Home > Ur Turas

Ur Turas

Uairean-Fosglaidh

**Uairean-fosglaidh Oifis a’ Phuist. Bidh Oifis a’ Phuist dùinte bho 1.30f air Diardaoin 21 Sultain agus fad latha Dihaoine 22 Sultain. Bidh am bùth fhathast fosgailte mar as àbhaist agus bidh Oifis a’ Phuist fosgailte a-rithist air Diluain 25 Sultain.

Samhradh (bho Dhiluain 3 Giblean):

Taigh Chearsabhagh agus am bùth: 10m gu 4f, Diluain gu Disathairne

Cafaidh: 10m gu 4f, Diluain gu Disathairne

Oifis a’ Phuist: 10m gu 4f, Diluain gu Dihaoine

Geamhradh (bho Dhiluain 31 Dàmhair): 10m – 4f, Diluain gu Disathairne. Tha an cafaidh fosgailte 10m – 3f.

Mur a bheil sibh cinnteach, ’s urrainn dhuibh fònadh 01870603970, agus taghaibh ‘shop’, airson dèanamh cinnteach gu bheil sinn fosgailte mus tig sibh. 


Tha sinn den bheachd gu bheil e na phàirt riatanach de làithean-saora ann an Uibhist a Tuath ùine a chur seachad anns na Gailearaidhean is Taigh-Tasgaidh againn, còmhla ri cothrom a ghabhail airson rudeigin sònraichte a cheannach anns a’ bhùth agus stad greis airson biadh anns a’ chafaidh againn.

Tha sinn a’ dèanamh fiughar ri fàilte a chur oirbh aig Taigh Chearsabhagh!

Tadhalaibh air a’ Bhuth air-loidhne an seo, no faicibh na Goireasan Butha agus Cafaidh againn.