Home > Event > Bèarnan-Brìde: An Gàrradh

Text reading Unexpected Gardens. Unexpected is in dark green, Gardens is bright cold yellow. The background is a bold and flat mid-green. Un is double height, expected and gardens are equal height, expected sitting on top.

Bèarnan-Brìde: An Gàrradh

Ann an 2022 tha sinne a’ fàs ann an ciùbaichean soillseach.

Tha sinn a’ fàs ann an sgoiltean, a’ fàs suas lampaichean-sràide, ann an eileanan agus ann am bailtean mòra. Tha sinn a’ fàs ri ceòl feuch an toir sin air rudan fàs nas luaithe. Tha sinn a’ roinn na dh’fhàsas sinn, a’ dèanamh iomlaid air diathadan agus a’ cumail fèilltean foghair san nòs ùr. Chan ann ann an gàraidhean a-mhàin a tha sinn a’ fàs, ach ann am poitean-peant agus ann an cartonan bainne agus ann an rud sam bith eile as urrainn dhut ùir a chur ann. Chan eil eòlas gu diofar. Chan eil na aois, na comas no a bheil thu air dad dhe leithid a dhèanamh roimhe. ‘S ann mu dheidhinn tighinn còmhla a tha seo airson fàs, cruthachadh, beachdan agus glasraich chnapach a roinn.

Seo Beàrnan-Brìde. Bliadhna do dhuine sam bith, dòigh sam bith is uair sam bith a chionn ‘s, am bliadhnasa, gur urrainn do rud sam bith fàs.

Chan e dìreach gàrradh gàrradh a tha san rud air a bheil An Gàrradh. Tha e a’ ciallachadh ballachan air an dèanamh le làimh, air an togail bhon chroit gus fasgadh a thoirt. Bheir gàrradh nam beàrnan-Brìde againn ann an Uibhist a Tuath freagairt air èic-eòlas air leth an eilein, eadar chlachan is dhìthean fiadhain is chladaichean làn shligean. Tha ùidh againn ann an lusan a bhios a’ fàs leis an t-sìde an seo, a tha measail air an ùir làn salainn is gainimh, na gailleannan mòra agus air a’ gheamhradh shèimh. Tha sinn ag iarraidh fàs a thoirt air gàrradh a bheir freagairt air eachdraidh na tìre seo. Tha sinn ag iarraidh fàs a thoirt air gàrradh a sheasas an seo san ùine romhainn.  

Bheir An Gàrradh beathachadh do bharrachd air lusan, tha e ann airson nan daoine cuideachd. Air a shuidheachadh air cùl Taigh-cùraim na Trianaid, bidh cothrom slàn aig luchd-fuirich, luchd-obrach agus luchd-coimhearsnachd air àrainn a’ ghàrraidh. Le àiteachan do chathraichean-cuibhle agus tòrr àiteachan-suidhe, faodaidh An Gàrradh a bhith na thèarmann slàn sàbhailte agus e a’ sealltainn a-mach thairis air na crìochan gus ceangal a dhèanamh ri dreach na tìre thall. Bidh an gàrradh fosgailte do neach sam bith ri dhol an sàs ann, gus cuideachadh gus am fàs e fallain is àlainn – tha fios againn cho measail agus a tha na h-Uibhistich air a bhith a’ cur taic agus a’ cumail ri spiorad sin na coimhearsnachd!    

Tha An Gàrradh na àite airson na mothachaidhean a lìonadh, co-obrachadh is obair chruthachail. Tha sinn a’ gabhail fadachd ri fàilte a chur oirbh.