Neach-trèanaidh Film is Ealain Lèirsinneach Gàidhlig Urras Thaigh Chearsabhagh Ceann-latha: 10 An Cèitean 2018 aig 12:00 Bidh an neach-trèanaidh ag obair cuide ris a’ Mhanaidsear Ealain againn, a tha na stiùiriche cruthachail aig UistFilm, airson grunn phròiseactan film a leasachadh ann an 2018. Tha an cothrom seo ga mhaoineachadh le Alba Chruthachail agus Bòrd na Gàidhlig […]

Leugh barrachd

’S e neach-ealain lèirsinneach à Alba a th’ ann an Ellis O’Connor, a tha a’ fuireach ann an Uibhist a Tuath. ’S e freagairt a th’ anns na peantaidhean air a’ chiad gheamhradh a chuir Ellis seachad san eilean, ’s i a’ falbh am measg nan siantan iargalta a tha tric a’ bàrcadh air an […]

Leugh barrachd