Cothroman do Luchd-ealain

Tha prògram ealain Taigh Chearsabhagh ga stiùireadh leis an sgioba tro choimiseanan luchd-ealain, greisean-mhuinntireis agus taisbeanaidhean air chuairt. Gheibhear coimisean agus greis-mhuinntireis le cuireadh air neo tro ghairmean tagraidh, a bhios gan sgaoileadh fad is farsaing. Cuirear fàilte air luchd-ealain a bhith a’ toirt phròiseactan gu aire na sgioba aig a bheil ceangal don phoileasaidh tasgadh ealain againn.

Poileasaidh Tasgadh Ealain

Bidh Taigh Chearsabhagh a’ tasgadh, a’ coimiseanadh agus a’ cruthachadh phrògram ealain lèirsinnich stèidhichte air na cuspairean seo:

  • An àrainneachd againn
  • An dualchas agus cultar Gàidhealach againn
  • An nì ‘eile’ / an nì gun fhiosta
  • Teicneòlasan ùr is didseatach
  • Tàlant ri nochdadh

Carson a chuireas sinn taic ri obair a chnuasaicheas ar n-àrainneachd?

Tha Taigh Chearsabhagh a’ creidsinn gum bu chòir dhuinn, mar thosgaire sgìreil, a bhith a’ fàs aire air agus cùram do dh’àrainneachd nàdarra Uibhist. Cuiridh sinn ri Uibhist sheasmhach le bhith a’ cleachdadh cumhachd ath-nuadhachail gu follaiseach. Tha Brisgead na Sgèith na sreath cunbhalach corra-uaireach de phròiseactan agus taisbeanaidhean a bhrosnaicheas aire air an àrainneachd don luchd-tadhail againn.

Carson a chuireas sinn taic ri obair a chnuasaicheas ar dualchas agus cultar Gàidhealach?

Tha sinn a’ creidsinn gu bheil dualchas agus cultar nam feartan buanasach do bheatha bheairteach an eilein. ’S e amas mòr a th’ ann gum biomaid a’ rannsachadh agus a’ brosnachadh a’ chànain Ghàidhlig sa phrògram againn san àm ri teachd.

Carson a chuireas sinn taic ri obair a chnuasaicheas ‘an nì eile, an nì gun fhiosta’?

Tha sinn a’ creidsinn gu bheil e a’ còrdadh ri luchd-èisteachd nuair a chuireas sinn dùbhlan orra le pìos-ealain ris nach eil dùil, no nuair a sheallas iad air, aig an tòiseachd co-dhiù, gun saoilear nach ealain e. ’S iad tarraingeachd agus ruigsinneachd de dh’eòlasan eadar-dhealaichte a tha riatanach do shoirbheas obair-ealain dhùbhlanaich.

Carson a chuireas sinn taic ri obair co-cheangailte ri teicneòlas ùr agus didseatach?

Tha sinn a’ creidsinn gu bheil teicneòlasan ùr agus didseatach aig cridhe an ama ri teachd. Bheir iad cothrom air beatha eileanach sheasmach a thoirt a-mach le bhith a’ briseadh sìos nan duilgheadasan cruth-tìreil.

Carson a chuireas sinn taic ri obair a shònraicheas tàlant a tha ri nochdadh?

Tha Taigh Chearsabhagh a’ creidsinn gu bheil taiceadh tàlant ùr deatamach airson a bhith a’ leasachadh suidheachadh na h-eaconamaidh dùthchail agus coimhearsnachd bheòthail luchd-ealain na sgìre. Bheir sinn cothroman do thàlantan fhàs tro chùrsaichean ealain UHI suidhichte san ionad againn, a’ cur ’s a’ beathachadh thàlantan ùra.

Luchdaich foirm tagraidh