Home > Na h-Ealainean > Bùth-obrach a’ Chlò agus an Seòmar Dorcha

Bùth-obrach a’ Chlò agus an Seòmar Dorcha

Tha Taigh Chearsabhagh a’ tabhann bùth-obrach clò agus seòmar dorcha air a bheil cothrom fosgailte rin cleachdadh le luchd-clò agus dealbhadairean teòma. 

Tha na goireasan càirdeil dhan àrainneachd agus iad a’ cleachdadh modh-obrach eitseachadh a sheasas ri aicriolaig air clò Rochat 21” x 40”. Tha an seòmar dorcha uidheamaichte airson leasachadh is clò-bhualadh ann an riochd beag, meadhanach is mòr. Tha dà mheudaichear ann, DeVere 504 agus Durst 670 do Dhathan.


Cìsean Bùth-obrach a’ Chlò agus an t-Seòmair Dhorcha

Luchd-cleachdaidh cunbhalach Ballrachd bhliadhnail £120

Tha luchd-cleachdaidh cunbhalach a’ faighinn cothrom gun chrìochan agus cleachdadh seòmar a’ chlò agus an t-seòmair dhorcha eadar 8m agus 8f a rèir faotainneachd.


Luchd-cleachdaidh an-Dràsta is a-RithistBallrachd bhliadhnail £64

Tha luchd-cleachdaidh an-dràsta is a-rithist a’ faighinn cothrom sia leth-là deug agus cleachdadh seòmar a’ chlò agus an t-seòmair dhorcha eadar 8m gu 2f agus 2f gu 8f a rèir faotainneachd. Seiseanan a bharrachd rim faotainn aig ìrean air an lasachadh, faic gu h-ìseal.

Luchd-cleachdaidh Uair mu Seach Ballrachd bhliadhnail £32

Tha luchd-cleachdaidh uair mu seach a’ faighinn cothrom ochd leth-là agus cleachdadh seòmar a’ chlò agus an t-seòmair dhorcha eadar 8m gu 2f agus 2f gu 8f a rèir faotainneachd. Seiseanan a bharrachd rim faotainn aig ìrean air an lasachadh, faic gu h-ìseal.

Cìsean airson seiseanan a bharrachd

Seisean leth-là (Sia uairean a thìde) £4
Seisean là slàn (Dà uair dheug a thìde) £8


Luchd-cleachdaidh Uair san Ràithe Gun cìsean bhliadhnail

Seisean leth-là (Sia uairean a thìde) £6
Seisean là slàn (Dà uair dheug a thìde) £12


Tha chruinneachadh an iuchair a’ tachairt às deidh dhut àite a chur air dòigh. Gus ballrachd iarraidh agus/no seiseanan a chur air dòigh, cuir fios gu: simon@taigh-chearsabhagh.org 

Stuthan

Tha inc, sgrioma agus stuth-glanaidh air an gabhail a-steach anns na cìsean. Feumaidh daoine a’ cleachdadh an t-seòmair dhorcha an cuid ceimig dealbhadaireachd a thoirt a-steach leotha. Faodar pàipear-clò, sionc agus pleata-copair a cheannach tro bhùth Thaigh Chearsabhagh.

Ma thogras iad, faodar buill bhliadhnail an cuid saothrach a reic ann am bùth Thaigh Chearsabhagh. Cuir fios gu: simon@taigh-chearsabhagh.org.airson fiosrachaidh. 

Fios

Ma tha thu ag iarraidh bùth-obrach a’ chlò no an seòmar dorcha a chleachdadh, cuir fios gu simon@taigh-chearsabhagh.org airson fiosrachaidh.


Gus cur an coimeas ri cìsean bhùthan-obrach clò eile, tha sinn a’ toirt an fhiosrachaidh a leanas:

Bùth-obrach Clò Ghlaschu / Ballrachd bhliadhnail £100. £6.00 an seisean.

Bùth-obrach clò na Gàidhealtachd / Cìs bhliadhnail £65 (Toiseach-tòiseachaidh £35.00). £5.50 gach seisean leth-là; £11.00 seisean là slàn.

Bùth-obrach clò Dhùn Èideann / Cìs bhliadhnail £95. £8.70 – 4 uairean a thìde; £12.30 – 7 uairean a thìde.

Bùth-obrach Clò Scaliquay (Arcaibh) / Cìs bhliadhnail £240.00.