FOCAL – Taic do luchd-ealain na sgìre

FOCAL: Prògram de thaisbeanaidhean, tachartasan agus greisean-mhuinntireis bheaga airson luchd-ealain Uibhist agus Bharraigh.

Cothrom #1 Fòcas: Prògram cunbhalach de thaisbeanaidhean agus tachartasan sa chafé agus àiteachan eile ann an Taigh Chearsabhaigh nach eil nan gailearaidh.
Fàilte air gach seòrsa-ealain. Cuir ‘Fòcas/Focal Point’ ann an tiotal a’ phuist-d.

Cothrom #2 Ceàrdach, Greis-mhuinntireis bheag & Òraid: Greis-mhuinntireis bheag 4 latha (luach £200) a’ cleachdadh co-dhiù na ceàrdaich priontaidh neo seòmair-dhorcha, agus òraid phoblach mun obair agad. Cuir ‘Greis-mhuinntireis/Micro-residency’ ann an tiotal a’ phuist-d.

Airson cur a-steach, cuir tagradh, CV agus stuth-taice (nas lugha na 6 dealbhan) leis an loidhne chuspair iomchaidh, thugainn aig [email protected].

Fios cuideachail

  • Tha an cothrom seo do luchd-ealain a tha a’ còmhnaidh ann an Uibhist agus Barraigh, no buill UAA.
  • Tha sinn a’ cur fàilte air tagraidhean airson taisbeanadh no tachartas a bhios anns a’ chafé, làraichean air taobh a-muigh an togalaich neo sna àiteachan nach eil nan gailearaidh. Taobh a-muigh na bliadhna acadaimeigich (Iuchar – July), tha Stiùideo 3 ri fhaighinn cuideachd. San tagradh, sònraich càit am bu mhath leat a chleachdadh agus carson a bhiodh sin freagarrach.
  • Tha sinn a’ siubhal airson tachartas a bheòthaicheas an t-ionad, mar eisimpleir cluiche, òraidean, fòraman, bùthan-obrach.
  • Bidh òraid phoblach na Greis-mhuinntireis bhige a’ mairsinn suas ri uair an uaireadair, ach faodaidh sibh cruth sam bith a thaghadh ann an còmhradh ris an sgioba.
    Bheir Taigh Chearsabagh ionnsachadh air cleachdadh na ceàrdaich priontaidh agus seòmair-dhorcha aig tòiseachd na Greis-mhuinntireis, agus bidh stuth iomchaidh ri làimhe airson cleachdadh.
  • Tha maoineachadh ga thoirt don luchd-ealain airson cosgais taisbeanaidh/tachartais, an dèidh còmhradh leis an sgioba.
  • Sònraich an ceann-latha leis am bu mhath leat tòiseachadh, airson stiùireadh a-mhàin. Rèitichear cinn-latha freagarrach eadar thu fhèin agus an sgioba.
  • Bidh tagraidhean do dh’Fhòcas air am measadh le panail chaochlaideach de riochdairean Taigh Chearsabhagh agus luchd-ealain na sgìre.

Painting