Home > Event > Orasaigh: A’ sgrìobhadh an Cruth Tìre Apocailipteach

Black and white photo of Steve Ely standing outside next to rusted railings, with machair land and a small hilled island behind him.

Orasaigh: A’ sgrìobhadh an Cruth Tìre Apocailipteach

Bùth-obrach Sgrìobhadh Cruthachail

Thigibh còmhla ris a’ bhàrd Steve Ely, sgrìobhadair Orasaigh, aig bùth-obrach sgrìobhadh cruthachail ann an Taigh Chearsabhagh, a bhios a’ sgrùdadh a’ chruth-thìre faireachdail, chumhachdach, an eilein-mhara air an deach a’ bhàrdachd aige a stèidheachadh.  Bidh Steve a’ toirt seachad an lèirsinn air cùlaibh sgrìobhadh a’ bhàrdachd agus nàdar an dàin a tha ann an dà dhòigh na bhàrdachd cruth-tìre apocailipteach: a’ dèanamh cruth-atharrachadh air dreach-tìre ann an co-theacsa dhùbailte lèirsinn air leth faireachdail an sgrìobhadair, agus èiginn Anthropocene na cruinne.  Air an t-slighe, bidh Steve a’ toirt stiùireadh sgrìobhaidh agus gnìomhan a leigeas le compàirtichean a bhith a’ cruthachadh freagairt ri cruth-tìre Orasaigh anns an dòigh aca fhèin – ann am bàrdachd no rosg – no, sa mhac-mheanmna, an aire chruthachail a chur gu cruthan-tìre eile a tha cudromach dhaibh.

Fiosrachadh a bharrachd:

  • Tha a’ bhùth-obrach fosgailte do sgrìobhadairean aig gach ìre – bho fhìor luchd-tòiseachaidh gu buannaichean Duais Nobel.  Chan fheum eòlas sam bith a bhith agaibh, dìreach a bhith deònach gabhail pàirt.
  • Thoiribh leibh leabhar-sgrìobhaidh agus peann.  Dh’fhaodadh gum bi sinn a’ rannsachadh cruth-tìre Loch nam Madadh agus ag obair a-muigh, ma bhios an t-sìde fàbharrach.  Thoiribh leibh aodach freagarrach.

Tha a’ bhùth-obrach seo ga thabhann ann an co-bhann ri taisbeanadh Orasaigh aig Taigh Chearsabhagh.  Tha bùthan-obrach eile fosgailte airson àite a ghlèidheadh cuideachd:

Disathairne 4 Samhain 

Sgrìobhaidh Cruthachail, do Chlann & Teaghlaichean, le Steve Ely.  Taigh Chearsabhagh, 10m-12m.

Là na Sàbaid 5 Samhain

A’ chiad cur air bhog air Cuairt-fuaime Orasaigh. Baghasadal, Uibhist a Deas, 1.00f-3.30f.

Là na Sàbaid 19 Samhain 

Toiseach tòiseachaidh ann an Dealbhadaireach Didseatach, le Mìcheal Faint. Gearraidh na Monadh, Uibhist a Deas, 2-4f

Tha na bùthan-obrach an-asgaidh, ach chan eil mòran àiteachan ann is mar sin bu chòir dhuibh àite a ghlèidheadh ro làimhe.

Tha Steve Ely na bhàrd is sgrìobhadair, a tha air iomadh duais a chosnadh, is e stèidhichte ann an siorrachd York.  Tha e air grunn leabhraichean bàrdachd fhoillseachadh, nan lùib tha The European Eel (2021), Lectio Violant (2021) agus Englaland (2015), nobhail Ratmen (2012) agus cunntas beatha air leasachadh bàrdachd a’ bhàird Shasannaich Ted Hughes – Ted Hughes’s South Yorkshire (2015).  Bidh e a’ teagasg sgrìobhadh cruthachail aig Oilthigh Huddersfield, far a bheil e cuideachd na Stiùiriche air an Ted Hughes Network, ionad rannsachaidh phoblaich a’ coimhead air obair a’ bhàird.  Bidh Ely tric a’ tadhal ann an Uibhist a Deas, agus bidh a’ bhàrdachd fad-leabhair aige, Orasaigh, a tha na phìos-obrach ann an co-bhann ri dealbhadair Mìcheal Faint, stèidhichte ann an Uibhist, ga fhoillseachadh le Broken Sleep Records san Lùnastal 2024.