Home > Na h-Ealainean > A’ Cheàrdach Priontadh agus Seòmar-dorcha

A’ Cheàrdach Priontadh agus Seòmar-dorcha

Bidh Taigh Chearsabhagh a’ tabhainn cothrom don phoball air an aon Cheàrdach Priontaidh/Seòmar-dorcha ann an Innse Gall.

Cha dèan na goireasan cron air an àrainneachd, a’ cleachdadh pròiseas ‘acrylic-resist etching’ air inneal-fàisgidh Rochat 21” x 40”. Tha an seòmar-dorcha air uidheamachadh airson foillseachadh agus priontadh diofar mheudan de dhealbh: beag, meadhanach agus mòr. Tha dà mheudaichear ann: DeVere 504 agus Durst 670 Colour.

Bu chòir gum bi gach duine a chleachdas a’ cheàrdach priontaidh agus an seòmar-dorcha eòlach air na h-innealan, air neo fo stiùir eòlaiche.

Cìsean na Ceàrdaich Priontaidh/Seòmair-dhorcha

Luchd-cleachdaidh cunbhalach

’S e £120 cìs làn ballrachd airson cleachdadh na ceàrdaich priontaidh/seòmair-dhorcha gu cunbhalach. Tha seo a’ gabhail a-steach cìs an t-seisein agus stuth mar chlò, pàipear-naidheachd, inc agus pàipear-sùghaidh, agus ceimigeach fotografachd.

Luchd-cleachdaidh neo-chunbhalach

Airson na feadhna nach cleachd a’ cheàrdach priontaidh/seòmar-dorcha gu cunbhalach, tha roghainn eile ann. ’S e £50 (£30 do dh’oileanaich) cìs ballrachd agus £3 gach seisean an dèidh sin, leis a’ chìs ga pàigheadh dha deasg-fhàilteachaidh Taigh Chearsabhagh.

Gun Ballrachd

Gabhaidh a’ cheàrdach priontaidh a chleachdadh gun bhallrachd, agus cìs £5 gach seisean ri phàigheadh dha deasg-fhàilteachaidh Taigh Chearsabhagh.

Seiseanan

10m – 1.30f, 1.30f – 5f, Feasgaran. Nam bu mhath leat obair air an fheasgar an dèidh an latha-obrach, faodaidh iuchair fhaighinn bhon deasg-fhàilteachaidh.

Pàigh cìs an t-seisein, soidhnich a-steach agus faigh iuchair an t-seòmair-dhorcha bhon deasg-fhàilteachaidh mus tòisichear air priontadh. Ma tha thu airson a bhith ag obair feasgar, faodaidh iuchair fhaighinn bhon deasg-fhàilteachaidh.

Stuth

Tha inc, clò, stuth glanaidh agus ceimigeach fotografachd ri fhaighinn an cois cìsean ballrachd.

Gabhaidh pàipear-priontaidh, zinc agus pleata umha a cheannachd tro bhùth Taigh Chearsabhaigh.

Faodaidh buill an obair-ealain a reic ann am biona-nam-priontaichean sa bhùth.

Cuir Fios

Ma tha thu airson fios a chur dhan Cheàrdach Phriontaidh/t-Seòmar-dhorcha, cuir post-d gu [email protected] neo fòn air 01870 603970.