Home > Na h-Ealainean > Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an Seòmar Dorcha

Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an Seòmar Dorcha

Dealbh le dà shealladh air an stiùideo clò-bhualaidh, a' sealltainn a' bheairt-chlò agus deasg obrach.

Tha Àite-obrach Clò-bhualaidh agus Seòmar Dorcha Thaigh Chearsabhaigh fosgailte ri chleachdadh, agus gan ruith gun phrotaid, airson luchd-ealain agus luchd-deilbh. Tha na stiùideothan seo air an ùrachadh gus àite-obrach phroifeiseanta a thabhann do luchd-cleachdaidh aig gach ìre eòlais.

Tha an Seòmar Clò-bhualaidh air a sgeadachadh airson dòighean-obrach neo-thogsaigeach, a’ cleachdadh modh-obrach eitseachadh a sheasas ri aicriolaig air beart-chlò Rochat 21” x 40”. 

Tha an Seòmar Dorcha uidheamaichte airson leasachadh is clò-bhualadh ann an riochd beag, meadhanach is mòr.  Tha dà inneal-meudachaidh ann, DeVere 504 agus Durst 670 do Dhathan.


Ballrachd Bhliadhnail agus Cosgais Sheiseanan

Cosgais Bhallrachd

Tha seo a’ gabhail a-steach cleachdadh an dà chuid an t-Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an Seòmar Dorcha: 

Ballrachd Aon Bhliadhna £50.00

Ballrachd Aon Bhliadhna, le lasachadh £25.00

Cosgaisean Inntrigidh

Tha seiseanan treànaidh inntrigeadh riatanach mur a bheil sibh air fear seach fear de na stiùideothan a chleachdadh roimhe.  Tha na seiseanan cuideachd fosgailte do luchd-cleachdaidh aig a bheil eòlas ach a tha ag iarraidh na sgilean aca ùrachadh:  

Dian-sheisein ùrachaidh agus neach-cleachdaidh gun eòlas idir (seisean uair a thìde) £40.00 / Lasachadh £20.00

Ùrachadh agus neach-cleachdaidh le beagan eòlais (seisean uair a thìde) £30.00 / Lasachadh £15.00

Neach-cleachdaidh eòlach (seisean 15-30 mionaid) £15.00 / Lasachadh £7.00

Neach-cleachdaidh eòlach (seisean 10-20 mionaid) £10.00 / Lasachadh £5.00


Uairean fosglaidh

Diluain – Disathairne, 8.00m – 8.00f

Seisean leth latha, 8.00m – 2.00f / 2.00f – 8.00f


Cosgaisean Sheiseanan agus Stuthan 

A bharrachd air ballrachd bhliadhnail, feumaidh luchd-cleachdaidh cosgaisean sheiseanan a phàigheadh, a thèid a chur ri cosgaisean ruithe an Àite-obraich Clò-bhualaidh agus an t-Seòmair Dhorcha.   

Gheibh luchd-cleachdaidh: Inc dubh, cuid a cheimigean riatanach airson clò-bhualadh agus airson seòmair dhorcha, stuth-bleithte, pàipear-thana, ceimigich leasachaidh, càradh is stop-bath, agus cuid a stuthan glanaidh riatanach.

Gabhaidh stuthan eile airson clò-bhualaidh agus airson seòmair dhorcha a cheannach bho Thaigh Chearsabhagh (aig prìs a’ chosgais) – Inc dathte, pàipear clò-bhualaidh agus pàipear dealbhadaireachd, clàran meatailt agus film 35mm.

Prìsean do Bhuill

Seisean fad latha £10.00 / Lasachadh £5.00

Seisean leth latha £5.00 / Lasachadh £5.00

Pasgain Sheiseanan 

Gabhaidh pasgain an cleachdadh airson fad latha no measgachadh de leth làithean is làithean slàn. 

20 x seisean leth latha £50.00

10 x seisean leth latha £30.00

Prìsean do luchd-cleachdaidh gun bhallrachd:

Seisean tadhal a-staigh fad latha £20.00 / Lasachadh £10.00

Seisean tadhal a-staigh leth latha £10.00 / Lasachadh £ 5.00


’S i Nicola Neate Teicneolaiche Àite-obrach Clò-bhualaidh agus Seòmar Dorcha Thaigh Chearsabhaigh.  ’S urrainn dhith taic a thoirt do luchd-cleachdaidh nan goireasan, a bharrachd air dèanamh cinnteach gu bheil na stiùideothan gan ruith gu sàbhailte agus gu h-èifeachdach. Faodaidh sibh leughadh mu dheidhinn na leasachaidhean sna h-àiteachan-obrach seo anns am bloga aig Nicola an seo.

Clàradh

Thoiribh sùil air Mìosachain an Àite-obraich Clò-bhualaidh is an t-Seòmair Dhorcha airson faicinn a bheil na làithean a tha sibh ag iarraidh obrachadh sna stiùideothan rim faighinn.  Nuair a tha sibh air cinn-là freagarrach a lorg, cuiribh fios gu Nicola airson àite a ghlèidheadh, a bharrachd air fios mu dheidhinn ciamar a cheannaicheas sibh stuthan sam bith a tha a dhìth oirbh: nicola@taigh-chearsabhagh.org

Dealbh le dà shealladh air an t-Seòmar Dhorcha, a' sealltainn na h-àiteachan-obrach.

Tha am fiosrachadh gu h-ìosal airson coimeas a dhèanamh air na cosgaisean againne agus cìsean àiteachan-obrach clò-bhualaidh eile: 

Soulisquoy Printmakers (Arcaibh) / Cosgais bhliadhnail £240.00 

Highland Print Studio / Cosgais bhliadhnail £65 (Inntrigeadh £35.00). Cosgais seisein £11.00/£5.50.

Glasgow Print Workshop / Cosgais bhliadhnail £100. Cosgais seisein £6.00.

Edinburgh Print Workshop / Cosgais bhliadhnail £100. Cosgais seisein £15.50/£12.70/£9.00.

Còir-deilbh: Nicola Neate, 2022