Home > Event > Euchdan Eigheachdail

Blue and white ink drawing of a glacier

Euchdan Eigheachdail

Euchdan Eigheachdail – aithris bhon Artach

Taisbeanadh mun Deigh Artaich – mar a tha i ann, mar a tha i a’ falbh, san àm a dh’aom agus san àm ri tighinn.

“Cha tèid an saoghal bàs a-chaoidh le cion iongnaidhean ach dìreach le cion iongnaidh”

– G.K. Chesterton

Tha an luchd-ealain Màiri Walters, Ealasaid Bourne, Adhamh Sebire agus Màrtainn Disley a’ cur an làthair taisbeanadh ùr Euchdan Eigheachdail – bho cheathrar luchd-ealain a tha air ùine nach beag a chur seachad ann an àrainneachdan Artach, agus a tha air sreath na chois de shaothar a chur ri chèile a tha a’ cur ri mothachadh air iongnadh na h-eighe mar chuspair agus a’ cur cheist a thaobh mar a tha i a’ dol à bith. Chan eil sinn a’ cumail a-mach gu bheil freagairtean againn, ach tha fios againn gu bheil uallach oirnn do na glùintean ri tighinn ar cuid ghnìomhan a cheasnachadh, agus cuideachadh ann an dòighean sam bith a leigeas ar cuid ealain leinn.