Home > Na h-Ealainean > Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an Seòmar Dorcha

Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an Seòmar Dorcha

Series of 4 black and white photos of people at work in the Print Workshop and Dark Room

Tha Àite-obrach Clò-bhualaidh agus Seòmar Dorcha Thaigh Chearsabhaigh fosgailte ri chleachdadh, agus gan ruith gun phrotaid, airson luchd-ealain agus luchd-deilbh. Tha na stiùideothan seo air an ùrachadh gus àite-obrach phroifeiseanta a thabhann do luchd-cleachdaidh aig gach ìre eòlais.

Tha an Seòmar Clò-bhualaidh air a sgeadachadh airson dòighean-obrach neo-thogsaigeach, a’ cleachdadh modh-obrach eitseachadh a sheasas ri aicriolaig air beart-chlò Rochat 21” x 40”. 

Tha an Seòmar Dorcha uidheamaichte airson leasachadh is clò-bhualadh ann an riochd beag, meadhanach is mòr.  Tha dà inneal-meudachaidh ann, DeVere 504 agus Durst 670 do Dhathan.

’S i Nicola Neate Co-òrdanaichte agus Teicneolaiche Àite-obrach Clò-bhualaidh agus Seòmar Dorcha Thaigh Chearsabhaigh.  ’S urrainn dhith taic a thoirt do luchd-cleachdaidh nan goireasan, a bharrachd air dèanamh cinnteach gu bheil na stiùideothan gan ruith gu sàbhailte agus gu h-èifeachdach. Faodaidh sibh leughadh mu dheidhinn na leasachaidhean sna h-àiteachan-obrach seo anns am bloga aig Nicola.


Ballrachd Bhliadhnail agus Cosgais Sheiseanan

Tha seo a’ gabhail a-steach cleachdadh an dà chuid an t-Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an Seòmar Dorcha.

Mar bhall, tha cothrom agaibh cuideachd suas ri 8 dealbhan no clò-bhualaidhean a thaisbeanadh air duilleag gailearaidh air làrach-lìn Thaigh Chearsabhaigh. Cha ghabh ach clò-bhualaidhean (etching, monotype, lino, cyanotype, collagraph, drypoint, photo-polymer) no dealbhan dubh is geal a chur dhan ghailearaidh air-loidhne seo. Bidh àite fa leth aig gach ball airson na h-obrach aca fhèin, le ceangal gu làrach-lìn freagarrach sam bith.

Cosgais Bhallrachd

Ballrachd Aon Bhliadhna £50.00

Ballrachd Aon Bhliadhna, le lasachadh £25.00 (Daoine a tha a’ faighinn taic teachd a-steach, Peinnsean no Creideas Coitcheann; Oileanaich; Daoine òga (16-25 bliadhna a dh’aois); Daoine ciorramach, le neach-cùraim a’ faighinn a-steach an-asgaidh.)

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn gabhail ballrachd agus pàigheadh air a shon, luchdaich a-nuas am foirm gu h-ìosal. Gheibh sibh am foirm pàiper aig bùth Thaigh Chearsabhaigh cuideachd.

Cosgaisean Inntrigidh

Tha seiseanan treànaidh inntrigeadh riatanach mur a bheil sibh air fear seach fear de na stiùideothan a chleachdadh roimhe.  Tha na seiseanan cuideachd fosgailte do luchd-cleachdaidh aig a bheil eòlas ach a tha ag iarraidh na sgilean aca ùrachadh:  

Dian-sheisein ùrachaidh agus neach-cleachdaidh gun eòlas idir (seisean uair a thìde) £40.00 / Lasachadh £20.00

Ùrachadh agus neach-cleachdaidh le beagan eòlais (seisean uair a thìde) £30.00 / Lasachadh £15.00

Neach-cleachdaidh eòlach (seisean 15-30 mionaid) £15.00 / Lasachadh £7.00

Neach-cleachdaidh eòlach (seisean 10-20 mionaid) £10.00 / Lasachadh £5.00

‘S urrainn dhuibh pàigheadh tron bhanca – cuiribh fios gu Sonja Kenter-Rossi, Manaidsear Ionmhais Thaigh Chearsabhaigh, sonja@taigh-chearsabhagh.org, airson tuilleadh fiosrachaidh – no tadhalaibh sa bhùth againn.


Bùthan-obrach luchd-tòiseachaidh

Tha na bùthan-obrach do luchd-tòiseachaidh againn air an cur air dòigh leis a’ mhiann clasaichean ruigsinneach, spòrsail agus cruthachail a thabhann ann an Clò-bhualadaireach agus Dealbhadaireachd, ge brith an e neach-tòiseachaidh a th’ annaibh no ma tha sibh nur neach-ealain a tha ag iarraidh dòighean-obrach ùra ionnsachadh.  Le teagasg agus taic bho Nicola, ionnsachaidh sibh mar a chleachdas sibh an t-Àite-obrach Clò-bhualaidh agus/no an Seòmar Dorcha le misneachd, gus an obair agaibh a leasachadh gu leantainneach.

An lùib na prìs, gheibh sibh na stuthan air fad a bhios a dhìth airson a’ chùrsa.  Tha a’ phrìs ag ìsleachadh a rèir cia mheud a tha a’ clàradh air gach cùrsa.  ’S urrainn dhuibh iarraidh ceann-là a tha freagarrach oirbh fhèin (b’ fheàrr leinn fios fhaighinn co-dhiù 3 latha ron àm).  Cuiribh postd gu nicola@taigh-chearsabhagh.org airson àite a ghlèidheadh.


Uairean fosglaidh

Airson buill a-mhàin:

Diluain – Disathairne, 8.00m – 8.00f

Seisean leth latha, 8.00m – 2.00f / 2.00f – 8.00f

Gun ballrachd:

Seisean madainn: 10m – 1f

Seisean feasgar: 1f – 4f


Dealbh dubh is geal air pìosan ealain clò-bhuailte, a' crochadh sìos.
Coir deilbhe: Rosie Blake

Cosgaisean Sheiseanan agus Stuthan 

A bharrachd air ballrachd bhliadhnail, feumaidh luchd-cleachdaidh cosgaisean sheiseanan a phàigheadh, a thèid a chur ri cosgaisean ruithe an Àite-obraich Clò-bhualaidh agus an t-Seòmair Dhorcha.   

Gheibh luchd-cleachdaidh: Inc dubh, cuid a cheimigean riatanach airson clò-bhualadh agus airson seòmair dhorcha, stuth-bleithte, pàipear-thana, ceimigich leasachaidh, càradh is stop-bath, agus cuid a stuthan glanaidh riatanach.

Gabhaidh stuthan eile airson clò-bhualaidh agus airson seòmair dhorcha a cheannach bho Thaigh Chearsabhagh (aig prìs a’ chosgais) – Inc dathte, pàipear clò-bhualaidh agus pàipear dealbhadaireachd, clàran meatailt agus film 35mm.

Prìsean do Bhuill

Seisean fad latha £10.00 / Lasachadh £5.00

Seisean leth latha £5.00 / Lasachadh £5.00

Pasgain Sheiseanan 

Gabhaidh pasgain an cleachdadh airson fad latha no measgachadh de leth làithean is làithean slàn. 

20 x seisean leth latha £50.00

10 x seisean leth latha £30.00

Prìsean do luchd-cleachdaidh gun bhallrachd:

Seisean tadhal a-staigh fad latha £20.00 / Lasachadh £10.00

Seisean tadhal a-staigh leth latha £10.00 / Lasachadh £ 5.00


Clàradh

  1. Thoiribh sùil air Mìosachain an Àite-obraich Clò-bhualaidh is an t-Seòmair Dhorcha airson faicinn a bheil na làithean a tha sibh ag iarraidh obrachadh sna stiùideothan rim faighinn. 
  2. Nuair a tha sibh air cinn-là freagarrach a lorg, cuiribh fios gu Nicola airson àite a ghlèidheadh, a bharrachd air fios mu dheidhinn ciamar a cheannaicheas sibh stuthan sam bith a tha a dhìth oirbh: nicola@taigh-chearsabhagh.org
  3. Mar as trice, gheibh sibh freagairt bho Nicola air an aon latha. Chan eil i ag obair ach pàirt-ùine is mar sin ’s dòcha nach tig freagairt chun an ath latha. Bu chòir dhuibh planadh ron àm airson dèanamh cinnteach gum bi na goireasan seo gan ruith cho rèidh ’s as urrainn.
  4. Nuair a gheibh sibh dearbhadh bho Nicola, bu chòir dhuibh pàigheadh air a shon air-loidhne (gheibh sibh am fios banca air am foirm ballrachd), no aig bùth Thaigh Chearsabhaigh.
Sreath de 4 dealbhan dubh is geal, de iteag agus dìthean.

Tha am fiosrachadh gu h-ìosal airson coimeas a dhèanamh air na cosgaisean againne agus cìsean àiteachan-obrach clò-bhualaidh eile: 

Soulisquoy Printmakers (Arcaibh) / Cosgais bhliadhnail £240.00 

Highland Print Studio / Cosgais bhliadhnail £65 (Inntrigeadh £35.00). Cosgais seisein £11.00/£5.50.

Glasgow Print Workshop / Cosgais bhliadhnail £100. Cosgais seisein £6.00.

Edinburgh Print Workshop / Cosgais bhliadhnail £100. Cosgais seisein £15.50/£12.70/£9.00.

Còir-deilbh: Nicola Neate, 2022