Sgoil Ealain Colaiste a’ Chaisteil UHI

  • BA (Hons) Fine Art
  • NC Art and Design
  • Cùrsaichean goirid agus roghainnean Pàirt-ùine

Chaidh an Sgoil Ealain a chur air bhonn ann an 1996 leis a’ chùrsa fad bliadhna NC Art and Design. Le fàs san iarrtas ionadail agus san ùidh a th’ aig oileanaich air tìr-mòr, chaidh na cùrsaichean a leasachadh ann an compàirteachas le institiudan UHI eile. Tha BA (Hons) Fine Art ann a-nis cho math ris a’ chùrsa fad bliadhna NC.

Tha an càirdeas sònraichte eadar an Sgoil Ealain agus Taigh-tasgaidh Taigh Chearsabhagh cudromach don àrainneachd teagaisg agus ionnsachaidh, agus tha cothroman aig oileanaich a dhol an sàs ann an taisbeanaidhean, òraidean luchd-ealain, tachartasan cultarail agus ethos coitcheann cruthachail fosgailte.

Ciamar a dh’obraicheas Sgoil Ealain ann an suidheachadh eileanach dùthchail? Bidh gu leòr de na h-oileanaich a’ fuireach san eilean, a’ faighinn leasachadh bho na th’ aig an t-eilean ri thabhainn. ’S e an àrainneachd agus an dualchas beairteach a nì an t-àite seo sònraichte airson ionnsachadh. Bidh ceanglaichean dlùtha eadar colaistean UHI a’ cur ri goireasan agus eòlasan co-roinnte.

Cluinn bho na h-oileanaich againn:

B’ ann dhomh-sa a rug an cat an cuilean. Tha na clasaichean beaga a’ brosnachadh càirdeas làidir eadar an luchd-teagaisg agus na h-oileanaich agus fhuair mi misneachd annam fhìn ’s na mo chruthalachd bho ionnsachadh còmhla ri càch. Nach buidhe leamsa gun do chuir mi romham ealain ionnsachadh ann an Uibhist a Tuath, air cùrsa a leigeas leam a dhol an sàs ann an nàdar agus cultar Alba fhiadhaich. Fhuair mi beathachadh nach beag.

Dh’fhalbh mi air bliadhna rannsachaidh bhom obair ann am Frankfurt airson an cùrsa seo a ghabhail. Tha goireasan air leth aig a’ cholaiste, agus deagh àireamh de dh’oidean airson nan oileanach a th’ ann. Còmhla ris an àrainneachd shònraichte, cruth-tìre brosnachail agus dlùth-chàirdeas ri nàdar, cha saoil leam gu bheil àite nas fhèarr airson a leithid a chùrsa.

Tha iomadh buannachd ann an ionnsachadh an seo, bho mheud beag nan clasaichean gu an stiùideo sgoinneil. Chòrd e rium uiread a bhith ag ionnsachadh air a’ chùrsa NC Art and Design gun cuir mi romham fuireach agus BA Fine Art a thoirt a-mach aig Taigh Chearsabhagh.

San àite àlainn iomallach seo, le dlùth-chonaltradh ri oidean agus curraicealam measgaichte, chan eil àite nas fhèarr airson NC Art and Design a dhèanamh.

Dh’ionnsaich mi mu mo dhèidhinn fhìn agus na pròiseasan cruthachail ann an dòigh ris nach robh dùil.

Tha mi cho fortanach leis cho faisg sa tha an cùrsa seo air an dachaigh agam fhìn – tha e a’ sìor-chòrdadh rium fad na h-ùine.

Studio 2016

Art School Work

Art School Work 2