Taigh Chearsabhagh Taigh-Tasgaidh agus Ionad Ealan

’S e an t-ionad airson ealain agus dualchas ann an Uibhist a th’ ann an Taigh Chearsabhagh. Fad na bliadhna, bidh taisbeanaidhean ealain lèirsinnich, tachartasan bàrdachd agus litreachais, ceòl beò tradaiseanta agus fèilltean beaga. Thig taisbeanaidhean ealain cho-aimsireil a tha aithnichte air feadh an t-saoghail ann; tha taigh-tasgaidh a choisinn duaisean ann; agus, bidh sinn ag obair còmhla ri luchd-ealain, luchd-acadaimigeach agus luchd-sgrìobhaidh gu h-ionadail agus gu h-eadar-nàiseanta.

Bidh sinn ag obair ann am compàirteachas ri Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean (air cùrsaichean agus ceuman ann an ealain fhìnealta) agus ri Sabhal Mòr Ostaig, a’ tabhainn cunntais de chùrsaichean mar Ghàidhlig. ’S e buidheann shònraichte a th’ annainn suidhichte ann an sgìre air leth. Tha sinn nar dachaigh do leasachadh nan ealan, dualchais agus eaconamaidh Uibhist a Tuath, agus bidh obair an Ionaid a’ riochdachadh an àite – a’ choimhearsnachd Ghàidhealach agus cànan is cultar na Gàidhlig.

Tha sinn moiteil gur e buidheann fhosgailte a th’ annainn, a’ cur luach air tabhartasan an luchd-obrach, an luchd-èisteachd agus nan coimhearsnachdan ann a bhith a’ cur ris an ionaid. Tha iomadachd agus cothromachd aig cridhe nan amasan againn.

Taisbeanaidhean agus Tachartasan Làithreach


Ceann-latha: 31 Màrt 2018 aig 12:00 Tha Ionad Ealain is Taigh-tasgaidh Thaigh Chearsabhagh ag iarraidh Neach-trèanaidh Film is Ealain Lèirsinneach Gàidhlig fhastadh. Bidh an obair seo stèidhichte aig an Ionad Ealain is Dualchais againn ann an Loch nam Madadh, Uibhist a Tuath. Bidh an neach-trèanaidh ag obair cuide ris a’ Mhanaidsear Ealain againn, a tha na […]

Leugh barrachd

Tha sinn a’ siubhal cuideigin èasgaidh a thigeadh an lùib sgioba TC. Cuideigin a choimheadadh air an obair seo mar chothrom leasachaidh; cuideigin a tha aoigheil, dìcheallach, sgairteil agus a tha titheach air bèicearachd agus biadh math às an sgìre a th’ air a dheagh thaisbeanadh. Lorgar barrachd fiosrachaidh mun obair ann am Pasgan Tagraidh […]

Leugh barrachd