Home > Event > Òrain Taigh Chiùil

A cover with three photographs featuring various people who are going to be contribuating to the event on a wooden table and a plant on the top right side.

Òrain Taigh Chiùil

DihAoine 6 an Giblean

Brian Ó hEadhra + Fiona NicCoinnich

4-5f Bùth-obrach Òrain an-asgaidh & fosgailte do gach aois.

7:30f Cuirm. Dithis chliùiteach le òrain Ghàidhlig seann is ùra.

£8 le VAT/£6 lasachadh/fo aois 16. Tiocaidean air an doras.

Brian Ó hEadhra and Fiona Mackenzie 2018

 

 

 

 

DiSathairne 7 an Giblean

Tormod Ceanadach & Mairead Bennet

12-1:30f Snìomh Snàith – Sgeulachdan & Òrain (le taisbeanadh) an-asgaidh & fosgailte do gach aois.

7:30f Luadhadh agus Cèilidh Le Mairead Bennet, Tormod Ceanadach, Jimmy Hutchinson & Buidheann Luaidh Uibhist (òrain luaidh)

£8 le VAT/£6 lasachadh/fo aois 16. Tiocaidean air an doras.

 Neo £12 le VAT/£9 lasachadh/fo aois 16 airson an dà chuirm oidhche (air an ceannachd DihAoine.)