Home > Tadhail Oirnn

Tadhail Oirnn

Uairean-Fosglaidh

Samhradh (bho Dhiluain 1 Giblean):

Taigh Chearsabhagh agus am bùth: 10m gu 4f, Diluain gu Disathairne

Cafaidh: 10m gu 4f, Diluain gu Disathairne

Oifis a’ Phuist: 10m gu 4f, Diluain gu Dihaoine

Geamhradh (bho Dhiluain 30 Dàmhair): 10m – 4f, Diluain gu Disathairne. Bidh an Cafaidh fosgailte 10m gu 3f, Diluain gu Disathairne. Oifis a’ Phuist: 10m gu 4f, Diluain gu Dihaoine.

Mur a bheil sibh cinnteach, ’s urrainn dhuibh fònadh 01870603970, agus taghaibh ‘shop’, airson dèanamh cinnteach gu bheil sinn fosgailte mus tig sibh. 


Tha sinn den bheachd gu bheil e na phàirt riatanach de làithean-saora ann an Uibhist a Tuath ùine a chur seachad anns na Gailearaidhean is Taigh-Tasgaidh againn, còmhla ri cothrom a ghabhail airson rudeigin sònraichte a cheannach anns a’ bhùth agus stad greis airson biadh anns a’ chafaidh againn.

Tha sinn a’ dèanamh fiughar ri fàilte a chur oirbh aig Taigh Chearsabhagh!

Tadhalaibh air a’ Bhuth air-loidhne an seo, no faicibh na Goireasan Butha agus Cafaidh againn.