Home > Event > Ceadal-Ciùil le Màiri Callan

A black and white photo of young woman sitting at her clàrsach.

Ceadal-Ciùil le Màiri Callan

Tha Taigh Chearsabhagh toilichte taic a thoirt do aithris òrain Ghàidhlig agus clàrsach le Màiri Callan, a bhuannaich Bonn Òir a’ Mhòid an-uiridh.  Thigibh còmhla rinn airson taghadh de dh’òrain agus ceòl air Dihaoine 8 Iuchar, 2-3f.  Gabhaidh ticeadan an ceannach air-loidhne no aig an doras.

Bidh Màiri cuideachd a’ cluich aig Ionad Chladach Chirceaboist air 7 Iuchar, 2-3f. Ticeadan rim faighinn air an doras.

Air 9 Iuchar, bidh Talla Choimhearsnachd Bheàrnaraigh a’ cumail oidhche de dh’òrain Ghàidhlig agus ceòl traidiseanta le Màiri Callan, Janice Simpson, Ruairidh Gray, Coinneach MacPhilip & Marion NicCorcadail. Bidh ticeadan rim faighinn air an doras.