Taigh Chearsabhagh Taigh-Tasgaidh agus Ionad Ealan

Ùrachadh air Covid-19 – 09/02/2021

Agus e a’ toirt seachad seirbheis dheatamach ri linn nam bacaidhean a tha ann fo Ìre 4 an-dràsta, tha oifig a’ phuist aig Taigh Chearsabhagh fhathast fosgailte: Diluain, Diciadain agus Dihaoine, 10.00m gu 1.00f.

Is e am prìomh dhleastanas a tha oirnn sàbhailteachd an luchd-obrach is an luchd-chleachdaidh againn a dhearbhadh, a bharrachd air a bhith ag obair a chuideachadh gus coimhearsnachd nan eilean againn a dhìon bho bharrachd sgaoilidh de Chovid-19.

Tha ceuman làidir mu astarachadh sòisealta an sàs tron togalach againn. Tha sinn ag iarraidh air an luchd-chleachdaidh air fad againn meas a thoirt do na modhan-obrach againn a thaobh sàbhailteachd agus cumail riutha gu teann, a bharrachd air comhairle an luchd-obrach againn. Thathar a’ cur deuchainn gach là air luchd-obrach Thaigh Chearsabhagh air fad airson teòthachd.

Tha Taigh Chearsabhagh a’ toirt taing dhan choimhearsnachd gu lèir airson taic a chumail rinn agus tha e ag iarraidh air a h-uile duine tighinn slàn agus cumail ris na ceuman iomchaidh aig an àm dhoirbh seo.

Tha Taigh-tasgaidh is Ionad-ealain Thaigh Chearsabhagh na ionad far am faod daoine coinneachadh, beachdan a nochdadh, sgilean ùra ionnsachadh agus eòlas a chur air taisbeanaidhean is tachartasan a tha làn mac-meanmna agus nan togail-inntinn.

Tha an suidheachadh is an àrainneachd air eilean glè chudromach dhan obair a tha sinn a’ dèanamh, tha an t-àite agus cànan is dualchas na Gàidhlig mar chuid den ìomhaigh againn.

Tha taisbeanaidhean cunbhalach againn anns na h-ealainean lèirsinneach, ann an ìomhaighean gluasadach agus ann an dualchas, tha ceòl beò againn, clasaichean ann an ealain do chloinn is do dh’inbhich, buidhnean is tachartasan do luchd-sgrìobhaidh agus prògram ùr Foghlaim is For-ruigheachd.

Tha Taigh-tasgaidh is Ionad-ealain Thaigh Chearsabhagh na chom-pàirteachas eadar Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath agus Comann Ealain Uibhist. Chruthaich an dà bhuidheann shaor-thoileach Urras Thaigh Chearsabhagh ann an 1993 agus thar iomadh bliadhna tha iad air taigh-tasgaidh is ionad-ealain soirbheachail a chruthachadh far a bheil mòran ga thabhann do luchd-tadhail agus don choimhearsnachd ionadail.

Agus e suidhichte ann an Loch nam Madadh, am port a-steach gu Uibhist a Tuath, tha Taigh-tasgaidh is Ionad-ealain Thaigh Chearsabhagh an cois cladach làrach-mhara Raoin Shònraichte Ghlèidhteachais. Tha a’ mhuir is an t-adhar a’ bualadh air saoghal nan ealain agus a’ chultair aig Taigh Chearsabhagh.

Air a spreagadh leis an t-suidheachadh fa leth againn air eilean, tha prògram beòthail inntinneach de thaisbeanaidhean, de thachartasan agus air a’ bhlàr a-muigh a’ dol againn fad na bliadhna aig Taigh Chearsabhagh.

Taisbeanaidhean agus Tachartasan Làithreach