Film agus taisbeanadh fuaim ùr air a stèidheachadh le The Wapping Project is iad a’ cluich le ceistean a thaobh cruthachadh chrìochan. Dè th’ ann an crìochan? Ciamar a thathar gan cruthachadh? Dè a’ bhuaidh an lùib an cruthachaidh? Cò bhios a’ tarraing chrìochan? Dè thathar a’ meòrachadh air nuair a thathar gan tarraing? Ann […]

Leugh barrachd

A h-uile disathairne bi Club DiSathairne/ Saturday Club – Buth-Obraich ealain airson clann – a ruith aig Taigh Chearsabhagh. Bho 12:30f – 1:30f tha buth-obrach ann airson clann bho aois 5 – 7 bho 2f – 3f airson clann aois 8+. Tha Club DiSathairne an-asgaidh agus lan fealla-dhà!

Leugh barrachd

Mòran taing do luchd-leantainn RUNRIG gu lèir a bha aig an Dannsa Mu Dheireadh ann an Struighlea air DiHaoine is DiSathairne, agus a thriall an t-astar a dh’Uibhist a Tuath airson sùil a thoirt air tasglann RUNRIG am broinn Taigh-tasgaidh is Ionad Ealain Taigh Chearsabhagh. Abair tachartas sònraichte is dìreach mìorbhuileach a bh’ ann. Cha […]

Leugh barrachd