Home > Event > Taisbeanadh Stiùidiothan Fosgailte

A sculpture of a human head adorned with broken glass and string.

Taisbeanadh Stiùidiothan Fosgailte

Ro-shealladh air Dihaoine 26 Cèitean, 6-8f

Tha UHI Innse Gall toilichte cruinneachadh a thaisbeanadh den obair aig oileanaich NC Ealain & Dealbhadh agus BA (Urram) Na h-Ealainean Saora.

An lùib an taisbeanaidh bheòthail seo, chì sibh farsaingeachd obrach ann an diofar mheadhanan, leithid eitseadh, graf-colla, monoprint, dealbhadaireachd, beò-dhealbhadh, obair-snaidhidh, dealbhan, peantadh agus a bharrachd.

Faodaidh sibh pìosan-obrach a cheannach, gus na h-oileanaich a chuideachadh leis an obair chruthachail aca.

Thigibh còmhla rinn airson comharrachadh an obair iongantach a rinn na h-oileanaich am-bliadhna-sa.

Bidh fàilte romhaibh aig an ro-shealladh airson Taisbeanadh Stiùidiothan Fosgailte, air Dihaoine 26 Cèitean, bho 6f.  Fosgailte don h-uile duine.

 

Còir-deilbhe: Rachel Mhoireasdan