Coinneamh Choitcheann Bhliadhnail Urras Taigh Chearsabhagh, agus cèilidh


  • Ceann-latha
  • Venue Taigh-tasgaidh agus Ionad Ealain Taigh Chearsabhagh

6f a’ Choinneamh, 7f fìon, greimean-bìdhe agus ceòl bho Chloe Steele is Jordan Neil.

Bidh sinn a’ cur air bhog na làraich-lìn ùir againn, a’ Phlana Ghàidhlig agus pròiseactan inntinneach eile.

Fàilte ro na h-uile don choinneamh agus/no don chèilidh.