Home > Event > Rùn: Feasgar Bàrdachd

Photo of a sparkler and distant lights in the darkness.

Rùn: Feasgar Bàrdachd

Bidh sinn uile gan dèanamh gun cus smaoineachaidh ach ’s urrainn dhuinn ar misneachd a chall gu math furasta.  Tha amas no rùn, no a ghainnead, aig amannan dùbhlannach no dòchasach, tric a’ brosnachadh deagh bhàrdachd.  Mar sin, leigibh le ur n-inntinn a dhol ma sgaoil is mìnich rùn no amas mar a thogras sibh fhèin.  Thoiribh leibh bàrdachd as toigh leibh, ’s dòcha pìos a sgrìobh sibh fhèin, agus a bu toigh leibh a thoirt seachad air an fheasgar. 

Mar as àbhaist, chan fheum sibh leughadh mur a bheil sibh ag iarraidh, faodaidh sibh dìreach tighinn ann agus èisteachd.  Bidh fàilte bhlàth ron a h-uile duine.

 

Còir-deilbhe: Tessa Rampersad air Unsplash.