Home > Event > A’ cur dùbhlan air làithean ghoirid: bàrdachd bho chrìochan neo-ghealtachd

Photo of Patricia Ace, against a dark background

A’ cur dùbhlan air làithean ghoirid: bàrdachd bho chrìochan neo-ghealtachd

Thigibh còmhla rinn ann an Seachdain Leabhraichean na h-Alba airson feasgar bàrdachd leis an sgrìobhadair agus bàrd Patricia Ace. 

Anns an leughadh bhàrdachd seo, a tha a’ ruith thairis air fichead bliadhna, tha Patricia Ace a’ tilgeil a sùil gun chlisgeadh agus a mac-meanmna chumhachdach air feadh an t-saoghail a tha a’ tachairt rithe agus na creutairean is àrainneachdan eadar-mheasgaichte a tha ga shònrachadh.  Gu h-àraid a’ toirt fa near dàimh, ge bith ann an taobh a-staigh lìonra na teaghlaich, no eadar mac an duine agus bheathaichean, lusan agus an saoghal nàdurra, tha a’ bhàrdachd seo a’ bruidhinn air feise, gnè, breith, bàs, màthaireachd, slàinte inntinn agus eadar-ghluasad de gach seòrsa agus gu sònraichte bho thaobh eòlas nam ban.

‘Tha a’ bhàrdachd seo iongantach bras. Fiadhaich agus teòma, tapaidh agus gun eagal, tha iad a’ bragadaich le beòthalachd is neart.’ – Vicki Feaver

‘Tha obair Ace…a’ fàgail an leughadair le faireachdainn dhomhain de dhòchas, is a h-ìomhaigheachd agus ceòlmhorachd a’ cainnt a’ togail cheanglaichean eadar bheachdan agus amannan is àiteachan diofaraichte, gan tarraing gu cearcall shàmhach ath-bheòthachaidh, teòmas agus leigheas.  ’S i seo bàrd a tha a’ sgrìobhadh aig àird a comais.’ – Anna Crowe

Chan eil ach àireamh bheag de thiogaidean ri fhaighinn airson an tachartais seo.  Ma ghlèidheas sibh tiogaid agus nach urrainn dhuibh tighinn ann air adhbhar sam bith, bhiomaid nur comain nan cuireadh sibh fios gu taigh@taigh-chearsabhagh.org gus an urrainn dhuinn a thabhann do chuideigin eile.

Bidh Patricia Ace cuideachd a’ ruith bùth-obrach sgrìobhaidh aig Taigh Chearsabhagh air Dimàirt 15 Samhain.

Nam bu toigh leibh taic a chur ris a’ phrògram againn agus ar cuideachadh tachartasan a thabhann an-asgaidh, dh’fhaodadh sibh tabhartas a thoirt do Thaigh Chearsabhagh.

The Scottish Book Trust and Book Week Scotland logos, displayed in green with a white background.