Home > Event > CELTIC CONNECTIONS – CEÒL UIBHIST A TUATH

A photograph with a blue hue of lighting contains bagpipes and a wooden chair in front of different musical equipment with the Taigh Chearsabhagh logo on the wall.

CELTIC CONNECTIONS – CEÒL UIBHIST A TUATH

Oidhche shònraichte de cheòl is de dh’òrain à Uibhist a Tuath – A’ comharrachadh ceòl saidhbhir an eilein, bheir na ceòladairean ainmeil (Julie Fowlis agus Ellen NicDhòmhnaill), The Band From Rockall agus Còmhlan Thaigh Chearsabhagh anns a bheil Pàdruig Moireasdan, Anna NicIlleDhuibh agus Seonaidh Mac an t-Saoir, ceòladairean ùra (Eilidh Lamb, Raibeart Iain MacAonghais,  Doireann Marks agus Fionnlagh Mac a’ Phiocair) agus am fear ainmeil e fhèin Donnchadh MacFhionghain taisbeanadh seachad a tha gu tur ann an Gàidhlig a bheir an cànan beò agus an eachdraidh is an dualchas na lùib anns a bheil na h-Eileanan Siar gam bogadh. Air a chur an làthair le Taigh-tasgaidh is Ionad-ealain Thaigh Chearsabhagh ann an com-pàirteachas le Ionad Cruthachalachd nan Eilean.

https://www.celticconnections.com/event/1/cel-uibhist-a-tuath-music-of-north-uist