte ron a h-uile duine ann aig na feasgaran neo-fhoirmeil seo. Dh’fhaoidte gum bu mhath leat fhèin pìos a leughadh air cuspair na mìosa, no dìreach èisteachd ris na leughadairean. Cothrom a th’ ann beagan fois a ghabhail le glainne fìon, deagh bhàrdachd agus cuideachd mhath.

Buidheann nan Sgrìobhadairean

’S e buidheann neo-fhoirmeil fhosgailte chàirdeil a tha seo do dhaoine leis am bu mhath sgrìobhadh, ge brith dè an t-adhbhar. Tòisichidh gach coinneamh le eacarsaich sgrìobhaidh, airson cleas sgrìobhaidh àraidh a shònrachadh, agus bithear gan roinn am measg a chèile. Gabhaidh an eacarsaich seo a chleachdadh airson obair ùr a thòiseachadh. San leth eile, bidh na buill a’ bruidhinn mu na pròiseactan sgrìobhaidh a th’ aca an-dràsta, a’ toirt cothrom air obair a thaisbeanadh do luchd-èisteachd nas farsaing.

Nam bu mhath leat fhèin a bhith a’ sgrìobhadh nas trice agus nas fhèarr, na biodh eagal ort; tha a’ bhuidheann seo gu tur taiceil.