Taigh Chearsabhagh Taigh-Tasgaidh agus Ionad Ealan

Taigh Ciùil: Chloe Steele + Culla


‘S e sreath de oidhcheannan ciùil beò a th’ann an Taigh Ciùil air a chumail le Taigh Chearsabhagh, leis an luchd-ciùil traidiseanta mìorbhaileach agus bàr ceadaichte. Tha sinn air leth toilichte innse gur e Chloe Steele agus Culla na chiad còmhlain-chiùil a thig còmhla rinn airson ar ath-chraoladh Taigh Ciùil. Cruinnichidh sinn airson 7.30f aig Talla Coimhearsnachd Loch nam Madadh air 3mh an Dubhlachd.

Mu Ar Deidhinn

Tha Taigh-tasgaidh is Ionad-ealain Thaigh Chearsabhagh na ionad far am faod daoine coinneachadh, beachdan a nochdadh, sgilean ùra ionnsachadh agus eòlas a chur air taisbeanaidhean is tachartasan a tha làn mac-meanmna agus nam brodadh-inntinn.

Tha suidheachadh is àrainneachd an eilein againn gu bunaiteach cudromach airson na h-obrach a bhios sinn a’ dèanamh. Tha an t-àite agus cànan is dualchas na Gàidhlig nam mìr deatamach den ìomhaigh againn.

Tha sinn a’ cur thaisbeanaidhean a bhuineas ri ìomhaighean gluasadach agus dualchas an làthair gu cunbhalach, agus tachartasan beò ciùil, clasaichean-ealain do chloinn is do dh’inbhich, buidhnean luchd-sgrìobhaidh agus prògram foghlaim air a’ bhlàr a-muigh a’ bualadh air na coimhearsnachdan.

Agus e ga shuidheachadh ann an Loch nam Madadh, an caladh a-steach gu Uibhist a Tuath, tha Taigh-tasgaidh is Ionad-ealain Thaigh Chearsabhagh air cladach Làrach Shònraichte de Shùim Shaidheansail (SSSI).

Uairean-Fosglaidh

Na h-uairean fosglaidh againn: Diluain gu Disathairne, 10.00m gu 4.00f.

Tha sinn cho toilichte gu bheil taighean-taisbeanaidh is cafaidh Thaigh Chearsabhagh, a bharrachd air oifis a’ phuist agus a’ bhùth, fosgailte gu h-iomlan airson na coimhearsnachd ionadail againn agus luchd-tadhail don eilean.

Feuch gum bi fios agad, tha an cafaidh air uairean fosglaidh a’ gheamhraidheadar an t-Samhain agus a Ghiblean. Tha iad 10m – 3f, Diluain gu Dihaoine. Tha an cafaidh dùinte air Disathairne.

Is e am prìomh uallach a tha oirnn sàbhailteachd an luchd-obrach is an luchd-chleachdaidh againn a dhearbhadh, agus a bhith ag obair gus cuideachadh gus coimhearsnachd an eilein againn a dhìon bho sgaoileadh Covid-19. Tha ceuman a thaobh sàbhailteachd a rèir stiùireadh Riaghaltas na h-Alba an-dràsta an gnìomh air feadh an togalaich againn. Tha sinn ag iarraidh gun gabh luchd-tadhail spèis do na modhan againn a thaobh sàbhailteachd agus cumail riutha. Bidh luchd-obrach uile Thaigh Chearsabhagh a’ gabhail deuchainn taobh-shruthach agus teòthachd gach là. 

Tha Taigh Chearsabhagh a’ toirt taing dhan choimhearsnachd againn airson taic a chumail rinn agus tha e ag iarraidh air a h-uile duine cumail slàn sàbhailte agus cumail ri ceuman iomchaidh aig an àm dhoirbh seo.

Lines Light Installation

Interactive site-specific light installation by Pekka Niittyvirta & Timo Aho at Taigh Chearsabhagh Museum + Arts Centre