Taigh Chearsabhagh Taigh-Tasgaidh agus Ionad Ealan

Fiosrachadh ri linn COVID-19 – Taigh Chearsabhagh – Diciadain 29 Iuchar

Cha bhi Oifis a’ Phuist ann an Taigh Chearsabhagh fosgailte ach Diluain, Diciadain is Dihaoine 10m – 1f. Feumaidh a h-uile duine còmhdach-aghaidh a chosg. Feumar cumail ri astar 2 mheatair.

Taisbeanaidhean – Tha siostam aona-sligheach ann tro na h-àiteachan taisbeanaidh sa chafé is san stiùidio gu ruige na taisbeanaidhean is feumar an togalach fhàgail tron stiùideo. Thèid barrachd àiteachan taisbeanaidh fhosgladh nuair a bhios e sàbhailte sin a dhèanamh.

Tha an Café fosgailte airson biadh a thoirt air falbh a-mhàin aig cùl an togalaich. Uairean-fosglaidh: Diluain, Diciadain is Dihaoine – 10m gu 1f. Dimàirt is Diardaoin – 12 – 4f. Disathairne – 10m – 4f.

Is e slàinte is sunnd muinntir na coimhearsnachd is an luchd-obrach an dleastanas as cudromaiche a againn. Tha ceumannan astar sòisealta an sàs agus dh’iarramaid air a h-uile neach-ceannaich comhairle an luchd-obrach a leantainn agus cumail ris a’ chomhairle sin.

Tha a h-uile tachartas poblach, clas Gàidhlig, bùth-obrach, clas ealain, òraid agus tachartas litreachais air a chur dheth gu tur no gus an tèid fiosrachadh a bharrachd a sgaoileadh. Tha sinn a’ sùileachadh ri dreachan air-loidhne a chruthachadh de chuid de na tachartasan poblach a tha ri thighinn.

Tha Taigh Chearsabhagh an comain na coimhearsnachd gu lèir airson an taic leantainnich agus ag iarraidh air a h-uile duine a bhith cùramach mun cuid sàbhailteachd agus na ceuman iomchaidh a leantainn tron àm dhùbhlanach seo.

 

‘S e an t-ionad airson ealain agus dualchas ann an Uibhist a th’ ann an Taigh Chearsabhagh. Fad na bliadhna, bidh taisbeanaidhean ealain lèirsinnich, tachartasan bàrdachd agus litreachais, ceòl beò tradaiseanta agus fèilltean beaga. Thig taisbeanaidhean ealain cho-aimsireil a tha aithnichte air feadh an t-saoghail ann; tha taigh-tasgaidh a choisinn duaisean ann; agus, bidh sinn ag obair còmhla ri luchd-ealain, luchd-acadaimigeach agus luchd-sgrìobhaidh gu h-ionadail agus gu h-eadar-nàiseanta.

Bidh sinn ag obair ann am compàirteachas ri Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean (air cùrsaichean agus ceuman ann an ealain fhìnealta) agus ri Sabhal Mòr Ostaig, a’ tabhainn cunntais de chùrsaichean mar Ghàidhlig. ’S e buidheann shònraichte a th’ annainn suidhichte ann an sgìre air leth. Tha sinn nar dachaigh do leasachadh nan ealan, dualchais agus eaconamaidh Uibhist a Tuath, agus bidh obair an Ionaid a’ riochdachadh an àite – a’ choimhearsnachd Ghàidhealach agus cànan is cultar na Gàidhlig.

Tha sinn moiteil gur e buidheann fhosgailte a th’ annainn, a’ cur luach air tabhartasan an luchd-obrach, an luchd-èisteachd agus nan coimhearsnachdan ann a bhith a’ cur ris an ionaid. Tha iomadachd agus cothromachd aig cridhe nan amasan againn.

Taisbeanaidhean agus Tachartasan Làithreach