Home > Event > **Làn** A’ coimhead oirnn fhèin, is daoine eile

A scratchy drawing of a woman from a side angle using dark blue pen on a pale blue background.

**Làn** A’ coimhead oirnn fhèin, is daoine eile

*Tha na tachartasan seo a-nis làn.  Cuiribh postd gu taigh@taigh-chearsabhagh.org nam bu toigh leibh ur n-ainm a chur air liosta feitheamh, air eagal ’s gum bi àiteachean a bharrachd rim faighinn fhathast.

Thigibh còmhla ris a pheantair Margaret Fenton airson bùth-obrach dealbhaidh far am bi sinn a’ gabhail cothrom mu seach le chèile airson dealbh luath a’ tarraing. Tarraingidh sinn fad òran far an urrainn dhuinn diofar cheàrnan aghaidh agus suidheachadh a sgrùdadh. Bidh fealla-dhà againn leis a’ choltais againn agus mar a tha sinn gar faicinn fhèin! Fàilte romhaibh uile, chan fheum eòlas sam bith a bhith agaibh air obair chruthachail ron a seo.

Bidh a’ bhùth-obrach seo a’ ruith dà tursan, faodaidh sibh tighinn gu aon no an dà sheisean. Thathas a’ moladh àite a ghleidheadh. Thèid a h-uile stuth airson tarraing a thoirt seachad.

Booking

Bookings are no longer available for this event.