Home > Event > To Step Across The Line – Feis Crìoch gun Strì

To Step Across The Line – Feis Crìoch gun Strì

Latha de còmhradh, leubhadh, taisbeanainn fiolam agus dèanadas a toirt còmhlaidh sgrìobhadairean, luchd-ealain agus luchd-fiolam. Bidh Gareth Edwards os cuinn an latha – ‘S e sgrìobhadair, deasaiche, riochdaire fiolam agus tachartas, agus neach-tasgaidh frith-heangal fiolam aig Whitechapel Gallery bonntaichte ri Lunnainn a th’ ann.

10:30m – 12:30f: Bùth Obrach Sgrìobhadh le bàrd Tara Bergin (chan eil ann ach beagan àiteachan, fiach gu cùmhnadh sibh àite air an làrach linn aig Taigh Chearsabhagh)

1:30f – 4:00f: Còmhraidhean Ri Ceumadh Seachad air an Loinne

Air Lionnaichean anns an Cruth-tìre.

le neach-ealain Keith McIntyre, Mairéad McClean agus Ellis O’Connor

Air Lionnaichean Dìreach agus Achrannach

le bàrd Tara Bergin agus neach-ealain Margaret Joan NicIosaig

Air Toradh Lionnaichean

le sgrìobhadair Kapka Kassabova agus neach-ealain agus neach-fiolam Andrea Luka Zimmerman

Crìochan agus an Gàidhealtachd

Le Prof Murdo Dòmhnallach

4-5f: dèanadas eadraiginn le dannsair Tess Letham

5-7f: Erase and Forget, 2017, 86min – Taisbean fiolam

7f: Biadh, deoch agus ceòl

Tha feis To Step Across the Line air a riochdachadh leis The Wapping Project  a co-roinn le Taigh Chearasbhagh agus tha an latha a dol ri cheala ri taisbean Making Her Mark le Mairéad McClean

Tha an feis air taic fialaidh faighean bho an Lotaraidh Nàiseanta tro Alba Cruathaicheal