Taigh Chearsabhagh Taigh-Tasgaidh agus Ionad Ealan

’S e an t-ionad airson ealain agus dualchas ann an Uibhist a th’ ann an Taigh Chearsabhagh. Fad na bliadhna, bidh taisbeanaidhean ealain lèirsinnich, tachartasan bàrdachd agus litreachais, ceòl beò tradaiseanta agus fèilltean beaga. Thig taisbeanaidhean ealain cho-aimsireil a tha aithnichte air feadh an t-saoghail ann; tha taigh-tasgaidh a choisinn duaisean ann; agus, bidh sinn ag obair còmhla ri luchd-ealain, luchd-acadaimigeach agus luchd-sgrìobhaidh gu h-ionadail agus gu h-eadar-nàiseanta.

Bidh sinn ag obair ann am compàirteachas ri Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean (air cùrsaichean agus ceuman ann an ealain fhìnealta) agus ri Sabhal Mòr Ostaig, a’ tabhainn cunntais de chùrsaichean mar Ghàidhlig. ’S e buidheann shònraichte a th’ annainn suidhichte ann an sgìre air leth. Tha sinn nar dachaigh do leasachadh nan ealan, dualchais agus eaconamaidh Uibhist a Tuath, agus bidh obair an Ionaid a’ riochdachadh an àite – a’ choimhearsnachd Ghàidhealach agus cànan is cultar na Gàidhlig.

Tha sinn moiteil gur e buidheann fhosgailte a th’ annainn, a’ cur luach air tabhartasan an luchd-obrach, an luchd-èisteachd agus nan coimhearsnachdan ann a bhith a’ cur ris an ionaid. Tha iomadachd agus cothromachd aig cridhe nan amasan againn.

Taisbeanaidhean agus Tachartasan Làithreach

’S e neach-ealain lèirsinneach à Alba a th’ ann an Ellis O’Connor, a tha a’ fuireach ann an Uibhist a Tuath. ’S e freagairt a th’ anns na peantaidhean air a’ chiad gheamhradh a chuir Ellis seachad san eilean, ’s i a’ falbh am measg nan siantan iargalta a tha tric a’ bàrcadh air an […]

Leugh barrachd

Anns an Iuchar, bidh sinn a’ taisbeanadh taghadh de sheann fhilmichean a rèir prògram leantainneach ann an Gaileiridh 1. Gu ruige 1979, cha deach mòran film gluasadach stèidhichte sna h-Eileanan an Iar a dhèanamh bho thaobh muinntir nan eilean. Cha robh sealladh no cànan dùthchasach an lùib film sam bith agus air sàillibh sin b’ […]

Leugh barrachd

Film agus taisbeanadh fuaim ùr air a stèidheachadh le The Wapping Project is iad a’ cluich le ceistean a thaobh cruthachadh chrìochan. Dè th’ ann an crìochan? Ciamar a thathar gan cruthachadh? Dè a’ bhuaidh an lùib an cruthachaidh? Cò bhios a’ tarraing chrìochan? Dè thathar a’ meòrachadh air nuair a thathar gan tarraing? Ann […]

Leugh barrachd