Taigh Chearsabhagh Taigh-Tasgaidh agus Ionad Ealan

Aithris air COVID-19 – Diciadain 18 Màrt

Bidh Taigh Chearsabhagh fosgailte mar as àbhaist Diluain gu Dihaoine gus am faigh sinn stiùireadh eile den chaochladh. Bidh uairean-fosglaidh a’ chafé mar as àbhaist Diluain gu Dihaoine ach thathar a’ sgrùdadh na cùise fad an t-siubhail an-dràsta.

Bidh Oifis a’ Phuist – seirbheis a tha riatanach don choimhearsnachd – fosgailte mar as àbhaist gus am faigh sinn stiùireadh den chaochladh. ’S e slàinte na coimhearsnachd is an rud as cudromaiche agus tha sinn air ceuman dìon a chur an sàs. Bidh a’ bhùth agus an taisbeanadh ann an gaileiridh 1 – Stuart Mackenzie – Species Morphology II – fosgailte don choimhearsnachd cuideachd.

Tha a h-uile tachartas poblach, clas Gàidhlig, bùth-obrach, clas ealain, òraid is tachartas litreachais air a chur dheth a-nis. Tha sinn a’ feuchainn ri cuid de na tachartasan poblach a chur air dòigh air-loidhne a-nis.

Tha Taigh Chearsabhagh a’ toirt taing mhòr don choimhearsnachd airson an cuid taic leantainneach agus ag iarraidh gum bi a h-uile duine slàn is fallainn agus gun lean sinn uile an stiùireadh iomchaidh aig an àm dhùbhlanach seo.

‘S e an t-ionad airson ealain agus dualchas ann an Uibhist a th’ ann an Taigh Chearsabhagh. Fad na bliadhna, bidh taisbeanaidhean ealain lèirsinnich, tachartasan bàrdachd agus litreachais, ceòl beò tradaiseanta agus fèilltean beaga. Thig taisbeanaidhean ealain cho-aimsireil a tha aithnichte air feadh an t-saoghail ann; tha taigh-tasgaidh a choisinn duaisean ann; agus, bidh sinn ag obair còmhla ri luchd-ealain, luchd-acadaimigeach agus luchd-sgrìobhaidh gu h-ionadail agus gu h-eadar-nàiseanta.

Bidh sinn ag obair ann am compàirteachas ri Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean (air cùrsaichean agus ceuman ann an ealain fhìnealta) agus ri Sabhal Mòr Ostaig, a’ tabhainn cunntais de chùrsaichean mar Ghàidhlig. ’S e buidheann shònraichte a th’ annainn suidhichte ann an sgìre air leth. Tha sinn nar dachaigh do leasachadh nan ealan, dualchais agus eaconamaidh Uibhist a Tuath, agus bidh obair an Ionaid a’ riochdachadh an àite – a’ choimhearsnachd Ghàidhealach agus cànan is cultar na Gàidhlig.

Tha sinn moiteil gur e buidheann fhosgailte a th’ annainn, a’ cur luach air tabhartasan an luchd-obrach, an luchd-èisteachd agus nan coimhearsnachdan ann a bhith a’ cur ris an ionaid. Tha iomadachd agus cothromachd aig cridhe nan amasan againn.

Taisbeanaidhean agus Tachartasan Làithreach