An Cuan Sgìth exhibition

13 January - 24 February 2018
Taigh Chearsabhagh Museum & Arts Centre
free admission

 

’S e pròiseact ealain lèirsinneach dà bhliadhna a th’ anns A’ Chuan Sgìth, le iomlaid eadar daoine òga Bunsgoil Shlèite san Eilean Sgitheanach, agus Bunsgoil Bhaile a’ Mhanaich, Beinn na Faoghla. Bithear ag obair le luchd-ealain proifeiseanta sa Ghàidhlig, air a stiùireadh le Lasair Ealain. ’S e comataidh ealain nan sgoilearan a th’ ann an Lasair Ealain, stèidhichte aig Bunsgoil Shlèite, agus tha iad air cunntas de phròiseactan mòra ealain a dhèanamh còmhla ris a’ phrìomh neach-ealain Julie Brook bho 2005 (An Dealbh Mòr; Air Iomlaid; Ealain a-Muigh).

 ’S e amas a’ phròiseict a bhith a’ brosnachadh agus a’ toirt chomasan do dhaoine òga ann a bhith a’ dealbhadh na h-àrainneachd aca fhèin, ag obair le luchd-ealain proifeiseanta gus na beachdan aca fhèin a chur an cèill agus tuigse ùr air àite an àraich a thogail.

An dèidh sreath de bhùthan-obrach a’ dealbhadh agus a’ peantadh nan àrainneachdan aca, thadhail clann Bunsgoil Shlèite air clann Bheinn na Faoghla fad 3 latha, agus a’ chlann faighinn chothroman obrachadh còmhla ris an luchd-ealain aig caochladh àite, falbh gu tachartasan feasgair sa Ghàidhlig agus a’ togail chàirdeasan ùra. Aig deireadh an turais, ghabh sgoilearan Bhaile a’ Mhanaich an aiseag thar a’ Chuain Sgìth gu ruige an Eilein Sgitheanaich, a’ dealbhadh còmhla ris a’ chlann Sgitheanach agus na tìdsearan aca air a’ bhàta.

Dh’ionnsaich gach buidheann mar a chruthaicheas iad pìosan-ealain de dh’àiteachan sònraichte san àrainneachd, stèidhichte air dealbhan leabhair-sgeidse, agus a’ chlann a’ co-obrachadh air dealbhan mòra gual-fhiodha.

’S e na leabhraichean-sgeidse, dealbhan frèamte de mheud A1, dealbhan mòra gual-fhiodha agus fiolm den phròiseact a bhios mar phàirt den taisbeanadh, agus iad a’ sealltainn turas ealanta agus fiosaigeach na cloinne, ann an Taigh Chearsabhagh, Uibhist a Tuath agus Sabhal Mòr Ostaig, an t-Eilean Sgitheanach, ann an 2018.

An Cuan Sgith is a two year visual arts exchange project between young people from Bùnsgoil Shlèite, Skye and Bùnsgoil Baile a’Mhanaich, Benbecula The pupils worked with professional artists Julie Brook, Kate Macdonald and Kath MacLeod (Arts Development Officer SMO) through the medium of Gaelic, led by Lasair Ealain and supported by Sabhal Mòr Ostaig.

The aim of the project is to inspire and empower young people to draw their own environment, working with professional artists to encourage their individual forms of expression and a greater understanding of where they live.

After a series of drawing and painting workshops in their own landscapes the children from Bùnsgoil Shlèite visited the pupils in Benbecula for 3 days enabling the children to work together with the artists in different sites, share evening activities through Gaelic and make new friends. At the end of the visit the Balivanich pupils made the ferry journey across to Skye over An Cuan Sgìth (The Little Minch) drawing on the ferry with the Skye pupils and their teachers.

Subsequently each group learnt how to create compositions of specific areas of their landscape based on a number of their sketchbook drawings, enabling the children to collaborate and work together on large scale charcoal drawings.

The sketchbooks, framed A1 drawings, large scale charcoal compositions and a film of the project will form the exhibitions that express their artistic and physical journey, in Taigh Chearsabhagh, North Uist and Sabhal Mòr Ostaig, Skye in 2018.

The project has been funded by Bòrd na Gàidhlig, Western Isles Council, Young Films, Lasair Ealain.