Home > Event > Bèarnan-Brìde: Sheltered Spaces

Bèarnan-Brìde: Sheltered Spaces

Tha sreath de thunailean polycarbonate coimhearsnachd rim faighinn sgapte air feadh eileanan Uibhist. Bheir na h-àiteachan sin fasgadh agus blàths dha sìol-chraobhan gus soirbheachadh, a’ beathachadh nan coimhearsnachdan cuideachd. Mar phàirt de Ghàrraidhean Ris Nach Robh Dùil Bearnan-Brìde, tha sinn a’ toirt cuireadh dhut tadhal air na h-àiteachan sin agus àiteachan fàs eile ann an Uibhist. Feuch an cuir thu ort brògan freagarrach oir tha cuid de na tunailean air talamh neo-chòmhnard.

Prògram an t-Samhraidh: a’ tighinn suas

Tachartsan crìochnaichte
30 Iuchar, Latha Fosgailte aig Comann Luchd-fàs Coimhearsnachd Lìonacleit
12 Lùnastal, Latha Fosgailte aig garradh George Jackson, An Clachan, 2-5f

 

Polycrub Coimhearsnachd Bheàrnaraigh
An t-Seann Sgoil
Ruisigearraidh
HS6 5BQ
///freshest.galaxy.vouch
Tadhal uair sam bith.
 
 
Polycrub Coimhearsnachd Sholais
Solas
HS6 5BS
///sailors.decoded.buzzing
Tadhal uair sam bith.
Sollas Polycrub | Facebook
George Jackson
An Clachan
HS6 5HD
///fallen.brilliant.homeward
Latha fosgailte air Dihaoine 12 Lùnastal, 2-5f
Gàrraidhean Coimhearsnachd Tagsa
Pairce Iomairt Coimhearsnachd East Camp
Baile a’ Mhanaich
HS7 5LA
///dignitary.chats.honeybees
Fosgailte Diluain, Diciadain, Dihaoine & Disathairne 10m – 2f
tagsauibhist.co.uk
Polycrub Coimhearsnachd Thòrluim
14 Tòrlum
HS7 5PP
///character.casino.believer
Fosgailte gach Diciadain san Iuchar
10m – 1f, no iarraibh àm airson tadhal
Torlum Polycrub | Facebook
Comann Luchd-fàs Coimhearsnachd Lìonacleit
Lìonacleit
HS7 5PJ
///innovator.jolly.fleet
Latha Fosgailte air Disatharine 30 Iuchar
bho 10m
Polycrub Coimhearsnachd na h-Airde Mòire
Iochdar
HS8 5QY
///ankle.frogs.cyber
Tadhal uair sam bith.
Ardmore Polycrub | Facebook
Gàrraidhean ballach Naomh Pheadair
Falachan Cothrom
Dalabrog
HS8 5SS
///state.tomato.atoms
Tadhal uair sam bith.

Tha Beàrnan-Brìde a’ comharrachadh agus a’ taisbeanadh fàs, ceòl agus coimhearsnachd, le seasmhachd aig cridhe gach nì.

Tadhalaibh air làrach-lìn Beàrnan-Brìde airson tuilleadh fiosrachaidh.  Nam bu toigh leibh pàirt a ghabhail ann no faicinn dè tha gabhail àite faisg oirbhse, thoiribh sùil air duilleag thachartasan An Garradh.

Tha an t-slighe a-steach gu cuid den na tunailean caran mì-chothromach.  Ma tha barrachd fiosrachaidh a dhìth oirbh mu làrach sam bith, tadhalaibh air an làrach-lìn againn.