Home > Sgoil Ealain

Sgoil Ealain

Chaidh an sgoil-ealain a stèidheachadh ann an 1996 leis an NC fad aon bhliadhna ann an Ealain is Dealbhadh. Ri tìde, le iarrtas ionadail agus ùidh aig oileanaich far an eilein, chaidh cùrsa a bharrachd – am BA (Urram) fad ceithir bliadhna ann an Ealain Fhìnealta – a leasachadh ann an com-pàirteachas ri Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean (OGE).

Tha an càirdeas air leth eadar an Sgoil-ealain agus Taigh-tasgaidh is Ionad-ealain Thaigh Chearsabhagh aig cridhe àrainneachd an ionnsachaidh is an teagaisg. Tha an cothrom aig oileanaich ceangal a dhèanamh dhaibh fhèin ri taisbeanaidhean, òraidean le luchd-ealain, tachartasan cultarail agus am bogadh fhèin ann an ethos cruthachail a tha taiceil is farsaing.

Ciamar a tha Sgoil-ealain ann suidheachadh dùthchail eileanach ag obrachadh gu soirbheachail? Tha mòran de na h-oileanaich againn ag rannsachadh ann an Uibhist a dh’aon ghnothach air sàillibh na h-àrainneachd shònraichte a tha an t-eilean a’ tairgse. Tha cruth-tìre agus oighreachd shaibhir chultarail Uibhist a Tuath a’ tighinn còmhla gus àite sònraichte a thairgse far am faodar rannsachadh, ionnsachadh agus ìomhaigh chruthachail is misneachd a leasachadh. Tha na dlùth-cheanglaichean ri colaistean eile OGE a’ toirt seachad farsaingeachd nach beag de ghoireas is de theòmachd.

Na chanas na h-oileanaich againn:

“Bha a bhith nam oileanach ann an Uibhist a Tuath mìorbhaileach fhèin. Tha na h-àireamhan beaga sna clasaichean an seo a’ cruthachadh càirdeas làidir eadar luchd-teagaisg is oileanaich agus tha brosnachadh ionnsachadh sheisean air misneachd a thoirt dhomh annam fhìn agus na mo chuid cruthachaidh. Tha an cothrom sealltainn ri ealain, agus air a leithid a chùrsa a leigeas leam ceangal ri nàdar is cultar na h-Alba air a’ bhlàr a-muigh, air a bhith na thogail dha-rìribh agus mar aon de na co-dhùnaidhean a b’ fheàrr a ghabh mi riamh.”

“Chaidh mi air fòrladh bhon phost agam an am Frankfurt gus an cùrsa seo a dhèanamh. Tha goireasan mìorbhaileach aig a’ cholaiste agus cuibhreann barraichte eadar luchd-teagaisg is oileanaich. A bharrachd air an t-suidheachadh air leth, air a’ chruth-thìre na thogail-inntinn agus air a’ cheangal dhlùth ri nàdar, chan urrainn dhomh smaoineachadh air àite a b’ fheàrr a leithid a chùrsa a dhèanamh.”

“Tha iomadh buannachd an lùib a bhith ag ionnsachadh an seo, eadar na h-àireamhan beaga sna clasaichean agus na h-àiteachan farsaing sna stiùidiothan. Chòrd e rium an NC agam ann an Ealain is Dealbhadh cho mòr is gu bheil e san amharc agam fuireach agus am BA agam ann an Ealain Fhìnealta a dhèanamh aig Taigh Chearsabhagh.”

“Anns an t-suidheachadh àlainn seo air an oir leis a’ cheangal dhlùth leis an luchd-teagaisg agus le clàr-oideachaidh farsaing ann, chan eil àite sam bith eile anns am b’ fheàrr leam NC ann an Ealain is Dealbhadh a dhèanamh. Tha mi air ionnsachadh mu mo dheidhinn fhèin agus mu na modhan-obrach cruthachail ann an dòighean ris nach biodh dùil air a bhith agam riamh.”

“Tha mi cho fortanach an cùrsa seo a bhith agam air leac an dorais – tha an gnothach a’ dol air aghaidh air còrdadh rium gu mòr.”