Home > Event > Cinema Sgìre: tachartasan coimhearsnachd

Postcard for the Cinema Sgìre project - a black and white photo of an elderly lady being interviewed outside the Shell Bus in Iochdar (decorated with shells). Two people are interviewing and one person operating a camera.

Cinema Sgìre: tachartasan coimhearsnachd

Chaidh cruinneachadh de chòrr is 100 teip bhidio a chruthaich coimhearsnachdan ann an Innse Gall aig crìoch nan 1970an tro phròiseact Cinema Sgìre an cur ann an cruth didseatach; agus tha cothrom aig a’ choimhearsnachd am faicinn, mar phàirt de shreath sgrineadh fhilmichean.

Chaidh na filmichean an clàradh tro phròiseact foghlam coimhearsnachd Cinema Sgìre, a bha stèidhichte sa mhòr-chuid ann an Uibhist is Barraigh, a ruith bhon Dàmhair 1977 gu Màrt 1981.  A bharrachd air tabhann seirbheis taigh-deilbh bho àite gu àite, bha am pròiseact cuideachd a’ lìbhrigeadh riochdachadh bhidio coimhearsnachd.  Bha seo a’ gabhail a-steach coimhearsnachdan ionadail ag ionnsachadh mar a chlàradh iad bhidiothan de bheatha làitheil sna h-eileanan, aig àm nuair a bha an dòigh-obrach seo gu math ùr.  

Tha na teipichean air a bhith fo chùram Museum nan Eilean, a tha a-nis air an toirt seachad do Thasglann Ìomhaighean Gluasadach (pàirt de Leabharlann Nàiseanta na h-Alba), air sgàth ’s an cuid eòlais air tasglainn fhilmichean. 

A-nis, tron chompàirteachas eadar Museum nan Eilean agus an Tasglann Ìomhaighean Gluasadach, chaidh na teipichean an glèidheadh agus an cur gu cruth didseatach agus thèid an sgaoileadh air-loidhne.  Tha UistFilm, a riochdaich film aithriseach Dùthchas bho chionn ghoirid, air cùmhnant fhaighinn airson catalog mhionaideachd a chruthachadh.  Bidh iad cuideachd a’ tabhann sreath de thachartasan coimhearsnachd air feadh Innse Gall.  Bheir seo cothrom do dhaoine bho na sgìrean às an deach na bhidiothan a chruthachadh, coimhead air earrannan bhon chruinneachadh, airson a’ chiad turas o chionn bhliadhnaichean.

Thairis air na mìosan ri thighinn, bidh UistFilm a’ cur air adhart sreath de thachartasan dà-chànanach ann an àiteachan coimhearsnachd ionadail air feadh nan eilean, agus air-loidhne, far an tèid cruinneachaidhean de na bhidiothan a tha a’ buntainn ri na sgìrean sin an sealltainn don phoball.  Thèid iarraidh air muinntir na sgìre ainmeachadh cò tha a’ nochdadh sna filmichean agus innse mun eòlas agus cuimhneachain aca fhèin air na tachartasan agus na cuspairean a tha annta.  Tha a leithid ann, bho fhosgladh thallaichean an Iochdair agus Bhatarsaigh agus an Turas Rìoghail gu Steòrnabhagh ann an 1979, gu croitearan a’ cruinneachadh aig fèill reic mhart ann an Uibhist a Deas.  Bidh na tachartasan film seo an asgaidh agus bidh fàilte ron h-uile duine.  Ge brith a bheil cuimhne agaibh air Cinema Sgìre no nach eil, ’s cinnteach gum bi rudeigin ann a chòrdas ris a h-uile duine!

Thèid cuir ris an liosta thachartasan gu h-ìosal, agus air an duilleag againn air Facebook Cinema Sgìre Project.  Feuch gun cùm sibh sùil air an duilleag seo airson tachartasan a bharrachd.  Bidh na tachartasan seo an-asgaidh is bidh fàilte ron h-uile duine.

Tachartasan ri thighinn:

Cnoc Soilleir, Dalabrog, Uibhist a Deas, 24 Cèitean, 7f

Talla Bhàgh a’ Chaisteil, Barraigh, 31 Cèitean, 7f

Talla Bhatarsaigh, 1 Ogmhios, 2f

Museum nan Eilean, Steòrnabhagh, 7 Ògmhios, 6.30f

Fèis & Slighe Chlò Innse Gall, Talla Bhaile a’ Mhanaich, 10 Ògmhios, 10m-4f

Museum & Leabharlann nan Eilean, Lìonacleit, Beinn na Fadhla, 13 Ògmhios, 7f

Talla Staoinibrig, Uibhist a Deas, 14 Ògmhios, 2f

Ceann na h-Àirigh, Griomasaigh, 17 Ògmhios, 7.30f

Comann Eachdraidh Nis, Dail bho Thuath, 22 Ògmhios, 2f

Tachartasan a chaidh seachad:

Talla an Iochdair, Uibhist a Deas, 27 Giblean

Taigh-tasgaidh Chill Donnain, Uibhist a Deas, 10 Cèitean

Fèis Film Innse Gall, Talla Chàirinis, Diciadain 17 Cèitean, 7f

Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath, Sgoil Chàirinis, 23 Cèitean, 7f

Ma bha sibhse, no duine sam bith a dh’aithnicheas sibh, an sàs ann an clàraidhean Cinema Sgìre ann an dòigh sam bith, air cùlaibh no air beulaibh a’ chamara, bu toigh leinn cluinntinn bhuaibh!  Cuiribh fios gu: info@uistfilm.org

Tha am pròiseact seo a’ faighinn taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig agus Urras Brosnachaidh na Gàidhlig.

Suaicheantas Bòrd na Gàidhlig ann an sgrìobhadh purpaidh, le suaicheantas cruinn ann an dath òr is purpaidh. Suaicheantas "National Library of Scotland, Leabharlann Nàiseanta na h-Alba, Moving Image Archive" ann an sgrìobhadh liath. Suaicheantas "Museum & Tasglann nan Eilean, Museum and Archive" agus suaicheantas purpaidh is liath. Suaicheantas UistFilm ann an sgrìobhadh uaine.