Home > Na h-Ealainean > Àite-obrach Clò-bhualaidh agus an Seòmar Dorcha > Gailearaidh Bhuill an Àite-obrach Clò-bhualaidh & Seòmar Dorcha

Gailearaidh Bhuill an Àite-obrach Clò-bhualaidh & Seòmar Dorcha

‘S urrainn do bhuill an Àite-obrach Clò-bhualaidh agus Seòmar Dorcha an obair aca a thaisbeanadh tro ghailearaidh air-loidhne againn an seo.


Janet Beck

Ball

Pìos ealain clò-bhuailte
Còir-deilbhe: Janet Beck

Sue Envill

Ball

Colour print of two puffins.
Còir-deilbhe: Sue Envill

John Kippin

Ball

johnkippin.com

Two black and white photos, of a house and the shoreline, under a covering of snow.
Còir-deilbhe: John Kippin

Anne NicCoinnich

Ball

Black and white print.
Còir-deilbhe: Anne NicCoinnich

Keith McIntyre

Ball

Black and white print of an elephant with a white band around it's middle.
Còir-deilbhe: Keith McIntyre

Nicola Neate

Co-òrdanaiche + Teicneòlaiche Bùth-obrach a’ Chlò + an t-Seòmair Dhorcha

nicolaneate.org

Tha cruth na tìre agus an gnàth-shìde ann an Uibhist a Tuath na bhrosnachadh agus na dhùbhlan dhomh – an t-sìde chruaidh, an seargadh borb, an fhiadh-bheatha. Tha mi air mo bheò-ghlacadh le na h-èoin agus an iomallachd smaoineachail.

Two prints of corncrakes on homemade paper
Còir-deilbhe: Nicola Neate
A series of small grey prints.

Sheenagh Patience

Ball

Black and white print of a collection of fishing flies.
Còir-deilbhe: Sheenagh Patience

Fiona Pearson

Ball

Còir-deilbhe: Fiona Pearson