Home > Event > Sgrìobhaidh Cruthachail, do Chlann & Teaghlaichean

Black and white photo of Steve Ely standing outside next to rusted railings, with machair land and a small hilled island behind him.

Sgrìobhaidh Cruthachail, do Chlann & Teaghlaichean

Thigibh còmhla ris a’ bhàrd Steve Ely, ùghdar Orasaigh, airson seisein spòrsail agus cruthachail ann an Taigh Chearsabhagh, stèidhichte air cruth-tìre an eilein-mhara àlainn a bhrosnaich a’ bhàrdachd aige.  Bidh a’ chlann (agus tha fàilte air pàrantan cuideachd!) a’ sgrùdadh bàrdachd mu chruthan-tìre, agus a’ toirt seachad freagairt chruthachail iad fhèin.  Bidh Steve cuideachd a’ toirt seachd an lèirsinn air cùlaibh sgrìobhadh a’ bhàrdachd – mar a bhrosnaich an cruth-tìre e, agus an dòigh anns an do sgrìobh e e.  Bidh Steve a’ toirt seachad bheachdan agus stiùireadh a leigeas le compàirtichean a bhith a’ cruthachadh freagairt ri cruthan-tìre eile agus àiteachan a tha cudromach dhaibh fhèin.

Fiosrachadh a bharrachd:

  • Tha a’ bhùth-obrach fosgailte do theaghlaichean agus clann aig gach aois.
  • Thoiribh leibh leabhar-sgrìobhaidh agus peann.  Ma tha an t-sìde math gu leòr, dh’fhaodadh gum bi sinn ag obair a-muigh greiseag.  Mar sin, thoiribh leibh aodach freagarrach.

Tha a’ bhùth-obrach seo ga thabhann ann an co-bhann ri taisbeanadh Orasaigh aig Taigh Chearsabhagh.  Tha bùthan-obrach eile fosgailte airson àite a ghlèidheadh cuideachd:

Disathairne 4 Samhain 

Sgrìobhadh Cruth na Tìre Apocailipteach, le Steve Ely. Taigh Chearsabhagh, 2-4f

Là na Sàbaid 5 Samhain

A’ chiad cur air bhog air Cuairt-fuaime Orasaigh. Baghasadal, Uibhist a Deas, 1.00f-3.30f.

Là na Sàbaid 19 Samhain 

Toiseach tòiseachaidh ann an Dealbhadaireach Didseatach, le Mìcheal Faint. Gearraidh na Monadh, Uibhist a Deas, 2-4f

Tha na bùthan-obrach an-asgaidh, ach chan eil mòran àiteachan ann is mar sin bu chòir dhuibh àite a ghlèidheadh ro làimhe.

Tha Steve Ely na bhàrd is sgrìobhadair, a tha air iomadh duais a chosnadh, is e stèidhichte ann an siorrachd York.  Tha e air grunn leabhraichean bàrdachd fhoillseachadh, nan lùib tha The European Eel (2021), Lectio Violant (2021) agus Englaland (2015), nobhail Ratmen (2012) agus cunntas beatha air leasachadh bàrdachd a’ bhàird Shasannaich Ted Hughes – Ted Hughes’s South Yorkshire (2015).  Bidh e a’ teagasg sgrìobhadh cruthachail aig Oilthigh Huddersfield, far a bheil e cuideachd na Stiùiriche air an Ted Hughes Network.  Bha e na thidsear àrd-sgoile fad fichead bliadhna agus tha e eòlach air a bhith a’ teagasg ann an suidheachaidhean coimhearsnachd.  Bidh Steve tric a’ tadhal ann an Uibhist a Deas, agus bidh a’ bhàrdachd fad-leabhair aige, Orasaigh, a tha na phìos-obrach ann an co-bhann ri dealbhadair Mìcheal Faint, stèidhichte ann an Uibhist, ga fhoillseachadh le Broken Sleep Records san Lùnastal 2024.