Home > Event > Coinneamh Bhliadhnail Thaigh Chearsabhaigh

Taigh Chearsabhagh logo in blue, against a white background.

Coinneamh Bhliadhnail Thaigh Chearsabhaigh

Tha fàilte oirbh tighinn gu Coinneamh Bhliadhnail Thaigh Chearsabhaigh air Diardaoin 26 Dàmhair.  Chòrdadh e rinn gu mòr cluinntinn bhon choimhearsnachd againn agus bu toigh leinn iarraidh air duine sam bith aig a bheil beachdan air na prògraman, goireasan is lèirsinn againn, a thighinn ann gus taic a chur ris ar n-obair agus leasachadh.

Tha a’ choinneamh fosgailte don h-uile duine.

Tha am feasgar ciùil is còmhraidh le Chloe Steele agus Alex Brown air a chur dheth, ach thèid ceann-là ùr a chur air dòigh fhathast.