The Islands And The Whales


  • Ceann-latha
  • Venue Gailearaidh 1
  • Seòrsaichean Tachartais Dualchas, Foghlam, Na h-Ealainean

UK / 2016 Stiùir. Mike Day     81 mion / BBFC Cert. 12A

Tiocaidean air an doras a-mhàin. £8 a’ gabhail a-steach VAT / £6 lasachadh. Ro-ghlèidheadh ga mholadh leis an àireamh chuibhrichte de shuidheachain. Post-d [email protected]

A’ leantail air sreath de dhuaisean eadar-nàiseanta an leithid DOC NYC Grand Jury Prize, Hotdocs Emerging International Filmmaker Award and geàrr-liostadh Bafta, tha am film cliùiteach The Islands And The Whales a’ tighinn gu taighean-dhealbh air feadh na rìoghachd.

San dachaigh eileanach am meadhan a’ chuain a tuath, b’ fhada on a bha na Fàrothaich ag ithe na sholaraich am Freastal dhaibh, ’s iad moiteil biadh a chur air a’ bhòrd. Tha toradh an fhearainn ach beag, agus dh’fhalbh iad gu treabhadh a’ chuain. Thàinig iad beò air mucan-mara is eòin-mhara fad iomadh ginealach, agus b’ e siud a’ bheòshlainte a thàinig riutha; beòshlainte a thug iad dhan chloinn aca. Ach an-diugh, tha cunnart ron dùthchas seo.

Chan e connspaid sealg nam mucan-mhara a tha sa chunnart, ach bho na mucan-mara iad fhèin. ’S iad na Fàrothaich a th’ air thòiseachd ann a bhith a’ mothachadh truailleachd nan cuantan. Tha na mucan-mara ionmhainn aca puinnseanta le truailleachd an domhain mhòir. ’S e an dearbh rud a chumadh beò iad a-nise a’ cur beatha na cloinne fo chunnart, agus tha roghainn eadar slàinte is dùthchas a-nise ro na Fàrothaich.