Home > Na h-Ealainean > Comann Ealain Uibhist

Comann Ealain Uibhist

Solas Eilean 1, Fiona NicDòmhnaill Holt

Chaidh Comann Ealain Uibhist a chur air bhonn le buidheann dhaoine aig an robh ùidh na h-ealainean ann an Uibhist a chur air adhart agus a chuideachadh. Chuir luchd-ealain, luchd-cruthachaidh, sgrìobhadairean agus daoine ag iarraidh taic a chur ri tachartasan is tuigse air na h-ealainean, an comann air stèidh ann an 1989.

Bha an Comann an sàs ann an stèidheachadh Taigh-tasgaidh is Ionad-ealain Thaigh Chearsabhagh, agus the a fhathast mar phàirt den ionad shoirbheachail seo.

Tha an Comann an sàs ann am foghlam mu na h-ealainean, ann an taisbeanaidhean, leasachadh cultarail, litreachas is sgrìobhadh cruthachail agus tha e a’ cur air dòigh slighe Ealain air a’ Mhapa nan stiùidiothan fosgailte.

Tha clàr air làrach-lìn a’ Chomainn de luchd-ealain is luchd-cruthachaidh a’ fuireach is ag obair ann an Uibhist agus stiùireadh air Slighe Ealain air a’ Mhapa nan Stiùidiothan Fosgailte.

Tha còrr math is 100 ball aig a’ Chomann agus tha e fosgailte do neach sam bith a tha ag iarraidh taic a chur ris agus ris an obair aige. Cha leig thu leas a bhith nad neach-ealain no nad neach-cruthachaidh, dìreach a bhith ag iarraidh gun tig na h-ealainean fo bhlàth ann an Uibhist.

Luchdaich a-nuas foirm-iarrtais ballrachd a’ Chomainn