Home > Event > *Air a chur dheth* Cèilidh Foghair

Photo of Beinn Lee musiciians sitting against a stone wall.

*Air a chur dheth* Cèilidh Foghair

**Tha a’ chiad leth dhen Chèilidh Foghair a-nis làn.  Cuiribh post-d gu taigh@taigh-chearsabhagh.org leis an ainm agus àireamh fòn agaibh air eagal ’s gum bi àite a bharrachd ri fhaighinn fhathast.  Tha tiogaidean fhathast air fhàgail airson an dàrna leth den tachartas.**

Tha sinn a’ toirt cuireadh dhut am foghar a chomharrachadh a rèir cleachdadh nan eilean le dannsa-cèilidh ann an Uibhist a Tuath. Bidh pailteas de bhuntàta na machrach againn, biadh air a spreagadh le seanchasan na sgìre agus ceòl leis a’ cheòladair air mhuinntireas againn, Donnchadh MacLeòid, agus a’ chòmhlan chliùiteach ionadail Beinn Lee.

6f.: A’ chiad leth: biadh is ceòl le Donnchadh MacLeòid, Ceòladair air Mhuinntireas aig a’ Ghàrradh

7.30f: An dara leth: Cuirm-chiùil is Cèilidh le Beinn Lee

Nach cuir thu an tiogaid an-asgaidh agad an dara taobh le bhith a’ cleachdadh an t-siostaim gu h-ìseal. Tha dà leth aig Cèilidh an Fhoghair agus tha thu cho di-beathte tighinn còmhla rinn airson na dhà dhiubh. Mura tèid agad ach frithealadh air an dara leth de Chèilidh an Fhoghair, nach tagh thu tiogaid airson leth seach leth gus am faigh sinn àite airson uimhir a dhaoine ’s a ghabhas.  

Tha Beàrnan-Brìde na phrògram cruthachail tionnsgalach a’ ruith bhon Ghiblean gus an t-Sultain 2022 air feadh na h-Alba, a’ toirt cuireadh dhan a h-uile duine cur, àrach is sgapadh. Tha e mar amas aig a’ phròiseact fàs do chuid bidhe fhèin a dhèanamh cho soirbh is cho ruigsinneach ’s a ghabhas do dhaoine aig gach aois le tachartasan is cur-seachadan gan cumail air feadh na dùthcha – bho na h-eileanan as fhaide às gu meadhan nam bailtean-mòra.

Anns an t-Sultain, tha am prògram a’ tighinn gu ceann leis na ceudan de chomharrachaidhean air an Fhoghar gan cumail anns na sgoiltean, sna Gàrraidhean ris nach robh Dùil agus ann an ionadan-coimhearsnachd air feadh na h-Alba, a’ toirt dhaoine còmhla gus àm-fàis gun choimeas a chomharrachadh. Tha Beàrnan-Brìde a’ toirt cuireadh dhan a h-uile duine air feadh na h-Alba dol an sàs le bhith a’ frithealadh air air tachartas an lùib an Fhoghair no a’ cruthachadh Foghar aig an taigh iad fhèin.  

Tha Beàrnan-Brìde ga choimiseanadh le EventScotland agus ga mhaoineachadh le Riaghaltas na h-Alba agus tha e na phàirt de UNBOXED: Creativity in the UK.

Airson tuilleadh fiosrachaidh air prògram Beàrnan-Brìde ann an Uibhist, thoiribh sùil air duilleag An Gàrradh.