Home > Event > Taisbeanadh Cinema Sgìre

Postcard for the Cinema Sgìre project - a black and white photo of an elderly lady being interviewed outside the Shell Bus in Iochdar (decorated with shells). Two people are interviewing and one person operating a camera.

Taisbeanadh Cinema Sgìre

Chaidh cruinneachadh de chòrr is 100 teip bhidio a chruthaich coimhearsnachdan ann an Innse Gall aig crìoch nan 1970an tro phròiseact Cinema Sgìre an cur ann an cruth didseatach; agus bha cothrom aig a’ choimhearsnachd am faicinn, mar phàirt de shreath sgrineadh fhilmichean. 

Tha taisbeanadh den phròiseact, le filmichean, a’ fosgladh ann an Gailearaidh 2, bho 1-25 Lùnastal.

Chaidh na filmichean an clàradh tro phròiseact foghlam coimhearsnachd Cinema Sgìre, a bha stèidhichte sa mhòr-chuid ann an Uibhist is Barraigh, a ruith bhon Dàmhair 1977 gu Màrt 1981.  A bharrachd air tabhann seirbheis taigh-deilbh bho àite gu àite, bha am pròiseact cuideachd a’ lìbhrigeadh riochdachadh bhidio coimhearsnachd.  Bha seo a’ gabhail a-steach coimhearsnachdan ionadail ag ionnsachadh mar a chlàradh iad bhidiothan de bheatha làitheil sna h-eileanan, aig àm nuair a bha an dòigh-obrach seo gu math ùr.  

Tha na teipichean air a bhith fo chùram Museum nan Eilean, a tha a-nis air an toirt seachad do Thasglann Ìomhaighean Gluasadach (pàirt de Leabharlann Nàiseanta na h-Alba), air sgàth ’s an cuid eòlais air tasglainn fhilmichean. 

A-nis, tron chompàirteachas sin, chaidh na teipichean an glèidheadh, an cur gu cruth didseatach agus an sgaoileadh air-loidhne.  Thathas ag iarraidh air muinntir na sgìre ainmeachadh cò tha a’ nochdadh sna filmichean agus innse mun eòlas agus cuimhneachain aca fhèin air na tachartasan agus na cuspairean a tha annta.  Tha a leithid ann, bho fhosgladh thallaichean an Iochdair agus Bhatarsaigh agus an Turas Rìoghail gu Steòrnabhagh ann an 1979, gu croitearan a’ cruinneachadh aig fèill reic mhart ann an Uibhist a Deas.  Ge brith a bheil cuimhne agaibh air Cinema Sgìre no nach eil, ’s cinnteach gum bi rudeigin ann a chòrdas ris a h-uile duine!

Tha tasglann Cinema Sgìre gu lèir a-nis ri fhaighinn air làrach-lìn Leabharlann Nàiseanta na h-Alba sa Moving Image Archive.  Bidh taisbeanadh mun phròiseact, le cothrom na filmichean fhaicinn, ann an Gailearaidh 1 aig Taigh Chearsabhagh air 1-25 Lùnastal.

Tha am prògram thachartasan coimhearsnachd seachad a-nis, ach ma bha sibhse, no duine sam bith a dh’aithnicheas sibh, an sàs ann an clàraidhean Cinema Sgìre ann an dòigh sam bith, air cùlaibh no air beulaibh a’ chamara, bu toigh leinn cluinntinn bhuaibh!  Cuiribh fios gu: info@uistfilm.org

Thoiribh sùil cuideachd air an duilleag Facebook againn aig Cinema Sgìre Project.

Tachartasan a chaidh seachad:

Talla an Iochdair, Uibhist a Deas, 27 Giblean

Taigh-tasgaidh Chill Donnain, Uibhist a Deas, 10 Cèitean

Fèis Film Innse Gall, Talla Chàirinis, Diciadain 17 Cèitean, 7f

Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath, Sgoil Chàirinis, 23 Cèitean, 7f

Cnoc Soilleir, Dalabrog, Uibhist a Deas, 24 Cèitean, 7f

Talla Bhàgh a’ Chaisteil, Barraigh, 31 Cèitean, 7f

Talla Bhatarsaigh, 1 Ogmhios, 2f

Comann Eachdraidh Cheann a Loch, Baile Ailein, Leòdhas, 7 Ògmhios, 2.30f

Museum nan Eilean, Steòrnabhagh, 7 Ògmhios, 6.30f

Ionad nam Bàgh, Leac a’ Lì, Na Hearadh, 8 Ògmhios, 7f

Fèis & Slighe Chlò Innse Gall, Talla Bhaile a’ Mhanaich, 10 Ògmhios, 10m-4f

Museum & Leabharlann nan Eilean, Lìonacleit, Beinn na Fadhla, 13 Ògmhios, 7f

Talla an Iochdair, Uibhist a Deas, 14 Ògmhios, 2f

Ceann na h-Àirigh, Griomasaigh, 19 Ògmhios, 7.30f

Comann Eachdraidh Nis, Dail bho Thuath, 22 Ògmhios, 2f

Talla Scalpaigh, 22 Ògmhios, 7.30f

Tachartas air-loidhne sa Ghàidhlig, tro Zoom, 29 Ògmhios, 7f

Taigh Chearsabhagh & air-loidhne, 13 Iuchar, 7f

Tha am pròiseact seo a’ faighinn taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig agus Urras Brosnachaidh na Gàidhlig.

Suaicheantas Bòrd na Gàidhlig ann an sgrìobhadh purpaidh, le suaicheantas cruinn ann an dath òr is purpaidh. Suaicheantas "National Library of Scotland, Leabharlann Nàiseanta na h-Alba, Moving Image Archive" ann an sgrìobhadh liath. Suaicheantas "Museum & Tasglann nan Eilean, Museum and Archive" agus suaicheantas purpaidh is liath. Suaicheantas UistFilm ann an sgrìobhadh uaine.