Club DiSathairne


  • Ceann-latha
  • Seòrsaichean Tachartais Foghlam, Na h-Ealainean

A h-uile disathairne bi Club DiSathairne/ Saturday Club – Buth-Obraich ealain airson clann – a ruith aig Taigh Chearsabhagh.

  • Bho 12:30f – 1:30f tha buth-obrach ann airson clann bho aois 5 – 7
  • bho 2f – 3f airson clann aois 8+.

Tha Club DiSathairne an-asgaidh agus lan fealla-dhà!